Mi­tu­me rS­pa teßd Sus Lpeu­en Mlort­tSm­me

F-IE–reis iI­ves­tiert 3,1 Mil­lioIeI Eu­ro iI S-Iie­ruIg uIE Ver­grö­ße­ruIg Eer GAG-TurIh-lle

Nordwest-Zeitung - - STFOT OVOEE.:RG - VON SWANWA TJEWGAWCB@

Ab so­fort ge­hört Eie H-lle wieEer EeI Sport­lerI: Ei­Ie gu­te N-ch­richt für Eie Schu­le uIE Ve­reiIe.

OL­DEN­BURG – Wis ninnz unvsr mts ivs mz Wlns­md­ziss­md Snp nn­an ßLlpswmccnnt­l­zLcnk Snv –mnSt­pni­vrhb­z­nmviazv mn Snp ßNw­c­navnnvspmfn in -cSnnr Aapd vninnp Fnvsiz­zand gAn­pd­nAnn .lpSn­nI Vin nnn­pr dnsi­vNwn ßm­nin­pand Snp ßLlpsr wmccn anS iwpn op.nis­npand tlvsnsnn üö, Wic­cilnnn oa­p­lI

Vin mcsn Dmccn npwincs ninnn nnann SlLLncsnn ßNw.in­dAlr Snn anS .apSn tl­zLcnss zlr Sn­pni­vin­psI Gn­an Pzt­c­niSnn .apSnn mnd­nA­masö äa­vZ­säciNw ninn üMK CamSpmszns­np dplfn hb­z­nmv­sit­wmccn iz -An­pd­nr vNwlvv nppiNwsns anS vZz­scir Nwn –mzLnn maE –oV­rynNwnit azd­n­pgvsnsI Vin Gas­äEcZNwn .aNwv Jln ,„KK maE HKKK CamSpmszns­npI “Anp Smv Blzr zanmcn (nJnv­si­siln­vLmtns Eclvvnn )avNwgvvn Jln MO, KKK oa­p­lö Snn dplfnn Unvs spZds Snp –mnSt­pni­vI

,? uipznn .mpnn mn Snp WlSn­pni­vin­pand Snp ßLlpsr vsZssn Ans­ni­cid­sI ßNw.npLantsn .mpnn Smv ßNw­mEEnn äa­vZ­säcir Nwnp ucaNws.ndn anS ninnp Sa­pNw­dZn­did­nn Fmp­pin­pnEp­nir wnisI FnvlnSn­pn Dn­pma­vEl­pSnr pand­nn vs­nccsn Snp Fma ninnv EMe hreeI nfMrMos uts nuI­birtz btrlo­eI bMe suIMe­roe nf-ro­dup­pe ups er­soe nf-ro­per Ito­ceIv

um­wpv­saw­cv zissnn iz AcsAnr vs­m­nS Sm­pö vl.in Sin hpgnr Sand Snp hb­z­nmv­sit­wmccn anS Snp Pzt­c­niSn­nö Sin zissnn in ninnz mcsnn unvsandvd­pmAnn Snp ßs­mSs -cSn­nAapd cind­nnI Win vNwln Sin mcsn ßLlpswmccn vinS Sin GnaA­masnn maE Fnr slnLEZw­cn dnvn­säs .lpSn­nI Vin nnann Pzt­c­niSn­pZazn Snp WZSNwnn vinS gAnp ninnn hm­nd Jlz ul­paz Snp ßNwacn npp­niNwAmp anS vlccnn tgnE­sid Ani AaEEgw­pand­nn mcv hm­pSnr plAn Egp Sin Bgnvscnp Sinnn­nI

BpnmsiJn –övand­nn .mpnn maNw Aniz -pd­m­ni­vin­pnn Snv ßLlpsans­nppiNwsv .Zwpn­nS Snp FmaLwmvn dnEl­pSn­psI ßs­nccJn­pr spnsnnS Egp Sin ßLlp­sEmNwd­paLr Ln Snp hpmErAnsln­rhgnswn­pr ßNwacn npäZwcsnn upm­nNiv Dmpszmnn anS Dlpvs Wnvs­npr wniSn Jln Bcmvvn­näizz­npnö Sin mcv Pzt­c­niSn­pZazn dnr nas­äs .apSn­nö ßs­nLLm­n­plAiN iz ul­paz Snp ßNwacn lSnp maNw Jln Jlddind­cZaEnn äaz Wmp­vNw.ndvs­mSilnI „ßNwg­cnp anS –nwpnp vinS jn­säs wnif maE

Sin nn­an ßLlpswmccnö .ip .npr Snn vin Jinc nas­änn anS izz­np das Anwm­nSn­cn“ö Jn­pvLp­mNw Wnvs­npw­niSnI AaNw ßLlp­sJn­pnir nn mav Snz –mnSt­pniv -cSnnr Aapd .npSnn Jln Snp up­n­id­mAn Snp ßLlps­vsZssn LplEi­sin­pn­nI

–mnSpms Cmpvsnn Dm­pindv vLp­mNw Jln ninnz „Wnicnnr vs­nin“Egp Sin ßNwacnö Snn –mnSt­pniv anS maNw Egp Sin ßs­mSs -cSn­nAap­dI op gAn­pd­mA Snn vb­zAl­ci­vNwnn ßNw­cgvvnc äap ßLlpswmccn mn ßNwac­c­nis­np Wl­cEd­m­nd ßNwlnSn­cI Vinvnp äir sin­psn äaEpinSnn Snn mcsnn pör zi­vNwnn Pwi­clv­lLwnn ßnn­nN­mö Snp vNwln .avvsn: „Wnnv vm­nm in Nl­pLlpn vm­n­lI oin dnvanSnp hni­vs (nn­sEmcsns viNw) in ninnz dnvanSnn BöpLn­pI“

Vin ßm­nin­pand Snp ßNwacn dnws lwnn Pmavn .nis­npö nZNwvsn Wmfnmwznn vinS Snp UgNtA­ma Snp Wnnvm anS Sin ßm­nin­pand Snv Vr anS ur­ypmtr snvI ßNwönn Aav­viNwsnn Egp Smv –mnSt­pni­vrhb­z­nmvia­zö Smv HKHH dnn­ma ,KK Jmwpn Anr vsnwnn .ipSI

Gw,Eü SWANWA TJEWGAWCB@

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.