HAL­SEY JA KU­RI­TA

Tyynimeri - - Japanilainen Sotilaspoliisi -

Ame­rik­ka­lai­nen Hal­sey ja japanilainen Ku­ri­ta te­ki­vät kum­pi­kin koh­ta­lok­kai­ta pää­tök­siä Leytenlahden tais­te­luis­sa. Mo­lem­mis­sa ta­pauk­sis­sa oli ky­se is­kus­ta vi­hol­li­sen len­to­tu­kia­lusyk­sik­köä vas­taan, jo­ka ei to­del­li­suu­des­sa muo­dos­ta­nut minkäänlaista uh­kaa juu­ri sil­loin. Wil­liam Hal­seyn pää­tös jät­tää San Ber­na­di­non sal­mi var­tioi­mat­ta oli­si voi­nut joh­taa ame­rik­ka­lais­ten mai­hin­nousu­jouk­ko­jen tap­pioon Fi­lip­pii­neil­lä.

To­sia­sia on, et­tä Hal­sey jät­ti ko­ko poh­joi­sen tais­te­lun ja­pa­ni­lai­sia len­to­tu­kia­luk­sia vas­taan ajan huo­miot­ta avun­pyyn­nöt yk­si­köl­tä, jo­ta vas­taan Ku­ri­tan ras­kas osas­to hyökkäsi. Lo­pul­ta ame­rik­ka­lais­ten Tyy­nen­me­ren lai­vas­ton pääl­lik­kö, Ami­raa­li Ni­mitz puut­tui ti­lan­tee­seen ja lä­het­ti Hal­seyl­le tiu­kan vies­tin: ”Maa­il­ma ih­met­te­lee, mis­sä 3. lai­vas­to on!” Se sai Hal­seyn rä­jäh­tä­mään; hän vis­ka­si lak­kin­sa aluk­sen kan­nel­le ja pur­ki kiuk­ku­aan, kun­nes alem­pi upseeri pyy­si häntä ko­koa­maan it­sen­sä.

Vain Ta­keo Ku­ri­tan pää­tös al­kaa ah­dis­tel­la Hal­seyn len­to­tu­kia­luk­sia poh­joi­ses­sa pe­las­ti Hal­seyn pää­ty­mäs­tä historiaan en­sim­mäi­se­nä mie­he­nä, jo­ka jär­jes­ti ame­rik­ka­lai­sil­le mai­hin­nousu­jou­koil­le his­to­rial­lis­ten mit­ta­suh­tei­den tap­pion.

Hal­seyn pää­tök­sen kään­tyä poh­joi­seen se­lit­tää hä­nen luon­teen­omai­nen tais­te­lun­ha­lun­sa, jo­ka oli ai­em­min tuot­ta­nut suu­ria voit­to­ja hä­nen lai­vas­tol­leen. Ku­ri­tas­ta on vai­keam­pi ar­vioi­da, mi­kä sai hä­net te­ke­mään rat­kai­se­van pää­tök­sen­sä. On spe­ku­loi­tu, et­tä se joh­tui hä­nen psyyk­ki­ses­tä ja fyy­si­ses­tä vä­sy­myk­ses­tään hä­nen saa­tu­aan lii­an vä­hän un­ta. Se on täy­sin mah­dol­lis­ta, mut­ta Ku­ri­ta us­koi myös, et­tä hän oli tu­hon­nut suu­ren osan Hal­seyn tu­kia­luk­sis­ta (jot­ka oli­vat to­del­li­suu­des­sa kau­em­pa­na poh­joi­ses­sa). Kun hän sai ra­port­te­ja ”toi­ses­ta” ame­rik­ka­lai­ses­ta tu­kia­lus­lai­vu­ees­ta poh­joi­sem­pa­na (Hal­seyn yk­sik­kö­jen to­del­li­ses­sa olin­pai­kas­sa), hän läh­ti sen pe­rään – kohtaamatta si­tä kos­kaan.

Ku­ri­taa moi­tit­tiin hä­nen pa­lat­tu­aan Ja­pa­niin joi­ta­kin viik­ko­ja myö­hem­min sii­tä, et­tei hän tais­tel­lut kuo­le­maan as­ti, mut­ta hän vält­ti so­ta­oi­keu­den ai­em­pien me­nes­tys­ten­sä an­sios­ta – mm. Jaa­van­me­ren voi­ton 1942. Sen si­jaan hä­net ero­tet­tiin. Hän viet­ti so­dan jäl­keen si­vii­lie­lä­mää hil­jai­suu­des­sa ja kuo­li 88-vuo­ti­aa­na vuon­na 1977.

Myös Hal­sey sai voi­ma­kas­ta ar­vos­te­lua – ja saa yhä. Hän siir­tyi eläk­keel­le kak­si vuot­ta so­dan päät­ty­mi­sen jäl­keen ja kuo­li 79-vuo­ti­aa­na vuon­na 1959.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.