Donau Zeitung

Schach

- Lö­sun­gen bit­te an Heinz Däu­bler, Frei­schütz­gäß­chen 6, 92224 Am­berg oder www.al­bi­no­schach.de

Zu Be­ginn der Ad­vents­zeit stellt auch die Schach­e­cke ei­nen Weih­nachts­baum auf. Zwei Lö­sun­gen gilt es im Hilfs­matt-Zwei­zü­ger der Auf­ga­be Nr. 1657a (Eber­hard Schul­ze, Vai­hin­gen, Ur­druck) zu ent­de­cken. Weiß: Ke1, Te7, Lb1, Be3, f2, g4 (6). Schwarz: Ke4, Te5, Ld3 (3). Schwarz zieht an!

Lö­sung Nr. 1655 (Drei­zü­ger Dowd): 1.Se6! (droht 2.Sc7#) 1.-,Txa4 2.Sc7+, Kc5 3.Db5#; 1.-,Tc5 2.Sf4+,Lxf4 3.Sb6#; 1.-,Ke5 2.Sd4+,Kd5/Kf4 3.De6/ De3#. Ein schö­ner Zwölf­stei­ner!

Lö­sung Nr. 1655a (Drei­zü­ger Sa­lin­ger): 1.Dg4! (droht 2.Dxf5 3.De6/Df7#) 1.-,fxe4 2.Sxe4,Lg2 3.Dg8#; 1.-,fxg4 2.d7,bel. 3.d8D(T)#; 1.-,Lg2 2.Se6, Kxe6/fxe4/fxg4 3.Dg8/c4/Sc7#. Fein!

Kö­nig im Spin­nen­netz

Weiß: Se­bas­ti­an Rei­mann (Kriegshabe­r), Schwarz: Ro­bert Hei­ger­mo­ser (Zug­zwang Mün­chen) Lan­des­li­ga Süd 2020

1.Sf3 d5 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.d4 c6 5.0-0 Sf6 6.c4 dxc4 7.a4 Se4 8.Dc2 Sd6 9.Se5 Lf5 10.e4 Le6 11.Le3 f6 12.Sf3 Sa6 13.Sfd2 Sb4 14.Dc3 a5 15.Sa3 0-0 16.Saxc4 f5 17.Sxd6 exd6 18.exf5 Lxf5 19.Sc4 d5 20.Se5 Db6 21.Tad1 Tfe8 22.f4 Tad8 23.g4 Lc8 24.f5 gxf5 25.gxf5 Tf8 26.f6 Txf6 27.Txf6 Lxf6 28.De1 Dc7 29.Lh6 Td6 30.Dg3+ Lg7 31.Sf7! Dxf7 32.Dxd6 Lxh6 33.Dxh6 Dg6 34.Dh4 Le6 35.Kh1 Sd3 36.Dd8+ Kg7 37.De7+ Lf7 38.De3 Sxb2 39.Tg1 Sc4 40.De7 Kh6 41.Lf3 Df5 42.Df8# 1-0

 ??  ??

Newspapers in German

Newspapers from Germany