SO­TA­MAR­SALK­KA CLAU­DE AUC­HIN­LEK (1884–1981)

Toinen maailmaansota - - Operaatio Ristiretkeilijä -

Clau­de Auc­hin­lek viet­ti lu­kuun ot­ta­mat­ta ly­hyt­tä ai­kaa Nor­jas­sa 1940 ja sit­ten Sout­hern Com­man­din pääl­lik­kö­nä Englan­nis­sa lä­hes ko­ko so­ti­la­su­ran­sa Eu­roo­pan ul­ko­puo­lel­la. Hän oli am­mat­ti­so­ti­las ja pal­ve­li en­sim­mäi­ses­sä maa­il­ma­so­das­sa Lä­hii­däs­sä ja sit­ten In­tian ar­mei­jas­sa. Hä­net kut­sut­tiin ko­tiin Eu­roop­paan ken­raa­li­ma­ju­ri­na, ja hän joh­ti brit­ti­jouk­ko­ja Nor­jas­sa. Siel­tä hän mat­kus­ti Englan­tiin joh­ta­maan 5. ar­mei­ja­kun­taa, jos­sa hän oli mu­ka­na or­ga­ni­soi­mas­sa Ko­din­tur­va­jouk­ko­ja. Mar­ras­kuus­sa 1940 hä­net ni­mi­tet­tiin In­tian yli­ko­men­ta­jak­si ja 5. hei­nä­kuu­ta 1941 hä­nes­tä tu­li Lä­hi-idän yli­ko­men­ta­ja. Hän oli täs­sä vai­hees­sa ylen­nyt täy­dek­si ken­raa­lik­si. Hä­nen vaih­te­le­va me­nes­tyk­sen­sä Rom­me­lia vas­taan 1941–42 joh­ti pot­kui­hin Churc­hil­lil­ta elo­kuus­sa 1941. Hän pa­la­si In­tian yli­ko­men­ta­jak­si ke­sä­kuus­sa 1943 ja pi­ti ase­man vuo­teen 1947. Hä­net ylen­net­tiin so­ta­mar­sal­kak­si 1946.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.