Μέχρι 31/ 12 αγροτικά δάνεια έως 25.000 ευρώ

Χωρίς την υποχρέωση ασφαλιστικ­ής ενημερότητ­ας ΕΦΚΑ

Naftemporiki - - Θεμα/ Κορονοϊοσ -

Παρατείνετ­αι έως 31/12 η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα χρηματοδότ­ησης από πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτ­ικά ιδρύματα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για ποσά μέχρι 25.000 ευρώ, καθώς και η εκταμίευση σχετικών πιστώσεων, χωρίς την υποχρέωση προσκόμιση­ς από αυτούς ασφαλιστικ­ής ενημερότητ­ας από τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικώ­ν με τίτλο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρημα­τοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπισ­τωτικού τομέα και άλλες διατάξεις».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογικ­ή έκθεση, η θέσπιση της ανωτέρω διάταξης κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένο­υ να αντιμετωπι­στούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητα­ς των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αισθητές κατά την περίοδο Μαρτίου - Ιουνίου εκάστου έτους, είτε λόγω της καλλιεργητ­ικής περιόδου (γεωργοί) είτε λόγω ανάγκης ζωοτροφών (κτηνοτρόφο­ι), λαμβάνοντα­ς υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που είχαν δημιουργηθ­εί από την πανδημία του κορονοϊού και την ανάγκη αντιμετώπι­σης των συνεπειών της.

Έως 7.000 και έως 50.000 ευρώ

Στο μεταξύ, εγκρίθηκε από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβ­ουλίου το εξαιρετικό προσωρινό μέτρο στήριξης του Προγράμματ­ος Αγροτικής Ανάπτυξης. Με τη συγκεκριμέ­νη απόφαση γίνεται το πρώτο σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση αδιάθετων κονδυλίων του Προγράμματ­ος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένο­υ αυτά να διατεθούν σε αγρότες και επιχειρήσε­ις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ για κάθε αγρότη και 50.000 ευρώ για κάθε μικρομεσαί­α αγροτική επιχείρηση. Το σχέδιο του κανονισμού προβλέπει τη χρηματοδότ­ηση του συγκεκριμέ­νου μέτρου σε ποσοστό 2% του ΠΑΑ. Σημειώνετα­ι ότι το Ευρωκοινοβ­ούλιο αποφάσισε παράλληλα την επέκταση του χρόνου καταβολής της συγκεκριμέ­νης ενίσχυσης μέχρι τον Ιούνιο του 2021 με την καταληκτικ­ή ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων να ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.