OF­FA'S DYKE PUOLUSTUSLINJA TÄNÄÄN

Yk­si Mercian ku­nin­gas ra­ken­si tä­män mit­ta­van maa­val­lin le­vot­to­mi­na ai­koi­na. Jäl­kiä puo­lus­tus­lin­jas­ta on yhä nä­ky­vis­sä Wa­le­sin ra­jal­la tu­hat vuot­ta myö­hem­min.

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Anglosaksit / Offan Valli -

Mis­sä Of­fa's Dyke on?

Of­fa päät­ti 780-lu­vul­la ra­ken­taa ku­nin­gas­kun­nan län­si­ra­jal­le kor­kean maa­val­lin puo­lus­tuk­sek­si wa­le­si­lai­sia vas­taan. Hän oli ol­lut so­das­sa Wa­le­sin kans­sa He­re­for­din tais­te­lus­ta vuon­na 760 läh­tien. Ku­nin­gas Eli­sed­din Powy­sin ku­nin­gas­kun­ta oli eri­tyi­sen vaa­ral­li­nen vi­hol­li­nen. Kai­ver­rus Va­le of Llan­gol­le­nis­sa 800-lu­vun puo­li­vä­lis­sä pys­ty­te­tys­sä muis­to­mer­kis­sä il­moit­taa, et­tä Eli­sedd "yh­dis­ti yh­dek­sän vuo­den ai­ka­na Powy­sin pe­rin­nön Englan­nin val­las­ta ja te­ki Englan­nis­ta tu­len kaut­ta mie­kan maan". Puolustuslinja ei it­se asias­sa ulo­tu "me­rel­tä me­rel­le", ku­ten As­ser sa­noi, vaan kul­kee 103 km mat­kan poh­joi­sen Wye Val­leyn Rus­hock Hil­lil­tä ete­län Mol­diin. Sen kum­mas­ta­kin pääs­tä läh­tee me­ren­ran­taan ra­jaa pit­kin mui­ta val­le­ja, ku­ten Wat's Dyke.

Lo­gis­tiik­ka ja ra­ken­ne

Of­fa's Dyke on jät­ti­mäi­nen ra­ken­nus­pro­jek­ti. Maa­val­lit ovat pai­koi­tel­len yhä lä­hes kak­si­met­ri­siä, ja val­li­hau­ta oli jo­pa 1,8 met­riä sy­vä. Yl­hääl­lä har­jan­teel­la oli luul­ta­vas­ti myös paa­luai­ta. Ra­ken­ta­mi­nen vaa­ti val­ta­vas­ti työ­voi­maa ja stra­te­gis­ta suun­nit­te­lua. Of­fan on täy­ty­nyt käyt­tää yleis­tä ri­ta­ri­lai­tos­ta (suun­nil­leen ny­ky­ai­kai­sen ase­vel­vol­li­suu­den kal­tai­nen) saa­dak­seen työ­voi­maa sil­ta- ja lin­noi­tus­ra­ken­nus­työ­mail­le, joi­ta ku­va­taan eri­lai­sis­sa lää­ni­tys­asia­kir­jois­sa, ja hän on voi­nut käyt­tää sa­man­lais­ta lii­ke­kan­nal­le­pa­no­jär­jes­tel­mää kuin Al­fred Suu­ren tie­de­tään käyt­tä­neen 880- ja 890-lu­vuil­la ra­ken­taes­saan ja mie­hit­täes­sään lin­noi­tuk­sia. Osa kun­kin mant­taa­lin ase­kun­toi­sis­ta mie­his­tä lä­he­tet­tiin työn­te­koon puo­lus­tus­lin­jan mää­rä­tyl­le osal­le.

Puo­lus­tus­lin­jan reit­ti käyt­tää hy­väk­seen pin­nan­muo­dos­tus­ta var­mis­taak­seen nä­ky­vyy­den län­teen ja asian­mu­kai­sen vie­mä­röin­nin ja hyö­dyn­tääk­seen pai­kal­li­sia jo­kia. Maa­val­lin suun­nit­te­li­vat hy­vin huo­lel­li­ses­ti ih­mi­set, joi­den on täy­ty­nyt tun­tea maas­to hy­vin.

Mui­ta maa­val­li­tuk­sia

Of­fa ei ol­lut en­sim­mäi­nen puo­lus­tus­val­lien rakentaja Englan­nis­sa. Be­da ku­vaa kirk­ko­his­to­rias­saan maa­val­lia, jon­ka kei­sa­ri Sep­ti­mius Se­ve­rus ra­ken­si Englan­nin poik­ki: se oli teh­ty maas­ta lei­ka­tus­ta tur­pees­ta" ja sii­nä oli "val­li­hau­ta edes­sä ja kruu­nu­na hir­sis­tä teh­ty paa­luai­ta". Myös He­re­fords­hi­res­sä on usei­ta pie­nem­piä maa­val­le­ja. Of­fan vallin poh­jois­puo­lel­la on Wat's Dyke, jo­ta pi­de­tään lä­hes 300 vuot­ta van­hem­pa­na.

So­ti­laal­li­nen es­te

Of­fa's Dy­kea on pe­rin­tei­ses­ti pi­det­ty neu­vo­tel­tu­na ra­ja­na, jos­sa on auk­ko­ja Mercian ja Wa­le­sin vä­lis­tä kau­pan­käyn­tiä var­ten. Mut­ta uu­dem­pi ar­keo­lo­gi­nen tut­ki­mus osoit­taa, et­tä se oli so­ti­laal­li­nen lin­noi­tus. Val­li­hau­ta ja maa­val­li ovat ai­na jyr­kem­mät Wa­le­sin puo­lel­la, mi­kä viit­taa, et­tä se on ra­ken­net­tu so­taa var­ten es­tä­mään Powy­sin ku­nin­kaan, Eli­sed­din, hyök­käyk­set.

Jäl­jel­lä ole­vat au­kot ovat pal­jas­tu­neet myö­hem­min teh­dyik­si; al­ku­pe­räi­set va­rus­tuk­set ovat jäl­jel­lä nii­den al­la. Val­lil­la on voi­nut ol­la var­tio­pis­tei­tä, mut­ta lin­noi­tuk­sia tai puo­lus­tus­tor­ne­ja ei ole löy­det­ty. Sään­nöl­li­nen par­tioin­ti riit­ti, mi­kä­li apu­na käy­tet­tiin Ete­lä-englan­nin merk­ki­tu­li­ver­kos­toa va­roit­ta­maan asuk­kai­ta hyök­kää­jis­tä.

Wa­le­sin vas­tauk­set

Wa­le­si­lai­nen munk­ki As­ser sa­noi, et­tä Of­fa ra­ken­si muu­rin "me­rel­tä me­rel­le". Oi­keam­pi ku­vaus löy­tyy wa­le­si­lais­ten ka­len­te­rien myö­häis­kes­kiai­kai­ses­ta ver­sios­ta vuo­del­ta 787. "Wa­le­si­lai­set tu­ho­si­vat ke­säl­lä Of­fan mai­ta, ja sit­ten Of­fa an­toi ra­ken­taa vallin hä­nen ja Wa­le­sin vä­liin, jot­ta hä­nen oli­si hel­pom­pi vas­tus­taa hyök­käys­tä. Ja si­tä sa­no­taan 'glawd Of­fak­si' sii­tä läh­tien ai­na mei­dän päi­viim­me as­ti. Se ulot­tuu yh­del­tä me­rel­tä toi­sel­le, alu­eel­ta Bris­to­lin ete­lä­puo­lel­la alu­ee­seen Flin­tin poh­jois­puo­lel­la, Ba­singwer­kin luos­ta­ris­ta Co­les­hil­liin."

Jos Wat's Dy­ken poh­joi­so­sa las­ke­taan mu­kaan, tä­mä on täs­mäl­li­nen ku­vaus. Wa­le­si­lai­set kro­ni­koit­si­jat ku­vaa­vat Of­fan pro­jek­tia ym­mär­ret­tä­väs­ti yri­tyk­sek­si puo­lus­tau­tua hei­dän tai­ta­via so­tu­rei­taan vas­taan. Wa­le­si­lais­ten tä­hän ai­kaan käyt­tä­mä tais­te­lu­tak­tiik­ka pe­rus­tui no­pei­siin is­kui­hin englan­ti­lais­ten alu­eel­le kar­jan, van­kien ja ar­voe­si­nei­den ryös­tä­mi­sek­si. Puolustuslinja on teh­nyt sel­lais­ten ret­kien to­teut­ta­mi­sen pal­jon vai­keam­mak­si.

Puo­lus­tus­val­le­ja on ra­ken­net­tu myös man­te­reel­la. Frank­kien ku­nin­kaal­li­set vuo­si­kir­jat ra­por­toi­vat, et­tä Tans­kan ku­nin­gas God­fred "päät­ti vah­vis­taa ku­nin­gas­kun­tan­sa ja Sach­se­nin ra­jaa puo­lus­tus­val­lil­la, jot­ta suo­jaa­va lin­noi­tus ulot­tui­si län­teen Itä­me­ren suul­le... ja sii­hen ra­ken­net­tai­siin vain yk­si port­ti, jos­ta vau­nut ja rat­sas­ta­jat voi­si­vat kul­kea. Jaet­tu­aan työn jouk­ko­jen­sa pääl­li­köil­le hän pa­la­si ko­tiin." Puo­lus­tus­val­li, jo­ta me ni­mi­täm­me Da­ne­vir­kek­si, kul­kee Jyl­lan­nin nie­mi­maan poik­ki Sch­leswi­gin lä­hel­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.