Ame­ri­kan vii­kin­ki­hui­jaus

Mik­si to­dis­te skan­di­naa­vi­siir­to­kun­nas­ta Min­ne­so­tas­ta ei kes­tä päi­vän­va­loa

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Viikinkien Maailma / Viikingit Amerikassa -

Ruot­sa­lai­nen maa­han­muut­ta­ja Olof Öh­man te­ki vuon­na 1989 sen­saa­tio­mai­sen löy­dön maa­ti­lal­taan Ken­sing­to­nin lä­hel­lä Min­ne­so­tas­sa. Se oli lit­teä ki­vi, jos­sa oli rii­mu­kir­joi­tus­ta. "Kah­dek­san goot­tia ja 22 vii­kin­kiä mat­kal­la Vin­lan­dis­ta län­teen. Jäim­me lei­riin kah­del­le luo­dol­le päi­vä­mat­kan pääs­sä täs­tä ki­ves­tä. Olim­me ka­las­ta­mas­sa. Kun erää­nä päi­vä­nä tu­lim­me ko­tiin, löy­sim­me 10 mies­tä ve­res­tä pu­nai­si­na ja kuol­lei­na. AVM pääs­tä [mei­dät] pa­has­ta. [Meil­lä] on 10 mies­tä me­rel­lä, jot­ka pi­tä­vät huol­ta lai­vois­tam­me 14 päi­vä­mat­kan pääs­sä täl­tä saa­rel­ta. [Her­ran vuon­na] 1362."

Lä­hem­pi tar­kas­te­lu pal­jas­taa rii­mut se­koi­tuk­sek­si eri tyy­peis­tä, joi­ta käy­tet­tiin 800- ja 1000-lu­ku­jen vä­lil­lä, ja oma­te­koi­sik­si sym­bo­leik­si. Kie­li oli tyy­pil­lis­tä mo­nien poh­jois­mais­ten uu­di­sa­suk­kai­den Min­ne­so­tas­sa 1880-lu­vul­la käyt­tä­mää nor­jan­ruot­sin mur­ret­ta, ja päi­vä­mää­rä an­ne­taan ara­bia­lai­sil­la nu­me­roil­la, joi­ta ei käy­tet­ty Skan­di­na­vias­sa 1300-lu­vul­la. Ki­vi oli vää­ren­nös, jon­ka te­ki­jä oli luul­ta­vas­ti sen löy­tä­jä, en­ti­nen ki­ven­hak­kaa­ja – mut­ta jouk­ko ro­man­tik­ko­ja us­koo yhä aka­tee­mi­sis­ta to­dis­teis­ta huo­li­mat­ta, et­tä se on ai­to. Mo­nien ame­rik­ka­lais­ten, eri­tyi­ses­ti nii­den , joil­la oli poh­jois­mai­nen taus­ta, toi­ve vii­kin­ki­san­ka­rien kuu­lu­mi­ses­ta Ame­ri­kan his­to­ri­aan elää vah­va­na, ja se liit­tyy maa­han­muut­ta­ja­ryh­mien tar­pee­seen tun­tea, et­tä heil­lä on juu­ret uu­des­sa ko­ti­maas­saan. Usa:ssa on Ken­sing­to­nin hui­jauk­sen jäl­keen "löy­det­ty" usei­ta väi­tet­ty­jä vii­kin­kie­si­nei­tä, mut­ta mi­tään niis­tä ei ole voi­tu to­dis­taa ai­dok­si. Tä­hän men­nes­sä on löy­det­ty vain yk­si ai­to poh­jois­mai­nen esi­ne: ko­lik­ko 1000-lu­vul­ta, jos­sa on Nor­jan ku­nin­gas Olav Kyr­ren ku­va. Se löy­tyi in­ti­aa­nien kes­kiai­kai­ses­ta asuin­pai­kas­ta Mai­nes­ta. Se on kui­ten­kin to­den­nä­köi­ses­ti si­joi­tet­tu sin­ne jäl­keen­päin, kos­ka löy­dön olo­suh­tei­ta ei ole do­ku­men­toi­tu.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.