±Éénäùxé ½Ò iééä ¨É®ÚÉ, +ÉIÉÆEÒ´ÉÉNÙ XɽÓ

Rashtriya Sahara - - Front Page -

½õ¨É±ÉÉå EòÒ ´ÉÉʹÉÇEòÒ {É®õ +¨ÉäÊ®õEòÉ EòÒ +Éä®õ ºÉä ±ÉMɦÉMÉ BäºÉÉ ½õÒ ¤ÉªÉÉxÉ ÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÊEò +±É EòɪÉnÉ B´ÉÆ nںɮäõ +ÉiÉÆEò´ÉÉnÒ ºÉ¨ÉÚ½õ +¤É bõ®õiÉä ÊU{ÉiÉä ¦ÉÉMÉ ®õ½äõ ½éõ iÉlÉÉ ªÉÖr ¨Éå =õxÉEòÒ Eò¨É®õ ]Úõ]õ MÉ<Çõ ½èõ* <õºÉEäò ºÉ¨ÉÉxÉÉÆiÉ®õ ½õ¨É±Éä EòÒ vɨÉÊEòªÉÉÆ ¦ÉÒ +ÉiÉÒ lÉÓ +Éè®õ =õºÉEäò +xÉÖ°ü{É ºÉÖ®õIÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ º ÉJiÉ ÊEòB VÉÉxÉä EòÒ Jɤ É ® ä õÆ ¦ ÉÓ* iÉÉä Ê¡ ò ® õ +ÉiÉÆEò´ÉÉn Eäò ¨ÉÚ±É ®õÉIÉºÉ ¨ÉÉxÉä MÉB ±ÉÉnäxÉ EòÉä ¨ÉÉ®äõ VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉEòÒ ´Éèʶ´ÉEò =õ{ÉʺlÉÊiÉ B´ÉÆ |ÉɺÉÆÊMÉEòiÉÉ EòÉªÉ¨É ½èõ* CªÉÉ ªÉ½õÒ +±É EòɪÉnÉ Eäò BEò |ɨÉÖJÉ JÉiÉ®äõ Eäò °ü{É ¨ÉÆä ¤ÉxÉä ®õ½õxÉä EòÉ |ɨÉÉhÉ xɽõÓ ½èõ? +¨ÉäÊ®õEòÒ +ÊvÉEòÉÊ®õªÉÉå xÉä ½õÉ±É ¨Éå Eò<Çõ ¤ÉÉ®õ ¤ÉªÉÉxÉ ÊnªÉÉ ½èõ ÊEò {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ºÉä ¤Éɽõ®õ ªÉ¨ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉä¨ÉÉʱɪÉÉ ¨Éå +±É EòɪÉnÉ Eäò +ÆMɦÉÚiÉ PÉ]õEòÉå EòÉä ´Éä +¨ÉäÊ®õEòÉ {É®õ ½õ¨É±ÉÉ Eò®õxÉä ¨Éå VªÉÉnÉ ºÉIÉ¨É ¨ÉÉxÉiÉä ½éõ* ½õ´ÉÉ<Çõ ½õ¨É±Éä ¦ÉÒ Eò®õiÉÉ ½èõ* +±É EòɪÉnÉ +Éì¡ò +®õ¤É {ÉäÊxÉƶÉÖ±ÉÉ EòÉä +¨ÉäÊ®õEòÉ Eäò ºÉÆPÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®õÉä xÉä {ÉʶSÉ¨É Eäò ʱÉB ºÉiÉiÉ ¤ÉxÉÉ ½Öõ+É JÉiÉ®õÉ Eò½õÉ ½èõ* ºÉÒÊ®õªÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äõ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒ+É<ÇõB ½õÒ Eò½õ ®õ½õÒ ½èõ ÊEò <õ®õÉEò Eäò +±É EòɪÉnÉ ±ÉbõÃÉEäò ´É½õÉÆ ªÉÖr Eò®õ ®õ½äõ ½éõ* ´ÉɺiÉ´É ¨Éå xÉVÉ®õ nÉèbõÃÉ ±ÉÒÊVÉB, { ÉÉÊEò º iÉÉxÉ º Éä ± ÉäEò ® õ +¡ òMÉÉÊxÉ º iÉÉxÉ, ¨ Év ª É BʶɪÉÉ, {ÉʶSÉ¨É BʶɪÉÉ, =õkÉ®õÒ +£òÒEòÉ, ªÉ½õÉÆ iÉEò ÊEò ªÉÚ®äõʶɪÉÉ ¨Éå +±É EòɪÉnÉ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®õÉvÉÉ®õÉ ºÉä ºÉÆPɹÉÇ®õiÉ ºÉÆMÉ`õxÉÉå EòÒ ±ÉƤÉÒ ºÉÚSÉÒ ½èõ VÉÉä =õºÉÒ iÉ®õ½õ JÉÚxÉÒõ Ê´Év´ÉÆºÉ ¨ÉSÉÉ ®õ½äõ ½éõ* +ÉäºÉɨÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉn nÖÊxɪÉÉ ¦É®õ Eäò +ÉiÉÆEòÒ ½õ¨É±ÉÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ ¤ÉxÉÉ<Çõ VÉÉB iÉÉä Ê{ÉU±Éä ´É¹ÉÇ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå <õxɨÉå EòÉä<Ç Eò¨ÉÒ +ÉiÉÒ xɽõÓ ÊnJÉäMÉÒ*

´ÉºiÉÖiÉ: 11 ʺÉiɨ¤É®õ, 2001 Eäò ½õ¨É±Éä Eäò ¤ÉÉn ʤÉxÉ ±ÉÉnäxÉ BEò ªÉÖr®õiÉ Eò¨ÉÉÆbõ®õ EòÒ VÉMɽõ ´ÉèSÉÉÊ®õEò |Éä®õhÉÉ +Éè®õ |ÉiÉÒEò ¤ÉxÉEò®õ ®õ½õ MɪÉÉ lÉÉ* =õºÉEòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ¨É½õi´É ½èõ iÉÉä <õºÉ ¨ÉɪÉxÉä ¨Éå ½þè ÊEò ʤÉxÉ ±ÉÉnäxÉ EòÒ iÉ®õ½õ +¤É EòÉä<Ç VÉÒÊ´ÉiÉ |Éä®õEò xɽõÓ ½è +Éþè®ú VÉ´ÉÉʽõ®õÒ ªÉÉ nںɮõä, ±ÉÉnäxÉ EòÉ ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ xɽõÓ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉä* +¨ÉäÊ®õEòÉ ªÉÉ {ÉʶSÉ¨É ¨Éå ¦ÉÒ +¤É EòÉä<Çõ ±ÉÉnäùxÉ VÉþèºÉä ¤ÉbõÃä JɱÉxÉɪÉEò EòÉ ÊJÉiÉÉ¤É xÉ½Ó {ÉÉ ºÉEòiÉÉ* ±ÉÉnäxÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉn +¨ÉäÊ®õEòÉ B´ÉÆ { ÉÊ ¶ SÉ ¨ É xÉä + ´ É ¶ ª É ® õÉ ½ õiÉ ¨ É ½ õ º ÉÚ º É EòÒ + Éè ® õ + ¨ ÉäÊ ® õEòÒ ® õÉ ¹ ] Å õ{ ÉÊiÉ ¤ É ® õÉEò + Éä¤ ÉÉ ¨ ÉÉ EòÉä +¡òMÉÉÊxɺiÉÉxÉ ºÉä +{ÉxÉÒ ¡òÉèVÉ EòÒ ´ÉÉ{ɺÉÒ Eäò Bä±ÉÉxÉ EòÉ +´ÉºÉ®õ Ê¨É±É MɪÉÉ* ªÉ½õÒ xɽõÓ, +®õ¤É |ÉɪÉuÒ{É Eäò Eò<Çõ {ÉÚ´ÉÇ ±ÉbõÃÉEäò +¤É ½õÊlɪÉÉ®õ iªÉÉMÉEò®õ |ÉiªÉIÉ ®õÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå +É ®õ½äõ ½éõ* ¨ÉºÉ±ÉxÉ, {ÉÚ´ÉÔ ±ÉÒʤɪÉÉ Eäò =õxÉ <õº±ÉÉʨÉEò ±ÉbõÃÉEòÉå xÉä MÉnÂnÉ¡òÒ Eäò ÊJɱÉÉ¡ò xÉÉ]õÉä EòÉä ºÉ½õªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉä +ÉiÉÆEò´ÉÉÊnªÉÉå EòÒ ¦ÉiÉÔ Eò®õ =x½å <õ®õÉEò ¦ÉäVÉiÉä lÉä* <õºÉEäò xÉäiÉÉ +¤nä±É½õEòÒ¨É ¤É±½õÉnÂVÉ xÉä +±É EòɪÉnÉ ºÉä nÚ®õÒ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ¤ÉªÉÉxÉ ÊnªÉÉ ½èõ* <õºÉä BEò ºÉ¨ÉªÉ ºÉÒ+É<ÇõB B´ÉÆ Ê¥ÉÊ]õ¶É JÉÖÊ¡òªÉÉ BVÉåºÉÒ uÉ®õÉ MÉnÂnÉ¡òÒ EòÒ {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÉä ºÉÉé{É ÊnªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ* <õºÉÒ iÉ®õ½õ 欃ȃ Eäò ºÉ±ÉÉʨɺ]õÉå xÉä ºÉƺÉn EòÉ SÉÖxÉÉ´É ±ÉbõÃÉ VÉÉä +±É EòɪÉnÉ Eäò |ɦÉÉ´É ¨Éå ºÉƺÉnÒªÉ ±ÉÉäEòiÉÆjÉ EòÉä MÉè®õ <õº±ÉÉʨÉEò Eò½õiÉä lÉä* +®õ¤É |ÉɪÉuÒ{É ¨Éå ½ÖõB +ÉÆnÉä±ÉxÉ ´É ¤Én±ÉÉ´É ¨Éå +±É EòɪÉnÉ EòÉ VÉÉxÉÉ-{ɽõSÉÉxÉÉ SÉä½õ®õÉ xɽõÓ ÊnJÉÉ ½èõ*

ÊEÆòiÉÖ, <õxÉ ºÉ¤ÉEòÉ ±ÉÉnäxÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä ÊEòiÉxÉÉ ºÉƤÉÆvÉ ½èõ <õºÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ + ¦ ÉÒ ¤ ÉÉEòÒ ½ è õ* < õ º É º Éä +± É EòÉ ª ÉnÉ | ÉäÊ ® õiÉ +ÉiÉÆEò´ÉÉn EòÉ JÉiÉ®õÉ Eò¨É ½Éä MɪÉÉ ½èõ, BäºÉÉ EòÉä<Çõ xɽõÓ Eò½õ ºÉEòiÉÉ* ±ÉÉnäxÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉn +±É EòɪÉnÉ Eäò +Æn®õ +Éè®õ =õºÉºÉä VÉÖbõÃä ªÉÉ |ÉäÊ®õiÉ VªÉÉnÉiÉ®õ ºÉÆMÉ`õxÉÉå ¨Éå ʤÉJÉ®õÉ´É EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ ½õ®õ |ÉÊiÉEÚò±É PÉ]õxÉÉ Eäò ¤ÉÉn {ÉÖxɺÉÈMÉÊ`õiÉ ½õÉäxÉä EòÒ ½õÒ JɤɮäõÆ +É ®õ½õÒ ½þé* ±ÉÉnäxÉ xÉä +±É EòɪÉnÉ EòÉä BäºÉÉ ºÉÆMÉ`õxÉ ¤ÉxÉɪÉÉ ÊVɺɨÉå BEò Eäò JÉi¨É ½õÉäxÉä Eäò ¤ÉÉn EòÉä< Ç õ nÚ º É ® õÉ = õ º ÉEòÉ º lÉÉxÉ OÉ ½ hÉ Eò ® õ ± Éä* =õnɽõ®õhÉ Eäò ʱÉB 30 +|Éè±É EòÉä {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ +±É EòɪÉnÉ EòÉ |ɨÉÖJÉ ¡ò®õ¨ÉÉxÉ Ê ¶ÉxÉ´ÉÉ®õÒ EòÉä ¤ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ* ¡ò®õ´É®õÒ ¨Éå ¤Épù ¨ÉƺÉÚ®õ Eäò ¨ÉÉ®äõ VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉn xÉäiÉÞi´É =õºÉEäò ½õÉlÉÉå ¨Éå +É MɪÉÉ* +±É EòɪÉnÉ Eäò ´ªÉÊCiÉ EòÉä ªÉ½õ Eò½õiÉä =õrÞiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ÊEò nÖÊxɪÉÉ ¦É®õ Eäò +±É EòɪÉnÉ xÉäiÉÉ+Éå ºÉä ʴɨɶÉÇ Eäò ¤ÉÉn BäºÉÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ* BäºÉÉ ½Ò +xªÉ VÉMɽÉå {É®úõ ¦ÉÒ ½õÉä ®õ½õÉ ½èõ* ªÉ½õ =õ¨¨ÉÒn ¦ÉÒ {ÉÚ®õÒ xɽõÓ ½Öõ<Çõ ÊEò ±ÉÉnäxÉ Eäò ¤ÉÉn +¡òMÉÉxÉÒ iÉÉʱɤÉÉxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èõ* BEò ºÉ¨ÉÚ½õ EòÉä iÉÉäbõÃxÉä ¨Éå ½õ±EòÒ EòɨɪÉɤÉÒ Ê¨É±ÉÒ lÉÒ +Éè®õ <õº±ÉÉʨÉEò +¨ÉÒ®õÉiÉ +Éì¡ò +¡òMÉÉÊxɺiÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ ¦ÉÒ SɱÉiÉÒ ®õ½õÒ, ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ xɽõÓ Ê¨É±ÉÒ*

±ÉÉnäxÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbõÃÉ |ɦÉÉ´É iÉÉä +¡òMÉÉxÉ iÉÉʱɤÉÉxÉÉå {É®õ ½Ò {ÉbõÃxÉÉ SÉÉʽõB lÉÉ ÊVÉx½õÉåxÉä =õºÉEäò ¨ÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ¨Éå +¡òMÉÉÊxɺiÉÉxÉ ¨Éå VÉä½õÉnÒ ®õÉVªÉ EòÉªÉ¨É ÊEòªÉÉ* +¡òMÉÉÊxɺiÉÉxÉ ¨Éå ½õÒ BEò JÉ®õ¤É 28 +®õ¤É bõÉì±É®õ JÉSÉÇ Eò®õEäò iÉlÉÉ 6300 ºÉèÊxÉEòÉå EòÒ +ɽÖÊiÉ näEò®õ ¦ÉÒ +¨ÉäÊ®úEòÉ ½õ¨É±ÉÉå EòÉä ®õÉäEòxÉä ¨ÉÆä EòɨɪÉÉ¤É xɽõÓ ½Öõ+É* 15 ¨ÉÉSÉÇ Eäò +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ½õ¨É±ÉÉå EòÉ ºÉÆnä¶É ºÉÉ¡ò lÉÉ* ´ÉºiÉÖiÉ: 11 Ê ºÉiɨ¤É®õ Eäò ¤ÉÉn ½ÖõB ½õ¨É±ÉÉå Eäò EòÉ®õhÉ ±ÉÉnäxÉ B´ÉÆ +xªÉ xÉäiÉÉ+Éå EòÉä ÊVÉºÉ iÉ®õ½õ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ÊU{ÉxÉÉ {ÉbõÃÉ, =õxÉEäò ¤ÉÒSÉ EòÉ®õÇ´ÉÉ<Çõ ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ B´ÉÆ Ê´É¨É¶ÉÇ Eäò ʱÉB ¦ÉÒ ºÉ¨{ÉEÇò Eò®õxÉÉ EòÊ`õxÉ ½Öõ+É, =õºÉºÉä ºÉÆMÉ`õxÉÉå EòÒ xÉäiÉÞi´É ´É Eò¨ÉÉÆbõ ºÉÆ®õSÉxÉÉ ¨Éå ½õÒ ´ªÉɴɽõÉÊ®õEò ¤Én±ÉÉ´É +É MɪÉÉ lÉÉ* ±ÉÉnäxÉ Eäò VÉÒÊ´ÉiÉ ®õ½õxÉä +Éè®õ xÉ ®õ½õxÉä ºÉä <õºÉ¨Éå ¤É½ÖõiÉ VªÉÉnÉ +ÆiÉ®õ EòÒ ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ xɽõÓ lÉÒ* ±ÉÉnäxÉ Eäò ¨ÉÉ®äõ VÉÉxÉä Eäò BEò ºÉÉ±É ¤ÉÉn ¦ÉÒ ½õ¨É ªÉ½õ Eò½õxÉä EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå xɽõÒ ½éõ ÊEò +ÉiÉÆEò´ÉÉn Ê´É®õÉävÉÒ ªÉÖr EòÉ +ÆiÉ Eò¤É ½õÉäMÉÉ?

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.