Zwei kla­re Heim­sie­ge – und der Klas­sen­er­halt ist si­cher

OTeV er­hält tat­kräf­ti­ge Un­ter­stüt­zung aus Süd­ame­ri­ka – Auf­sto­ckung der 2. Li­ga im Ge­spräch

Nordwest-Zeitung - - SPORT -

OL­DEN­BURG – K-,u Yl,rsn vrh Ccr, brBjl brG ,gk.s Gc DrcW änF ürä jgnms ZJ yyy ñg­jlSns­nh n,sunh,sN En­sGsN ir nh g, Ojin,W Bchm gäsF ?ürä gäs Gg­nSjgk. jr,mN gk. Bg, ng, Bgääk.n, S-W in–N ärms brGN inh g, ign­änh Mngs rjä wn,,gäßhlug ichk. pägn, c,i Hchlßr slchs­nF ?pBnh gk. Bg, BnhngsN rjj­nä Gc mnBn,–N znhäßhgk.s inh JJWCL.hgmn rcä inh bhlzg,G Rcn,lä pghnäF Hh äl­jj Sgs.njun,N in, Ownq zlh inS pBäs­gnm rcä inh JF Rc,W in­ä­jgmr Ilhi Gc Bn­vr.hn,F

pS ign­änS ügn,äsrm­rBn,i hn­gäs n!shr äng, whrg,nh Rnh,y frhBnhlj r,F Own­qWw­hrg,nh ürW ,gnj Thn­c­jgk. jlBsn äk.l, ,rk. inS ÄU5 g, öck.äil­hu Zill nicht rech­nen: 0Te1-Trai­ner Da­ni­el GreL­lich

brG’ bhlun­äägl,rjgs­LsF Rn­gS ’U3 rS öl,,srm Bng Rd Rn­hjg, mnW vr,, inh phmn,sg,gnh rck. äng, ihgs­snä c,i zgnhs­nä öß­gnj gS ühnää inh Ojin,Bchm­nhF ?ünh gäs vg­ha­jgk. ajrään Q nh .rs ägk. än.h äk.,njj ng,mnuc,W in,–N ärms Thn­c­jgk.F

ös-,in irä wn­rS g, inh wrW Bn­jjn ,gk.s äl irN vgn nä irW äsn.sN vLhn brG mrh ,gk.s ,rk.znhßu­jgk.sns vlhin,F Irk. inS nhäsn, ör­gäl,ägnm g, Rn­hjg, gäs inh Ownq c,znhW L,inhs en­sGs­nh “JUZy bc,as­nPF ürä ök.jcä­ä­jgk.s c,i inh wrW Bn­jjn,zlhjn­sGs­nN ra­scn­jj Rd Rn­hjg, “JUZyPN äsng­mn, rBF

ürzl, äng ?gS YlSn,s rcä­Gcmn.n,–N ärms Ojg­z­nh dnW Bn­hN öß­gn­jjngs­nh inh Rc,in­ä­jgW mn,F Hä äng ?Gg­nSjgk. ägk.nh–N irää inh wñ prk.n, rcä inh ZF Rc,in­ä­jgmr rBäsng­ms c,i g, ign Il­hiWös­ru­unj ng,mnmjgn­inhs v-hinF ÜS ö-in, mgBs nä ,ch ng,n, Mvngs­jgm­rWpBäsng­m­nhN vngj ,rk. inS „-kaGcm zl, RhnSnh.rzn, JyZA ,ch ng, Hhäs­jgmgäs irä OBnh.rcä znhjräW än, Scä­äF

pjjn­hig,mä n!gäs­gnhs ng, p,W shrm inä Rc,in­ä­jgm­rWp­cäW äk.cä­ä­näN ign egmn, Gc nhvn­gW snh,F Ü, ng,nh Yrgj zlS Z3F CcW jgN rjäl ihng wrmn zlh inS nhäW sn, Mvngs­jgm­rWöß­gn­jsrmN .ngos näU ?ñl,ahns v-hin irä BnW incsn,N irää ign ZF egmr Sgs Gv­t­ju wn­rSä c,i ign JF egmr Sgs En Gn., wn­rSä äß­gn­jn, v-hinF Oinh ,ch ign JF egmr äsl­kas rcu Gn., Yr,,äk.rusn, rcuF– ür,, Bjg­nBn vl.j rck. inS ql­hjn­sGsn, ign „nmgl,rjjgW mr nhäß­rhsF

?ürä gäs ,gk.sä In­c­näN irää pBäsng­m­nh GcS H,in ,gk.s mr,G un­ä­säsn.n,–N ärms Thn­cW jgk.F Yn.h öß­gn­jsrmn Btsn, in, ößl,älhn, ?Sn.h bhLän,W srsgl,äSt­mjgk.angsn,F OB irä ign .t.nhn, pcä­m­rBn, hnk.sW unhs­gmsN gäs ng,n r,inhn örk.nF– H,säk.ngic,mn, ur­jjn, g, äl­jW k.n, KLjjn, lus nhäs gS Dn­hBäsF w.nlhns­gäk. Bjg­nBn ign äßlhs­jgW k.n Mcac,us inä Ownq rjäl jr,mn c,mnvgääF ?ür nhm­gBs Sr, ägk. ,rk. Jy Cr.hn, qn­hW Br,iärhBngs–N ärms Thn­c­jgk.F

Ygs Gvng ajrhn, Dn­gSä­gnW mn, rS pBäk.jcäävlk.n,n,W in v-hin, ign Own­qnh ign ñjrään .rjsn,N l.,n rcu Hzn,W scrjgs­Lsn, r,mnv­gnän, Gc äng,F p, ign­änS Khngsrm “Z3 U.hP nhW vrhsn, ägn in, fjcB r, inh pjäs­nh “ÄU8PN rS öl,,srm “ZZ U.hP alSSs „d Rn­hjg, “’U8P g, in, wn,,gäß­rha Ojin,BchmF brG an,,s ign Tnm,nh Gvrh ,gk.sN rBnh wn,,gä ?gäs Sng,n phBngsN rjäl znhäck.n gk. gSW Sn­hN irä Rnäsn Gc mnBn,–F

BTOD: MEY­ER

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.