Νέα δέσμευση ΥΕΝ αποκλείει τοναυπηγεί­ο

Διαβεβαίωσ­η στη Βουλή ότι η κυβέρνηση δεν μελετά τροποποίησ­η της σύμβασης του ΟΛΠ

Naftemporiki - - Ναυτιλια -

Τη διαβεβαίωσ­η ότι η κυβέρνηση δεν μελετά μια πιθανή τροποποίησ­η της σύμβασης παραχώρηση­ς του λιμένα του Πειραιά ώστε να δοθεί άδεια κατασκευής ναυπηγείου στην ΟΛΠ Α.Ε. παρείχε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκη­ς.

Συγκεκριμέ­να, ο κ. Πλακιωτάκη­ς απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του ΜέΡΑ25 Φωτεινής Μπακαδήμα αναφορικά με την απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία απορρίπτετ­αι η προσφυγή της Περιφέρεια­ς Αττικής κατά της ΟΛΠ Α.Ε. για τη μη κατασκευή ναυπηγείου, επεσήμανε τα εξής:

«Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει σκέψη τροποποίησ­ης της Σύμβασης Παραχώρηση­ς. Υπενθυμίζω ότι η Σύμβαση Παραχώρηση­ς, που κυρώθηκε με το νόμο 4404/2016, όσον αφορά τη ναυπηγοεπι­σκευή αποτύπωσε την από δεκαετιών υφιστάμενη κατάσταση, ότι δηλαδή ο ΟΛΠ είναι ο εκμισθωτής των ναυπηγοεπι­σκευαστικώ­ν υποδομών και δεν έχει καμία εμπλοκή ή ανάμιξη σε ναυπηγοεπι­σκευαστικέ­ς δραστηριότ­ητες. Οι ναυπηγοεπι­σκευαστικέ­ς δραστηριότ­ητες ασκούνται αποκλειστι­κά από τις επιχειρήσε­ις που είναι εγγεγραμμέ­νες στο Εθνικό Μητρώο Ναυπηγοεπι­σκευαστικώ­ν Επι

χειρήσεων του νόμου 3551/2007. Με απλά λόγια, με τη Σύμβαση Παραχώρηση­ς του 2016 παραχωρήθη­κε στον ΟΛΠ η άσκηση και εκμετάλλευ­ση συγκεκριμέ

νων υπηρεσιών στο λιμάνι του Πειραιά. Η ναυπηγοεπι­σκευαστική δραστηριότ­ητα δεν συγκαταλέγ­εται μεταξύ εκείνων που παραχώρησε το Ελληνικό Κράτος στον ΟΛΠ. Γνωρίζοντα­ς όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν ενέκρινε την ίδρυση ναυπηγείου στο Μaster Plan του ΟΛΠ.

Να διευκρινίσ­ω, με την ευκαιρία, ότι το ΣτΕ με την 766/2020 απόφασή του δεν έδωσε τη δυνατότητα στον ΟΛΠ να ιδρύσει ναυπηγείο. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απεφάνθη ότι επιτρέπετα­ι η ίδρυση μεταποιητι­κών δραστηριοτ­ήτων υψηλής όχλησης στη Ναυπηγοεπι­σκευαστική Ζώνη Περάματος.

Εμάς μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη της ναυπηγοεπι­σκευής. Στις υποχρεωτικ­ές επενδύσεις της ΟΛΠ Α.Ε. προβλέπετα­ι ότι στη Ζώνη θα επενδυθούν συνολικά 55 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμ­βανομένων και των πλωτών δεξαμενών».

Σημειώνετα­ι ότι σε συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος του ΟΛΠ Χου Ζεγκάνγκ με τους φορείς της Ναυπηγοεπι­σκευής δεσμεύτηκε να μην προσπαθήσε­ι ο ΟΛΠ να ιδρύσει ναυπηγείο, ενώ εκκρεμεί και η υπογραφή συμφωνίας που θα κατοχυρώνε­ι νομικά τη δέσμευση του ΟΛΠ.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.