¨ÉÉVÉÉÄ®ÚÉXÉÉ Eòhé EÒÒ ½ Ö< Ç {ɽSÉÉXÉ

Rashtriya Sahara - - ¨Ééeæò]õ -

±ÉÆnùxÉ* ´ÉþèYÉÉÊxÉEòÉå xÉä EòhÉ ¦ÉÉþèÊiÉEòÒ EòÒ BEò ¤Éb÷ÃÒ {ɽä±ÉÒ EòÉ ½±É Eò®úiÉä ½ÖB {ɽ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ¨ÉÉVÉÉä®úÉxÉÉ EòhÉ EòÒ {ɽSÉÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ½ÉÊºÉ±É EòÒ ½þè* <ºÉEòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ <]õ±ÉÒ Eäò BEò ´ÉþèYÉÉÊxÉEò xÉä 75 ºÉÉ±É {ɽ±Éä ÊEòªÉÉ lÉÉ*

¨ÉÉVÉÉä®úÉxÉÉ ¡òʨÉǪÉxÉ EòhÉ +{ÉxÉÉ ½Ò |ÉÊiÉEòhÉ ½Éä ºÉEòiÉÉ ½þè* <ºÉEòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ºÉ¤ÉºÉä {ɽ±Éä 75 ºÉÉ±É {ÉÚ´ÉÇ BiÉÉä®ú ¨ÉÉVÉÉä®úÉxÉÉ xÉä ÊEòªÉÉ lÉÉ VÉÉä 1938 ¨Éå BEò ªÉÉjÉÉ ¨Éå VÉÉxÉä Eäò ʱÉB +{ÉxÉä ºÉÉ®úÉ vÉxÉ ¤É]õÉä®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ±ÉÉ{ÉiÉÉ ½Éä MÉB lÉä* ¤ÉÉnù ¨Éå Eò<Ç ±ÉÉäMÉÉå xÉä ¨ÉÉVÉÉä®úÉxÉÉ Eäò +ʺiÉi´É EòÉä ºÉÉʤÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* +¤É, xÉÒnù®ú±Éþéb÷ EòÒ nù䱡òiÉ ªÉÚÊxÉ´ÉʺÉÇ]õÒ +Éì¡ò ]õäCxÉÉä±ÉÉìVÉÒ xÉä ¨ÉÉVÉÉä®úÉxÉÉ Eäò +ʺiÉi´É EòÒ VÉÉÆSÉ Eäò ʱÉB {ÉrùÊiÉ iÉþèªÉÉ®ú EòÒ ½þè* ¤ÉÒ¤ÉÒºÉÒ xÉä ]õÒ¨É Eäò +MÉÖ´ÉÉ Ê±ÉªÉÉä EòÉä´ÉäxɽÉä´ÉäxÉ Eäò ½´ÉɱÉä ºÉä Eò½É '<ºÉºÉä ¤Éä½nù ®úÉäSÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò uùÉ®ú JÉÖ±Éä ½þé*" =x½ÉåxÉä +É<Ænù½Éä´ÉäxÉ ªÉÚÊxÉ´ÉʺÉÇ]õÒ +Éì¡ò ]õäCxÉÉä±ÉÉìVÉÒ EòÒ ¨Énùnù ºÉä ={ÉEò®úhÉ <VÉÉnù ÊEòªÉÉ ½þè*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.