Ko­ro­nan mass­a­pur­kaus

Jos Au­rin­gon pur­kauk­set ha­vait­tai­siin etu­kä­teen, tek­niik­ka voi­tai­siin suo­ja­ta.

Tulevaisuuden maapallo - - Maapallon Pelastus -

Au­rin­ko koos­tuu val­ta­vas­ta mää­räs­tä säh­köis­tä kaa­sua, plas­maa, jo­ka voi syn­nyt­tää ko­ko au­rin­ko­kun­nan rä­jäh­tä­vim­män voi­man – Au­rin­gon pur­kauk­sen. Näis­sä mag­neet­ti­sis­sa rä­jäh­dyk­sis­sä va­pau­tuu mil­jar­de­ja ker­to­ja enem­män ener­gi­aa kuin ato­mi­pom­min rä­jäh­dyk­ses­sä, ja ne voi­vat ai­heut­taa pur­kauk­sen, jo­ta kut­su­taan ”ko­ro­nan mass­a­pur­kauk­sek­si” (CME).

CME:t ovat val­ta­via plas­ma­soih­tu­ja, jot­ka vie­vät mu­ka­naan mag­neet­tis­ta ener­gi­aa ava­ruu­teen. Jos ne sat­tu­vat sin­kou­tu­maan mei­dän suun­taam­me, ne voi­vat osua maapallon il­ma­ke­hään – ja sii­nä pii­lee vaa­ra. Ne ei­vät vai­ku­ta ih­mi­siin suo­raan, kos­ka maapallon mag­neet­ti­kent­tä joh­taa CME:n sä­teet pois tai sit­ten ne imey­ty­vät ylim­pään il­ma­ke­hään. Mut­ta sä­teet vai­kut­ta­vat tek­niik­kaam­me, ja seu­rauk­set voi­vat ol­la tu­hoi­sat.

Kun CME osuu maa­han, val­ta­vat mag­neet­ti­sy­käyk­set voi­vat syös­tä voi­mak­kai­ta säh­kö­vir­to­ja ym­pä­ri maa­pal­loa. Voi­ma­joh­dot ovat eri­tyi­sen herk­kiä. Haa­mu­vir­ta voi tur­mel­la muun­ta­jia ja teh­dä voi­ma­lai­tok­sis­ta käyt­tö­kel­vot­to­mia.

Vuon­na 1859 maa­han osu­nut val­ta­va CME la­maut­ti len­nä­tin­ver­kon. Sen jäl­keen riip­pu­vuu­tem­me tek­nii­kas­ta on vain kas­va­nut, ja CME:iden tie­de­tään polt­ta­neen usei­ta sa­tel­liit­te­ja. Yh­dys­val­tain tie­dea­ka­te­mian tut­ki­muk­ses­sa ar­vioi­tiin, et­tä jos vuo­den 1859 CME osui­si maa­han nyt, se mak­sai­si USA:n ta­lou­del­le 2 bil­joo­naa dol­la­ria.

Saa­dak­seen li­sää tie­toa Eu­roo­pan ava­ruus­jär­jes­tö ESA lau­kai­see ava­ruu­teen So­lar Or­bi­ter -luo­tai­men. ”Pää­sem­me lä­hem­mäs Au­rin­koa kuin kos­kaan en­nen”, Lon­toon Im­pe­rial Col­le­gen Tim Hor­bu­ry sa­noo. Hän vas­taa lait­tees­ta, jo­ka mit­taa Au­rin­gon mag­neet­tis­ta ak­tii­vi­suut­ta.

Jos fyy­si­kot op­pi­si­vat tun­nis­ta­maan pur­kauk­sen va­roi­tus­mer­kit, her­kät jär­jes­tel­mät voi­tai­siin sul­kea vä­liai­kai­ses­ti, jot­tei kor­vaa­mat­to­mia tu­ho­ja pää­si­si ta­pah­tu­maan.

Au­rin­gon ko­ro­nan X-luo­kan

mass­a­pur­kaus

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.