19. Ju­ni

Schwabmuenchner Allgemeine - - Politik -

» 1867 Mit der Er­schie­ßung Kai­ser Ma­xi­mi­li­ans en­det das zwei­te Kai ser­reich Me­xi­ko.

» 1927 Max Schme­ling wird ers­ter deut­scher Eu­ro­pa­meis­ter im Bo xen. Er be­siegt in Dort­mund den Bel gier Fer­nand De­lar­ge.

» 2012 Wi­ki­leaks Grün­der Ju­li­an Ass­an­ge be­an­tragt in der Lon­do ner Bot­schaft Ecua­dors Asyl.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.