Kei­ne De­mo

Nordwest-Zeitung - - NACHRICHTEN -

KO­BLENZ – Im di­rek­ten Um­feld des Bun­des­prä­si­den­ten kön­nen öf­fent­li­che Ver­samm­lun­gen aus Si­cher­heits­grün­den un­ter­sagt wer­den. Ei­ne ge­plan­te De­mons­tra­ti­on ei­ner Par­tei dür­fe des­we­gen an ei­nen an­de­ren Ort ver­legt wer­den, ent­schied das Ober­ver­wal­tungs­ge­richt Rhein­lan­dP­falz (Az.: 7 A 11077/15).

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.