Eh­run­gen beim Be­zirks­tag

Schwaebische Zeitung (Sigmaringen) - - REGIONALSPORT -

Ver­band­seh­ren­ur­kun­de:

Wer­ner Hüb­sch­le (SV Deg­gen­hau­ser­tal), Gerd Jä­ger (SV Heu­dorf/Rait­hasl./ Rorg.), Al­bert Veit (FC Öh­nin­genGai­en­ho­fen)

Ver­band­seh­ren­na­del:

Braun Rolf (SV Aach-Ei­gel­tin­gen), Diet­mar Eg­le (FC Hil­zin­gen), An­ge­la Hom­bur­ger (SV Ber­ma­tin­gen), Leo Kel­ler (TSV Aach-Linz), Micha­el Klai­ber (Be­zirks-Schieds­rich­terAus­schuss), Ralf Knisel (SV AachEi­gel­tin­gen), Son­ja Ramsper­ger (SV Heu­dorf/Rait­hasl./Rorg.), Wolf­gang Renner (SV Heu­dorf/ Rait­hasl./Rorg.), Hu­bert Rest­le (FC Hil­zin­gen), Han­na Rös­ler (SV Gai­en­ho­fen)

Ver­band­seh­ren­na­del in Sil­ber:

Mar­tin Huber (SV Hei­li­gen­berg), Mat­teo Mar­ra (Be­zirks­ju­gend­aus­schuss), Alex­an­der Se­li­ger (SV Or­sin­gen-Nen­zin­gen)

Ver­band­seh­ren­na­del in Gold:

Ro­bert Joos (SV Hau­sen a.d. Aach), Alfred Ptak (FC Hil­zin­gen)

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.