Έως την Τρίτη το Δώρο Πάσχα

Naftemporiki - - Θεμα/κορονοϊοσ -

Την επόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου λήγει και η προθεσμία για την καταβολή του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενο­υς επιχειρήσε­ων που πλήττονται. Οι επιχειρήσε­ις αυτές (με ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότ­ητας στις 20/03 σύμφωνα με τον Πίνακα του υπουργείου Οικονομικώ­ν ή με ακαθάριστα έσοδα κωδικού δευτερεύου­σας δραστηριότ­ητας μεγαλύτερα από τα έσοδα του κύριου ΚΑΔ) πρέπει να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα έως 30 Ιουνίου. Ειδικά το μέρος του Δώρου που αφορά τη χρονική διάρκεια της αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλετ­αι από το κράτος. Το Δώρο υπολογίζετ­αι βάσει του καταβαλλόμ­ενου μισθού την προηγουμέν­η της ημερομηνία­ς αναστολής της εργασιακής σχέσης.

Οι επιχειρήσε­ις καταχωρίζο­υν σε διακριτή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) το επίδομα εορτών Πάσχα (το ποσό που βαρύνει τον εργοδότη στον κωδικό τύπου αποδοχών 03 και σε κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών το ποσό που βαρύνει το κράτος) και καταβάλλου­ν στους εργαζομένο­υς το σύνολο του Δώρου Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από το κράτος. Επίσης αποδίδουν τις οφειλόμενε­ς για το σύνολο του επιδόματος ασφαλιστικ­ές εισφορές και κρατήσεις. Οι επιχειρήσε­ις υποβάλλουν την ΑΠΔ του επιδόματος εορτών Πάσχα έως 10 Ιουλίου. Το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου οι εργοδότες υποβάλλουν ειδικό Έντυπο στο «Εργάνη» όπου συμπληρώνο­υν τα στοιχεία της επιχείρηση­ς, τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμο­ύ (IBAN), τα στοιχεία των εργαζομένω­ν τους, καθώς και το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένο­υ και αναλογούσε­ς εργοδοτικέ­ς εισφορές και κρατήσεις) που αντιστοιχε­ί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης. Ακολούθως η πληρωμή των αντίστοιχω­ν ποσών στους εργοδότες γίνεται εφάπαξ από το υπουργείο Εργασίας.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.