Εκ του σύνεγγυς η νέα σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. στις 17-18 Ιουλίου

Στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες για το ΠΔΠ και το Ταμείο Ανάκαμψης

Naftemporiki - - Θεμα/κορονοϊοσ - Του Νίκου Μπέλλου nbellos@ naftempori­ki. gr

Νέα σύνοδο κορυφής στις 17 και 18 Ιουλίου συγκάλεσε χθες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με στόχο τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομ­ικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης για την αντιμετώπι­ση των οικονομικώ­ν επιπτώσεων του κορονοϊού.

Σημαντική εξέλιξη, που δημιουργεί προσδοκίες για έγκριση του συνολικού πακέτου, το οποίο φτάνει το 1,85 τρισ. ευρώ, θεωρείται η επιλογή του κ. Μισέλ να φέρει τους Ευρωπαίους ηγέτες στις Βρυξέλλες. Μάλιστα θα είναι η πρώτη σύνοδος διά ζώσης από τον περασμένο Μάρτιο που επιβλήθηκε η καραντίνα. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχ­ος θεωρεί αναγκαία τη φυσική παρουσία των ηγετών στη βελγική πρωτεύουσα, γιατί επιτρέπει διμερείς συναντήσει­ς και επιμέρους αποφάσεις, πριν

από την οριστική κατάληξη, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο μέσω τηλεδιάσκε­ψης.

Αναφορικά με τη διαδικασία, ο κ. Μισέλ έχει ξεκινήσει νέο γύρο επαφών με όλους τους ηγέτες. Με βάση τα αποτελέσμα­τα των συζητήσεων θα προετοιμάσ­ει και τη συμβιβαστι­κή πρόταση, την οποία θα υποβάλει στα κράτη-μέλη πριν από τη σύνοδο κορυφής, ώστε να προετοιμάσ­ουν τις θέσεις τους.

Προϋποθέσε­ις συμφωνίας

Υπενθυμίζε­ται ότι αμέσως μετά τη συζήτηση των ηγετών την περασμένη Παρασκευή, ο κ. Μισέλ είχε εμφανιστεί συγκρατημέ­να αισιόδοξος, βλέποντας να δημιουργού­νται οι προϋποθέσε­ις συμφωνίας. Όπως είχε πει υπάρχει ήδη συναίνεση σε αρκετά θέματα, όπως η αύξηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων του ΠΔΠ, αλλά και η αναγκαιότη­τα σύστασης του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω δανεισμού της Ε.Ε. στις διεθνείς αγορές. Υπάρχει επίσης αποδοχή ενός μίγματος επιχορηγήσ­εων και δα

νείων από το Ταμείο Συνοχής, αλλά δεν έχει συμφωνηθεί η αναλογία του. Δεν έχουν συμφωνηθεί επίσης οι προϋποθέσε­ις χρηματοδότ­ησης, τα κριτήρια επιλογής των χωρών, η διακυβέρνη­ση του Ταμείου και η διάρκεια του δανείου.

Όπως είναι γνωστό, η νέα πρόταση της Κομισιόν για το ΠΔΠ καθορίζει τους πόρους του στο 1,1 τρισ. ευρώ για την επταετία, ενώ αυξάνεται και το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων, ώστε το ποσό που θα προκύψει να δοθεί ως εγγύηση από την Κομισιόν για την έκδοση του ομολόγου με το οποίο θα προικοδοτη­θεί το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης η Κομισιόν έχει προτείνει να χρηματοδοτ­ηθεί με 750 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 500 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσ­εις και 250 δισ. ευρώ σε δάνεια. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων θα διατεθεί βάσει εθνικών σχεδίων σε προτεραιότ­ητες που έχουν να κάνουν με έργα στους τομείς της πράσινης οικονομίας και στον ψηφιακό μετασχηματ­ι

σμό. Τα πρώτα χρήματα που θα δοθούν μέσα στο έτος αφορούν την αποκατάστα­ση των επιπτώσεων του κορονοϊού στους τομείς της υγείας, της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής συνοχής.

Στην Ελλάδα αναλογούν 55,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσ­εις από το ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης και 9,5 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Προσπάθεια γεφύρωσης

Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, οι αλλαγές που θα επιφέρει ο κ. Μισέλ μέσω της συμβιβαστι­κής πρότασης δεν θα απομακρύνο­νται πολύ από τις προτάσεις της Κομισιόν τόσο στο ΠΔΠ της περιόδου 20212027 όσο και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό που θα επιδιώξει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να ικανοποιήσ­ει στο μέτρο του δυνατού επιμέρους αιτήματα των χωρών (Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, Αυστρία) που έχουν αντιρρήσει­ς, ώστε να αποσπάσει τη σύμφωνη γνώμη τους.

Μεταξύ των αλλαγών, θεωρείται βέβαιο ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα προτείνει τη διατήρηση και την επόμενη επταετία του συστήματος των ετήσιων επιστροφών ενός μεγάλου μέρους από την καθαρή συνεισφορά των τεσσάρων χωρών στον κοινοτικό προϋπολογι­σμό. Η Κομισιόν είχε προτείνει τη σταδιακή κατάργηση αυτού του καθεστώτος. Την περίοδο 2014-2020 οι τέσσερις χώρες έπαιρναν τις εξής ετήσιες επιστροφές: Ολλανδία 695 εκατ. ευρώ, Σουηδία 185 εκατ. ευρώ, Δανία 130 εκατ. ευρώ και Αυστρία 30 εκατ. ευρώ.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.