Vii­kin­ki­ret­kien taus­ta

Vii­kin­git hyök­kä­si­vät puo­lus­taak­seen omaa kult­tuu­ri­aan, Ro­bert Fer­guson us­koo.

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Sisältö -

Vii­kin­kien so­ta­lai­van erot­ti sel­keä­nä päi­vä­nä me­rel­tä noin 18 me­ri­pe­nin­kul­man pääs­tä. Suo­tui­sal­la tuu­lel­la mat­kan saat­toi tait­taa noin tun­nis­sa. Sen enem­pää ei­vät Lin­dis­far­nen mun­kit eh­kä saa­neet ai­kaa val­mis­tau­tua hyök­käyk­seen koh­ta­lok­kaa­na päi­vä­nä vuon­na 793. Täs­tä hyök­käyk­ses­tä tu­li vä­ki­val­tai­sen vii­kin­kia­jan al­ku­het­ki.

"Me ja mei­dän isäm­me olem­me nyt asu­neet täs­sä kau­niis­sa maas­sa mel­kein 350 vuot­ta, ja kos­kaan ai­kai­sem­min ei sel­lai­sia pa­ka­na­kan­sa­lau­mo­ja ole näh­ty Bri­tan­nias­sa kuin ne, jot­ka ovat nyt käy­neet mei­dän kimp­puum­me. Sel­lais­ta mat­kaa ei ole pi­det­ty mah­dol­li­se­na. Py­hän Cuth­ber­tin kirk­ko on Ju­ma­lan pap­pien ve­res­sä, kaik­ki ir­tain on vie­ty ja pa­ka­noi­den ryös­tä­mää – pai­kas­sa, jo­ka on py­hem­pi kuin kaik­ki muut Bri­tan­nias­sa."

Si­taat­ti on kir­jees­tä, jon­ka Al­kuin kir­joit­ti Nort­humb­rian ku­nin­gas Et­hel­re­dil­le hyök­käyk­sen jäl­keen. Al­kuin oli ol­lut munk­ki Yor­kis­sa en­nen kut­su­aan frank­kien ho­viin Aac­he­nis­sa vuon­na 781, jol­loin hä­nes­tä tu­li Kaar­le Suu­ren tär­kein hen­gel­li­nen neu­vo­nan­ta­ja.

His­to­rioit­si­jat ovat ha­lun­neet tul­ki­ta Al­kui­nin kau­his­tuk­sen hyök­käyk­ses­tä kir­jai­mel­li­ses­ti ja väit­tä­vät, et­tei vii­kin­ke­jä ol­lut tun­net­tu tä­tä en­nen lain­kaan. Mut­ta Al­kuin moit­ti sa­mas­sa kir­jees­sä Et­hel­re­diä ja tä­män ho­vi­vä­keä pa­ka­noi­den muo­din mat­ki­mi­ses­ta: "Aja­tel­kaa joh­ta­jien ja kan­san mah­ta­via vaat­tei­ta, kam­pauk­sia ja esiin­ty­mis­tä", hän ke­hot­taa ku­nin­gas­ta. "Kat­so­kaa, mi­ten olet­te ha­lun­neet jäl­ji­tel­lä pa­ka­noi­den hius­ten­leik­kuu­tyy­liä ja par­taa. Ei­kö tä­mä sa­ma kan­sa uh­kaa mei­tä ryös­te­lyl­lään, ja sil­ti te ha­luat­te sa­man­lai­set hiuk­set kuin heil­lä on?"

Il­mei­nen joh­to­pää­tös on, et­tä nort­humb­ri­aumb­ria­lai­set jo tun­si­vat nor­ja­lai­set vie­rai­li­jan­sa. sa. Uut­ta oli se, et­tä nä­mä oli­vat nyt vä­ki­val­tai­sia. a.

Lin­dis­far­ne osoit­tau­tui esi­näy­tök­sek­si ksi sa­man­lais­ten luos­ta­rin­hyök­käys­ten aal­lol­le al­lol­le Poh­jois-bri­tan­nias­sa. Al­kuin, jol­la oli i pai­kal­lis­tun­te­mus­ta, ke­hot­ti lä­hel­lä si­jait­se­vien Wear­mout­hin ja Jar­row'n us­kon­nol­li­sia yh­dys­kun­tia ole­maan va­ruil­laan: "Te asut­te sen me­ren ran­nal­la, al­la, jol­ta tä­mä vit­saus saa­pui."

Vuon­na 794 "vii­kin­git rie­hui­vat Nort­humrt­humb­rias­sa ja ryös­ti­vät Ecgf­rit­hin luos­ta­rin in Do­ne­mut­ha­nis­sa". 1100-lu­vun his­to­rioit­si­ja oit­si­ja Sy­meon Dur­ha­mi­lai­nen tun­nis­ti pai­kan kan Jar­row'n luos­ta­rik­si. Hän ra­por­toi, et­tei tei luos­ta­rin suo­je­lu­py­hi­mys Cuth­bert ol­lut lut sal­li­nut pa­ka­noi­den jää­dä ran­kai­se­mat­ta, at­ta, "sil­lä englan­ti­lai­set tap­poi­vat hei­dän pääl­lik­kön­sä... Ja se oli heil­le oi­kein, sil­lä il­lä he

”Kaar­le Suu­ren kris­ti­tyt so­ti­laat pak­ko­kas­toi­vat 4 500 sak­si­van­kia ja sit­ten te­loit­ti­vat hei­dät.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.