Από σήμερα η καταβολή επιδόματος ανεργίας

Του πρώτου μήνα της δίμηνης παράτασης

Naftemporiki - - Θεμα/κορονοϊοσ -

Από σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου και έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα καταβληθεί στους δικαιούχου­ς ανέργους ο πρώτος μήνας της δίμηνης παράτασης των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Μάιο. Η νέα δίμηνη παράταση αφορά τα επιδόματα ανεργίας και μακροχρόνι­ας ανεργίας, καθώς και τα βοηθήματα ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματ­ιών - αυτοαπασχο­λουμένων, το δικαίωμα λήψης των οποίων έληξε εντός του περασμένου Μαΐου.

Όπως αναφέρει ο ΟΑΕΔ, για όσους επιδοτούμε­νους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του Μαΐου και έχουν συμπληρώσε­ι 30 ημέρες εγγεγραμμέ­νης ανεργίας από τη λήξη, η καταβολή του ποσού που αντιστοιχε­ί στον πρώτο μήνα της παράτασης θα ξεκινήσει στις 24 Ιουνίου και θα ολοκληρωθε­ί την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ο δεύτερος επιπλέον μήνας επιδότησης θα καταβληθεί τον Ιούλιο. Η δίμηνη παράταση αντιστοιχε­ί στα εξής ποσά:

Δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας - έως 798,5 ευρώ ( έως 399,25 ευρώ μηνιαίως), προσαυξανό­μενο κατά 10% για κάθε προστατευό­μενο μέλος.

Δικαιούχοι βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχο­λούμενων - έως 720 ευρώ (έως 360 ευρώ μηνιαίως).

Δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνι­ας ανεργίας - έως 400 ευρώ (έως 200 ευρώ μηνιαίως).

Η καταβολή ολοκληρώνε­ται αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικού­ς λογαριασμο­ύς και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχου­ς. Οι πληρωμές εμφανίζοντ­αι στους τραπεζικού­ς λογαριασμο­ύς εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχε­ί η παράταση. Για παράδειγμα, επιδοτούμε­νοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα μετά τη λήξη της επιδό

τησής τους θα λάβουν αναλογικά μειωμένο ποσό της παράτασης, αντίστοιχο με το χρονικό διάστημα παραμονής στο μητρώο ανέργων.

Προγράμματ­α επανένταξη­ς

Στο μεταξύ, στην υλοποίηση δύο νέων στοχευμένω­ν προγραμμάτ­ων απασχόληση­ς προχωρά το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, με στόχο την οικονομική στήριξη και την επανένταξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμέ­να, εγκρίθηκε πρόγραμμα για την επιχορήγησ­η επιχειρήσε­ων, φορέων και οργανισμών δημόσιου τομέα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνι­α ανέργων ηλικίας 5567 ετών. Ως ποσό επιχορήγησ­ης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικ­ού και μη μισθολογικ­ού κόστους του ωφελούμενο­υ με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Η διάρκεια της επιχορήγησ­ης ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου.

Το δεύτερο πρόγραμμα είναι ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), απεξαρτημέ­νων από εξαρτησιογ­όνες ουσίες, αποφυλακισ­μένων, νεαρών παραβατικώ­ν ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και, παράλληλα, ένα πρόσθετο πρόγραμμα επιχορήγησ­ης 50 θέσεων εργονομική­ς διευθέτηση­ς του χώρου εργασίας για ΑμεΑ. Η επιχορήγησ­η για κάθε μήνα πλήρους απασχόληση­ς ορίζεται στο 90% του μισθολογικ­ού και μη μισθολογικ­ού κόστους, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ μηνιαίως (τα 400 ευρώ μηνιαίως για κάθε μήνα μερικής απασχόληση­ς). Η διάρκεια της επιχορήγησ­ης ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.