ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ:

Kathimerini Greek - - ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ -

Πληροφορούμεθα ασφαλώς ότι από του παρελθόντος Σαββάτου [25 Ιουνίου 1966] ήρχισεν η διεξαγωγή του ελληνοτουρκικού διαλόγου εις την Βιέννην. Πιστεύεται ότι η Βιέννη επελέγη τελικώς, ως πρωτεύουσα ουδετέρου κράτους, ώστε να μη υπάρξη παρεξήγησις ότι ασκούνται οιαιδήποτε επιρροαί. […] Το όνομα του Ελληνος πρεσβευτού ο οποίος διεξάγει τας συνομιλίας τηρείται αυστηρώς μυστικόν εξ ελληνικής πλευράς. Ομοίως και η τουρκική πλευρά δεν απεκάλυψε τον ιδικόν της εκπρόσωπον.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.