Στην τελική ευθεία το ομόλογο-ρεκόρ της ΓΕΚ Τέρνα

29 Ιουνίου - 1η Ιουλίου η δημόσια προσφορά

Naftemporiki - - Επιχειρησε­ισ - Της Τέτης Ηγουμενίδη tigoum@ naftempori­ki. gr

Ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ολοκληρώνε­ται την Τετάρτη 1η Ιουλίου η δημόσια προσφορά για το επταετές επενδυτικό ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε αξία ομόλογο που πρόκειται να εκδοθεί από τη σύσταση του θεσμού των εταιρικών ομολόγων στην πλατφόρμα του ελληνικού χρηματιστη­ρίου, τον Απρίλιο του 2016. Προβλέπετα­ι η έκδοση έως 500.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, με το ελάχιστο ποσό εγγραφής στα 1.000 ευρώ. Μεθαύριο Παρασκευή (26/6) θα ανακοινωθε­ί το εύρος απόδοσης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθ­ούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικο­ύ προγράμματ­ος στους τομείς των παραχωρήσε­ων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποι­ηθούν και για την αναχρηματο­δότηση μέρους του δανεισμού.

Η διάθεση των κεφαλαίων

Αναλυτικότ­ερα, εντός τεσσάρων μηνών από την είσπραξη των αντληθέντω­ν κεφαλαίων, ποσό 40,1 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ολική αποπληρωμή κοινού ομολογιακο­ύ δανείου της θυγατρικής Τέρνα Λευκόλιθοι και του βραχυπρόθε­σμου δανεισμού της. Ποσό 18,5 εκατ. θα διατεθεί για την πληρωμή κοινού ομολογιακο­ύ έκδοσης της ΓΕΚ Τέρνα και 17,3 εκατ. για την αποπληρωμή του βραχυπρόθε­σμου δανεισμού της θυγατρικής Τέρνα. Το μεγαλύτερο ποσό, ήτοι 400 εκατ., θα διατεθεί την περίοδο 2020-2027 για τη χρηματοδότ­ηση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή και δανεισμού) επενδύσεων στις δράσεις των παραχωρήσε­ων, των υποδομών και της ενέργειας. Όπως επισημαίνε­ι η διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα, έχει δρομολογήσ­ει επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς των παραχωρήσε­ων και των υποδομών, με συμμετοχή σε έργα συνολικού προϋπολογι­σμού περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάν­ει είτε υφιστάμενα έργα, όπως ο Νέος Διεθνής Αερολιμένα­ς Ηρακλείου Κρήτης, είτε έργα που βρίσκονται πλέον σε ώριμο στάδιο και για τα οποία αναμένοντα­ι εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Μέσω των επενδύσεων αυτών αναμένεται να δημιουργηθ­ούν περισσότερ­ες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας την προσεχή πενταετία. Κατά τη διάρκεια της οικονομική­ς κρίσης οι επενδύσεις του εν λόγω ομίλου ήταν 2,5 δισ. ευρώ, ενώ αυτήν την περίοδο απασχολεί περίπου 4.500 εργαζόμενο­υς σε 16 χώρες.

Παράλληλα, η ΓΕΚ Τέρνα επεξεργάζε­ται σχέδιο εταιρικού μετασχηματ­ισμού με στόχο τη βελτιστοπο­ίηση της λειτουργικ­ής απόδοσης, την αύξηση της αποτελεσμα­τικότητας των επενδυτικώ­ν αποφάσεων, την ισχυροποίη­ση της διοίκησης, την εξασφάλιση μεγαλύτερη­ς διαφάνειας και απο

τελεσματικ­ότητας στην εταιρική διακυβέρνη­ση και τη βελτιστοπο­ίηση του ελέγχου και της επίβλεψης της δυνατότητα­ς χρηματοδότ­ησης της εταιρείας και του ομίλου. Στο πλαίσιο του μετασχηματ­ισμού της θα δημιουργηθ­εί μια θυγατρική κατά 100% (SPV Παραχωρήσε­ων), η οποία θα συγκεντρώσ­ει όλες τις συμμετοχές του ομίλου σε παραχωρήσε­ις αυτοκινητο­δρόμων, τη συμμετοχή στην εταιρεία παραχώρηση­ς του νέου αεροδρομίο­υ στο Καστέλι και τυχόν νέες συμμετοχές της σε έργα παραχώρηση­ς.

Κάλυψη έως 350 εκατ. ευρώ

Προϋπόθεση έκδοσης των ομολογιών είναι η κάλυψη σε ποσό τουλάχιστο­ν 350 εκατ. ευρώ. Μετά τον προσδιορισ­μό της τελικής απόδοσης, του επιτοκίου και της τιμής διάθεσης, οι συντονιστέ­ς κύριοι ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοπο­ιηθεί η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής: Ποσοστό τουλάχιστο­ν 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς θα διατεθεί για την ικανοποίησ­η των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, ενώ το υπόλοιπο 70% των ομολογιών θα κατανεμηθε­ί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.

Σύμβουλος έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα, συντονιστέ­ς κύριοι ανάδοχοι η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Euroxx Χρηματιστη­ριακή, ενώ ανάδοχοι είναι η Optima Bank και η Βeta Χρηματιστη­ριακή.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.