+¡ÒMÉÉÊXɺIÉÉXÉ Eäò ºÉÉLÉ ®ÚHÉXÉÒÊIÉEÒ ºÉƤÉÆVÉ +Éþè®ú ¨ÉVɤÉÚIÉ ½ÉÅMÉÄ : |ÉVÉÉXɨÉÆJÉÒ

Rashtriya Sahara - - Front Page -

| ÉvÉÉxÉ ¨ ÉÆjÉÒ ¨ ÉxÉ ¨ ÉÉä ½ xÉ Ê º ÉÆ ½ xÉä +¡ òMÉÉÊxÉ º iÉÉxÉ Eäò ¶ ÉÉÆÊiÉ{ ÉÚhÉÇ, ± ÉÉäEòiÉÉÆÊjÉEò iÉlÉÉ º É ¨ ÉÞrù nùä ¶ É ¤ ÉxÉxÉä Eäò | É ª ÉÉ º ÉÉå ¨ Éå ¨ ÉÆMɱ É ´ ÉÉ ® ú EòÉä ¦ ÉÉ ® ú iÉ EòÒ + Éä ® ú º Éä ¨ Énùnù EòÒ nùÞføà | ÉÊiɤ ÉrùiÉÉ VÉiÉÉ< Ç + Éþè ® ú = ¨ ¨ ÉÒnù EòÒ ÊEò + ÉMÉä ® ú hÉxÉÒÊiÉEò Êuù{ ÉIÉÒ ª É º ÉÉZÉänùÉ ® ú Ò + Éþè ® ú ¨ ÉVɤ ÉÚiÉ ½ ÉäMÉÒ* +¡ òMÉÉÊxÉ º iÉÉxÉ Eäò Ê ´ Énùä ¶ É ¨ ÉÆjÉÒ Vɱ É ¨ ÉÉ< Ç ® ú º ÉÚ± É xÉä ª É ½ ÉÆ | ÉvÉÉxÉ ¨ ÉÆjÉÒ ¨ ÉxÉ ¨ ÉÉä ½ xÉ Ê º ÉÆ ½ º Éä = xÉEäò + É ´ ÉÉ º É { É ® ú ¨ ÉÖ± ÉÉEòÉiÉ EòÒ* < º ÉÒ nùÉþè ® ú ÉxÉ b÷É. Ê º ÉÆ ½ xÉä ª É ½ + É ¶ ´ ÉÉ º ÉxÉ Ênù ª ÉÉ*

Ê ´ Énùä ¶ É ¨ ÉÆjÉɱ É ª É uùÉ ® ú É VÉÉ ® ú Ò BEò ¤ É ª ÉÉxÉ Eäò ¨ ÉÖiÉÉʤ ÉEò, ' ¨ ÉxÉ ¨ ÉÉä ½ xÉ xÉä BEò ¶ ÉÉÆÊiÉ{ ÉÚhÉÇ, Ê º lÉ ® ú , ± ÉÉäEòiÉÉÆÊjÉEò B ´ ÉÆ º É ¨ ÉÞrù nùä ¶ É Eäò ÊxÉ ¨ ÉÉÇhÉ Eäò +¡ òMÉÉÊxÉ º iÉÉxÉ º É ® ú EòÉ ® ú ´ É ´ É ½ ÉÆ EòÒ VÉxÉiÉÉ Eäò | É ª ÉÉ º ÉÉå ¨ Éå ¨ Énùnù EòÒ nùÞføà | ÉÊiɤ ÉrùiÉÉ ´ ª ÉCiÉ EòÒ*" b÷É. Ê º ÉÆ ½ xÉä ¦ ÉÉ ® ú iÉ-+¡ òMÉÉÊxÉ º iÉÉxÉ º ÉÉZÉänùÉ ® ú Ò { ÉÊ ® ú ¹ Énù Eäò { É ½ ± Éä º ÉjÉ Eäò + É ª ÉÉäVÉxÉ EòÉ º ´ ÉÉMÉiÉ ÊEò ª ÉÉ + Éþè ® ú = ¨ ¨ ÉÒnù VÉiÉÉ< Ç ÊEò ¦ ÉÉ ® ú iÉ + Éþè ® ú +¡ òMÉÉÊxÉ º iÉÉxÉ Eäò ¤ ÉÒSÉ ® ú hÉxÉÒÊiÉEò º ÉÉZÉänùÉ ® ú Ò + ÉxÉä ´ Éɱ Éä ¨ É ½ i ´ É{ ÉÚhÉÇ º É ¨ É ª É ¨ Éå + Éþè ® ú + ÊvÉEò ¨ ÉVɤ ÉÚiÉ ½ ÉäMÉÒ* | ÉvÉÉxÉ ¨ ÉÆjÉÒ xÉä +¡ òMÉÉxÉ ® ú É ¹ ] õÅ{ ÉÊiÉ ½ ÉÊ ¨ Énù Eò ® ú VÉ< Ç + Éþè ® ú ´ É ½ ÉÆ Eäò + x ª É xÉäiÉÉ+ Éå EòÉä ¶ ÉÖ ¦ ÉEòÉ ¨ ÉxÉÉBÆ ¦ ÉÒ | ÉäÊ ¹ ÉiÉ EòÓ*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.