Golf

Schwaebische Zeitung (Wangen) - - SPORT -

Eu­ro­pa-Tour, BMW In­ter­na­tio­nal Open in Mün­chen-Ei­chen­ried (2 Mio. Eu­ro, Par 72): 1. Ro­me­ro (Ar­gen­ti­ni­en) 271 (67+71+68+ 65), 2. Gar­cia (Spa­ni­en) 272 (66+70+67+ 69), De­try (Bel­gi­en) 272 (65+71+70+66) und Bland (En­g­land) 272 (67+69+67+69), 5. Karl­berg (Schwe­den) 274 (67+69+72+ 66), 6. Fleet­wood (En­g­land) 275 (67+71+ 70+67) und Pa­ra­to­re (Ita­li­en) 275 (70+70+ 67+68), 26. u.a. von Del­lings­hau­sen (Düs­sel­dorf) 281 (69+74+71+67), 51. u.a. Fritsch (Mün­chen) 285 (69+73+72+71), 59. u.a. Sch­mitt (An­der­nach) 286 (74+67+70+75), 67. u.a. Kra­mer (Ful­da) 287 (70+70+73+74), 73. u.a. Hei­se­le (Mün­chen) 288 (70+73+ 68+77); am zwei­ten Cut nach drei Run­den ge­schei­tert: u.a. Kief­fer (Düs­sel­dorf) 217 (72+70+75); am ers­ten Cut nach zwei Run­den ge­schei­tert: u.a Kay­mer (Mett­mann) 144 (72+72), Alex­an­der Knap­pe (Pa­der­born) 144 (69+75) und Ritt­ham­mer (Nürnberg) 144 (73+71), Siem (Ra­tin­gen) 147 (76+71).

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.