Kuol­leis­ta nous­seet

To­dis­tei­ta vii­kin­kien her­ruu­des­ta me­rel­lä

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Viikinkien Maailma / Merten Herrat -

1 Pi­sin pit­kä­lai­va

Kap­pa­le Ros­kil­de 6: ta kon­ser­voi­ta­va­na Bri­tish­tis Museu­min näyt­te­lyä vart­var­ten­tenn vuon­na 2014. Se on pi­sin to­tois­tai­sek­sioist­tai­sek­si löy­det­ty vii­kin­ki­lai­va.vii­kinn­ki­lai­va. Sii­nä oli 39 tai 40 ai­ro­aa­iro­pa­ria.opa­ria. Suu­ri­na pi­det­tiin­pi­dett­tiinn vä­hin­tään 30 ai­ro­pa­rin alu­aa­luk­sia.ksia.

2 2Kel­pai­si Kel­pai­si i ku­nin­gat­ta­rel­le? ku­nin­gatt tar rel­le?

Ose­ber­gin Os la­lai­va,iva,, jo­ta pi­de­tään pid vii­kvii­kin­kia­jan in­ki ia­jan hie­noim­pa­naa­naa hie­noim­pa löy­tö­nä. Alus haud­hau­dat­tiin datt tiin 830-lu­vul­la­lu­vuul­la jja kai­vet­tiin esiin vuo­vuon­naon­naa 1904. Hau­ta kuu­lui­kuuu­luui kah­del­le nai­sel­le, , mu­mut­ta ut­ta hau­ta­lah­jo­jen hau­ta­lah hjo­je en suu­res­ta a mä­mää­räs­tä ää­räs­tä pää­tel­len pää­tel­le en ai­na­kin aii­na­kin toi­nen heisth­heis­tä­tä oli ku­nin­kaal­lis­ta ku­nin­ka aal­li sta syn­ty­pe­rää. sy yn­typ pe­rää.

3 Lois­to­kun­nos­sa

Goks­ta­din lai­va on Ose­ber­gin lai­van ta­voin maa­il­man par­hai­te par­hai­ten säi­ly­nyt ja tun­ne­tuin vii­kin­ki­lai­va. vii­kin­ki­lai­va Se ra­ken­net­tiin 890-lu­vun puo­li­vä­lis­sä ja hau­dat­tiin Ete­läNor­jas­sa noin 910.

4 Val­lan4 Val­lan kas­vot

Vii­kin­ki­lai­vat ko­ris­tel­tiin usein yk­si­tyis­koh­tai­sil­la puu­kai­ver­ruk­puu­kai­ver­ruk­sil­la,sil­la, jot­ka sym­bo­li­soi­vat omis­tao­mis­ta­jan­jan vau­raut­ta ja kor­ke­aa ase­maa­se­maa. Ai­ka­lais­ker­to­muk­sien mu­kaan hie­noim­pien so­ta­lai­vo­jen keu­las­sa oli lo­hi­käär­meen pää. Yh­tään eh­jä­nä säi­ly­nyt­tä ei ole, mut­ta ne muis­tut­ti­vat luul­ta­vas­ti tä­tä Ose­ber­gin hau­ta­lai­van ko­ris­tel­tua paa­lua.

2 3 4

1

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.