Ka­der FV Alt­heim:

Schwaebische Zeitung (Sigmaringen) - - REGIONALSPORT -

Tor: Se­bas­ti­an Wurst­horn, Jo­han­nes Reu­ter, Bas­ti­an Fi­sel. Ab­wehr: Phil­ipp Mai­er, Wen­de­lin Spitz­fa­den, Jo­han­nes Schnei­der, Jo­na­than Guth, Alex­an­der Ki­en­le, Mat­thi­as Wiest. Mit­tel­feld: Jo­chen Gul­de, Se­bas­ti­an Gaupp, Mar­kus Lo­cher, Ma­nu­el But­scher, To­bi­as Zie­gel­bau­er, Jo­han­nes Schwö­rer, Mar­tin Schro­de.

An­griff: Florian Gei­sel­hart, Timo Reck, Ste­fan Münst, Patrick Spies, Da­ni­el Bü­cheler, Mar­co Maz­zo­la.

Trai­ner: Zoran Golub­o­vic

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.