Mi­ten mah­ta­via he oli­vat?

Mi­ten lä­hel­lä Bri­tan­nian yh­dis­tä­mis­tä Ecgf­rit­hin nort­humb­ria­lais­ku­nin­kaat oli­vat?

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Anglosaksit / Northumbrian Ecgfrith -

Et­helf­rit­hiä (Ecgf­rit­hin isoi­sää) voi­daan pi­tää Nort­humb­rian pe­rus­ta­ja­na. Hä­nes­tä tu­li ber­nicia­lais­ten ku­nin­gas Poh­jois-nort­humb­rias­sa noin vuon­na 592, mut­ta hän laa­jen­si val­ta­kun­taan­sa voi­mak­kaas­ti so­ti­mal­la bri­tan­nia­lai­sia naa­pu­ri­ku­nin­gas­kun­tia vas­taan ja val­taa­mal­la Dei­ran (suun­nil­leen ny­kyi­sen Yorks­hi­ren). Hän myös tor­jui skot­tien hyök­käyk­sen Dál Ria­tas­sa, mars­si sen jäl­keen wa­le­si­lai­sia vas­taan ja voit­ti Ches­te­rin tais­te­lun noin vuon­na 615.

Edwin (Ecgf­rit­hin äi­di­ni­sä) oli Nort­humb­rian ku­nin­gas 616– 633. Hä­net nos­ti­vat val­tais­tui­mel­le aluk­si hä­nen itä­anglia­lai­set kan­nat­ta­jan­sa, mut­ta hän oli noin vuo­des­ta 626 al­kaen Bri­tan­nian mah­ta­vin ku­nin­gas. Hän löi län­si­sak­sit ja wa­le­si­lai­set ja ot­ti val­taan­sa Angle­seyn ja Man­saa­ren. Hän sai huo­mat­ta­vas­ti li­sää epä­muo­dol­lis­ta val­taa kään­nyt­ty­ään roo­ma­lais­ka­to­li­sek­si, ja avio­liit­to toi hä­nel­le lii­ton Ken­tin kans­sa. Hän sai sur­man­sa tais­te­lus­sa wa­le­si­lai­sia ja Merci­aa vas­taan.

Oswa Oswald (Ecgf­rit­hin se­tä) oli Nort­humb­rian ku ku­nin­gas noin 634/35– 642. Hän oli Et­hel Et­helf­rit­hin poi­ka ja nousi val­taan ku ku­kis­ta­mal­la Wa­le­sin ku­nin­kaan, Cæ Cædwal­lan. Avio­lii­ton kaut­ta sa saa­vu­tet­tu liit­to Wes­sexin kans­sa va­kiin­nut­ti hä­nen yli­ku­nin­kuu­ten­sa ete­läs­sä, ja skot­tien kir­ve­le­vä tap­pio Ir­lan­nis­sa aut­toi Oswal­dia (ku­va vas.) luul­ta­vas­ti laa­jen­ta­maan val­taan­sa yli ko­ko poh­joi­sen ja hal­lit­se­maan Lot­hia­nia. Hä­net ku­kis­tet­tiin ja sur­mat­tiin "pe­toks sen kaut­ta", te­ki­jä­nä oli mercia­lai­nen mies.

Oswiu (Ecgf­rit­hin isä) oli Ber­nician ku­nin­gas vuo­des­ta 642 ja ko­ko Nort­humb­rian 655– 670. Hän käyt­ti ase­maan­sa skot­lan­ti­lai­sen kris­ti­nus­kon suo­je­li­ja­na laa­jen­taak­seen vai­ku­tus­val­taan­sa Kaak­kois-mid­land­sis­sa ja Es­sexis­sä, mut­ta 655 hän jou­tui ve­täy­ty­mään Firth of Fort­hiin as­ti Mercian jouk­ko­jen joh­ta­man suu­ren hyök­käyk­sen vuok­si. Hyök­kää­jät ku­kis­tet­tiin ja useim­mat sur­mat­tiin Went­joel­la Doncas­te­rin lä­hel­lä myö­hään syk­syl­lä, kun he oli­vat ko­ti­mat­kal­la, min­kä jäl­keen Oswiu saat­toi esiin­tyä Bri­tan­nian kor­keim­pa­na ku­nin­kaa­na.

Vaik­ka Oswiun yri­tys val­la­ta Mercia lo­pul­ta epä­on­nis­tui, hän laa­jen­si Nort­humb­ri­aa poh­joi­seen Fi­feen as­ti ja va­kiin­nut­ti val­tan­sa poh­joi­siin aluei­siin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.