Koti ker­ral­laan

Ener­gian tuot­ta­mi­nen ko­to­na on se­kä te­ho­kas­ta et­tä edul­lis­ta.

Tulevaisuuden maapallo - - Maapallon Pelastus -

Ny­kyi­nen jär­jes­tel­mä val­ta­kun­nal­li­si­ne verk­koi­neen ja isoi­ne kes­kus­voi­ma­loi­neen on te­hot­to­mam­pi kuin ”mik­ro­jär­jes­tel­mä”, jo­ka tuot­taa osan tar­vit­ta­vas­ta ener­gias­ta it­se ja jos­sa mak­se­taan vain sii­tä li­säe­ner­gias­ta, mi­tä tar­vi­taan.

Esi­mer­kik­si Ka­li­for­nias­sa, Es­pan­jas­sa ja Ja­pa­nis­sa au­rin­ko­ken­noe­ner­gia on jo suu­rim­man osan vuo­des­ta pe­rin­teis­tä säh­köä hal­vem­paa, ja ta­lou­del­li­set kan­nus­ti­met ovat li­sän­neet ener­gia­muo­don suo­sio­ta huo­mat­ta­vas­ti Eu­roo­pas­sa ja Kii­nas­sa. Jot­kut yri­tyk­set ovat ke­hit­tä­neet au­rin­ko­ken­no­la­sia, jo­ta voi­daan käyt­tää ik­ku­nois­sa ja kat­toik­ku­nois­sa – ja jo­pa jal­ka­käy­tä­vis­sä ja te­ras­seis­sa.

Au­rin­ko­säh­kö so­pii erin­omai­ses­ti myös läm­mi­tyk­seen ja jääh­dy­tyk­seen. Au­rin­koe­ner­gial­la voi­daan läm­mit­tää säi­liöl­li­nen vet­tä, jo­ka sit­ten joh­de­taan ra­ken­nuk­seen, kun taas au­rin­ko­käyt­töi­set läm­pö­pum­put tar­joa­vat jääh­dy­tys­rat­kai­su­ja. Ne toi­mi­vat si­ten, et­tä ne muut­ta­vat kyl­mä­ai­neen nes­tees­tä kaa­suk­si ja ta­kai­sin. Niin läm­pöä siir­re­tään ta­lon si­sä- ja ul­ko­puo­len vä­lil­lä.

Sa­man­lais­ta tek­niik­kaa voi­daan käyt­tää pum­pat­taes­sa läm­pöä maas­ta ja sin­ne ta­kai­sin. Kos­ka läm­pö­ti­la maan al­la on ym­pä­ri vuo­den 7–24 °C, läm­pöä saa­daan siel­tä tal­vel­la ja voi­daan pum­pa­ta sin­ne ke­säl­lä. Jär­jes­tel­mien asen­ta­mi­nen ei ole hal­paa, mut­ta ajan myö­tä säh­kö­las­kut pie­ne­ne­vät sa­to­ja eu­ro­ja.

AURINKOENERGIA

Kun fo­toe­lekt­ri­nen ken­no saa valoa, yleen­sä si­li­ko­nis­ta teh­dyn puo­li­joh­de­ma­te­ri­aa­li­kal­von yl­le muo­dos­tuu säh­kö­kent­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.