Jät­teis­tä ve­dek­si (ja kul­lak­si)

Jä­te­ve­den kier­rät­tä­mi­nen voi kuu­los­taa ikä­väl­tä, mut­ta tu­le­vai­suu­des­sa se voi ol­la vält­tä­mä­tön­tä.

Tulevaisuuden maapallo - - Maapallon Pelastus -

Juo­ma­ve­si, jo­ka oli ai­em­min jä­te­vet­tä, ei vält­tä­mät­tä kuu­los­ta mu­ka­val­ta, mut­ta mei­dän pi­tää eh­kä tot­tua aja­tuk­seen. Ke­hi­tys­mais­sa, jois­sa kau­pun­kien vä­ki­lu­ku kas­vaa suun­nat­to­mal­la vii­del­lä mil­joo­nal­la kuu­kau­des­sa, ve­den kier­rät­tä­mi­nen voi pe­las­taa ih­mis­hen­kiä. Pai­kois­sa, jois­sa jät­tei­tä ei kä­si­tel­lä asian­mu­kai­ses­ti, ve­si­va­ran­not voi­vat saas­tua, mi­kä joh­taa ko­le­ran, pu­na­tau­din ja la­van­tau­din le­viä­mi­seen. Myös rik­kais­sa mais­sa, ku­ten Ka­li­for­nias­sa, kui­vuus voi joh­taa ve­den­käy­tön ra­joit­ta­mi­seen. Jä­te­ve­si ve­den läh­tee­nä voi tar­jo­ta rat­kai­sun, ja se on nyt mah­dol­lis­ta seatt­le­lai­sen Ja­nic­ki Bio­ener­gyn Om­ni­proces­sor-ni­mi­sen ko­neen an­sios­ta. Ko­ne keit­tää kä­sit­te­le­mä­tön­tä jä­te­vet­tä ja oh­jaa höy­ryn moot­to­riin, jo­ka tuot­taa säh­köä. Säh­kö aut­taa käyt­tä­mään ko­net­ta, ja yli­mää­räi­nen ener­gia jae­taan säh­kö­verk­koon. Ko­ne tis­laa ja suo­dat­taa ve­den juo­ma­kel­poi­sek­si. Syn­ty­nyt tuh­ka voi­daan käyt­tää lan­noi­tusai­nee­na.

Tä­mä ei kui­ten­kaan ole ai­noa ta­pa tie­na­ta ra­haa ih­mi­sen tuot­ta­mil­la jät­teil­lä. Yh­dys­val­lois­sa tut­ki­jat ovat löy­tä­neet jä­te­ve­des­tä kul­taa, ho­pe­aa ja har­vi­nai­sia me­tal­le­ja. Arizo­nan yli­opis­tos­sa on las­ket­tu, et­tä mil­joo­nan asuk­kaan kau­pun­ki tuot­taa vuo­sit­tain jä­te­vet­tä 10 mil­joo­nan eu­ron edes­tä. Ar­vo­me­tal­lien tal­teen ot­ta­mi­nen on kui­ten­kin vai­ke­aa.

Bill Ga­tes ja la­sil­li­nen juo­ma­vet­tä, jon­ka Om­ni­proces­sor on puh­dis­ta­nut jä­te­ve­des­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.