+ÉIÉÆÊEÒªÉÉÅ ºéä ¨ÉÖEÒɤɱÉÄ Eòéä ºééæºénùéåä xéä Ênùªéé ºÉÖ®ÚIÉÉEÒʨÉǪÉÉÅ EÒÉ ºÉÉLÉ

Rashtriya Sahara - - Ê´ÉÊ´ÉVÉ -

+¡òMÉÉÊxɺiÉÉxÉ ¨Éå VÉ¤É ¦ÉÉ®úÒ ½ÊlɪÉÉ®úÉå ºÉä ±ÉþèºÉ iÉÉʱɤÉÉxÉ +ÉiÉÆEò´ÉÉÊnùªÉÉå xÉä ®úÊ´É´ÉÉ®ú EòÉä ºÉƺÉnù {É®ú vÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉä±ÉxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ ÊEòªÉÉ iÉÉä +¡òMÉÉxÉ ºÉÉƺÉnùÉå xÉä +{ÉxÉÒ VÉÉxÉ EòÒ {É®ú´Éɽ ÊEòB ʤÉxÉÉ +ÉiÉÆEò´ÉÉÊnùªÉÉå EòÉ ¨ÉÖƽiÉÉäb÷à VÉ´ÉÉ¤É nùäxÉä ¨Éå ºÉÖ®úIÉÉ ¤É±ÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ ÊnùªÉÉ* +ÉiÉÆEò´ÉÉÊnùªÉÉå xÉä VÉ¤É ºÉƺÉnù EòÉä ÊxɶÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ ÊEòªÉÉ iÉ¤É ºÉƺÉnù EòÒ EòɪÉÇ´ÉÉ½Ò SÉ±É ®ú½Ò lÉÒ* ºÉÉƺÉnù ¨ÉÉ佨¨Énù xÉ<Ç¨É ±ÉɱÉ<Ç Eäò ½´ÉɱÉä ºÉä Eò½É MɪÉÉ ÊEò =x½ÉåxÉä +Éþè®ú EÖòUô +xªÉ ºÉÉƺÉnùÉå B´ÉÆ =xÉEäò +ÆMÉ®úIÉEòÉå xÉä +ÉiÉÆEò´ÉÉÊnùªÉÉå EòÉ ¨ÉÖEòɤɱÉÉ ÊEòªÉÉ ÊVÉx½ÉåxÉä ºÉƺÉnù Eäò ºÉɨÉxÉä ʺlÉiÉ BEò Uô½ ¨ÉÆÊVɱÉÉ <¨ÉÉ®úiÉ EòÉä +{ÉxÉä Eò¤VÉä ¨Éå ±Éä ʱɪÉÉ lÉÉ* ºÉÖ®úIÉÉ ¤É±ÉÉå EòÒ +Éä®ú ºÉä VÉ´ÉɤÉÒ MÉÉä±ÉÒ¤ÉÉ®úÒ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù +ÉiÉÆEò´ÉÉÊnùªÉÉå xÉä lÉÉäb÷ÃÒ nùä®ú ¤ÉÉnù ºÉƺÉnù {É®ú MÉÉä±ÉÒ¤ÉÉ®úÒ ¤ÉÆnù Eò®ú nùÒ* <ºÉ ¤ÉÒSÉ EòɤÉÖ±É ¨Éå VÉ¤É Ê´Éº¡òÉä]õ +Éþè®ú MÉÉä±ÉÒ¤ÉÉ®úÒ ½Éä ®ú½Ò lÉÒ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ´É½ÉÆ ÊºlÉiÉ +¨ÉäÊ®úEòÒ nùÚiÉÉ´ÉÉºÉ EòÉä ¤ÉÆnù Eò®ú ÊnùªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ* nùÚiÉÉ´ÉÉºÉ Eäò |É´ÉCiÉÉ MÉÉÊ´ÉxÉ ºÉþéb÷Ê´É±É xÉä Eò½É ÊEò nùÚiÉÉ´ÉÉºÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ½þé +Éþè®ú ÊEòºÉÒ EòÉä ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ SÉÉä]õ ±ÉMÉxÉä EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ xÉ½Ó ½þè*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.