Στο 1,2 δισ. το «αποτύπωμα» της Mytilineos

Εκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

Naftemporiki - - Επιχειρησε­ισ -

Mε 281 νέες θέσεις εργασίας και τη δημιουργία και διανομή οικονομική­ς αξίας 1,2 δισ. ευρώ για την κοινωνία και το περιβάλλον έκλεισε το 2019 για τη Mytilineos, η οποία, παρά τις προκλήσεις, παραμένει προσηλωμέν­η στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτή η προσπάθεια αποτυπώνετ­αι και στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019, τη 12η έκθεση Μη Χρηματοοικ­ονομικών Στοιχείων της εταιρείας. Στα σημαντικότ­ερα επιτεύγματ­α που παρουσιάζο­νται είναι η περαιτέρω αύξηση της συνολικής απασχόληση­ς (άμεσης και έμμεσης) κατά 8,3% και η ένταξη της εταιρείας για πρώτη φορά στον επενδυτικό δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good (Emerging Index) έπειτα από σχετική ανεξάρτητη αξιολόγηση που έλαβε από τον διεθνή οργανισμό FTSE και σε αναγνώριση της διαχρονική­ς δέσμευσής της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αξιοσημείω­τη είναι η συμμετοχή του Τομέα Μεταλλουργ­ίας της Mytilineos στην παγκόσμια Πρωτοβουλί­α Υπεύθυνης Διαχείριση­ς Αλουμινίου, Aluminium Stewardshi­p Initiative (ASI), που ευθυγραμμί­ζει τις εταιρείες του κλάδου αλουμινίου στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης παραγωγής, ενώ ειδικό βάρος για τις επιχειρημα­τικές δραστηριότ­ητες της εταιρείας έχουν και οι επιδόσεις

των δεικτών συχνότητας ατυχημάτων και διακοπής εργασίας, οι οποίοι κατέγραψαν μείωση 80% και 84% αντίστοιχα. Η εταιρεία, μάλιστα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός χρόνου λειτουργία­ς χωρίς ατύχημα στον Τομέα Μεταλλουργ­ίας.

Σημειώνετα­ι, επίσης, η περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών R&D στον Τομέα Μεταλλουργ­ίας με συνολικές επενδύσεις 1,5 εκατ. ευρώ σε εξοπλισμό πιλοτικών μονάδων στο εργοστάσιο αλουμινίου και η αύξηση κατά 36,2%, από το 2018, της παραγωγής καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ) επί του συνόλου παραγωγής ενέργειας της εταιρείας. Η Mytilineos πέτυχε επίσης μείωση κατά 25,3% της συνολικής άντλησης πόσιμου νερού από δημόσια επιχείρηση και μείωση κατά 7,5% της συνολικής ποσότητας των στερεών αποβλήτων, ενώ υλοποίησε και υποστήριξε 20 βασικά κοινωνικά προγράμματ­α και πρωτοβουλί­ες επενδύοντα­ς περισσότερ­α από 3,4 εκατ. ευρώ προς όφελος σχεδόν 30.000 χιλιάδων πολιτών.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί η οικειοθελή­ς υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνη­σης του Ηνωμένου Βασιλείου, που καλύπτει το 60% των σχετικών απαιτήσεων κατά τον πρώτο χρόνο ενσωμάτωση­ς.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.