EÒÉÆOÉÄºÉ xéä ¨ÉÒÊB÷ªÉÉ {É®ú ±ÉMÉÉ¨É ºÉƤÉÆVÉÒ ÊXÉVÉÒ Ê´ÉVÉĪÉEÒ ºéä ÊEÒXÉÉ®ÚÉ ÊEÒªÉÉ

Rashtriya Sahara - - Front Page -

xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ (BVÉåºÉÒ)* EòÉÆOÉäºÉ xÉä ¨ ÉÆMɱ É ´ ÉÉ ® ú EòÉä { ÉÉ] õÒÇ º ÉÉÆ º Énù ¨ ÉÒxÉÉIÉÒ xÉ] õ ® ú ÉVÉxÉ Eäò ¨ ÉÒÊb÷ ª ÉÉ { É ® ú ± ÉMÉÉ ¨ É º Éä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ÊxÉVÉÒ Ê´ÉvÉäªÉEò ºÉä +{ÉxÉä EòÉä +±ÉMÉ Eò®úiÉä ½ÖB Eò½É ÊEò <ºÉ¨Éå =xÉEòÒ ´ªÉÊCiÉMÉiÉ ®úÉªÉ ½þè +Éþè®ú ®úÉ½Ö±É MÉÉÆvÉÒ EòÒ ®úÉªÉ xÉ½Ó ½þè* ¨ÉÒxÉÉIÉÒ xÉ]õ®úÉVÉxÉ EòÉä ®úÉ½Ö±É MÉÉÆvÉÒ EòÉ Eò®úÒ¤ÉÒ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè*

EòÉÆOÉäºÉ ¨É½ÉºÉÊSÉ´É VÉxÉÉnùÇxÉ Êuù´ÉänùÒ xÉä ªÉ½ÉÆ ºÉÆ´ÉÉnùnùÉiÉÉ+Éå ºÉä Eò½É, 'ªÉ½ Ê´ÉvÉäªÉEò =xÉEòÒ (¨ÉÒxÉÉIÉÒ EòÒ) ®úÉªÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½þè* ªÉ½ ®úÉ½Ö±É MÉÉÆvÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ½Ó ½þé* xÉ iÉÉä ªÉ½ =xÉEòÒ ®úÉªÉ ½þè +Éþè®ú xÉ ½Ò xÉ]õ®úÉVÉxÉ xÉä <ºÉ Ê´ÉvÉäªÉEò {É®ú =xÉEòÒ ºÉ½¨ÉÊiÉ ±ÉÒ ½þè*"

Êuù ´ ÉänùÒ EòÉ ¨ÉÒÊb÷ªÉÉ EòÒ =xÉ JɤɮúÉå Eäò ¤ÉÉnù +ɪÉÉ ½þè ÊEò xÉ] õ ® ú ÉVÉxÉ EòÉä Ê{ ÉUô± Éä º É{ iÉÉ ½ ±ÉÉäEòºÉ¦ÉÉ ¨Éå Ê|ÉÆ]õ BÆb <±ÉäC]õÅÉÊxÉEò ¨ÉÒÊb÷ªÉÉ º]õþèxb÷b÷Ç BÆb÷ ®úäMªÉÚ±Éä¶ÉxÉ Ê¤É±É 2012 { Éä ¶ É Eò ® ú xÉÉ lÉÉ ± ÉäÊEòxÉ ªÉ½ Ê´ÉvÉäªÉEò {Éä¶É xÉ½Ó ½Éä ºÉEòÉ CªÉÉåÊEò VÉ¤É xÉ]õ®úÉVÉxÉ EòÉ xÉÉ¨É {ÉÖEòÉ®úÉ MɪÉÉ iÉÉä ´É½ +xÉÖ{ÉʺlÉiÉ lÉÓ*

<ºÉ Ê´ÉvÉäªÉEò ¨Éå +xªÉ ¤ÉÉiÉÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ´ªÉÉ{ÉEò ¶ÉÊCiɪÉÉå Eäò ºÉÉlÉ BEò ÊxɪÉɨÉEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ EòÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½þè* |ÉÉÊvÉEò®úhÉ Eäò ʱÉB ÊVÉxÉ ¶ÉÊCiɪÉÉÆä EòÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½þè =xɨÉå BäºÉä ÊEòºÉÒ EòɪÉÇG ¨É ªÉÉ PÉ]õxÉÉ Eäò Eò´É®úäVÉ EòÉä | ÉÊiɤ ÉÆÊvÉiÉ ª ÉÉ Êxɱ ÉÆʤ ÉiÉ Eò ® ú xÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ¶ÉÉÊ¨É±É ½þè VÉÉä Ê ´ Énùä ¶ É ª ÉÉ +ÉÆiÉÊ®úEò »ÉÉäiÉ ºÉä ®úɹ]õÅÒªÉ ºÉÖ®úIÉÉ Eäò ʱÉB JÉiÉ®úÉ {ÉþènùÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½þè * <ºÉ¨Éå {ÉSÉÉºÉ ±ÉÉJÉ ¯û{ÉB iÉEò Eäò VÉÖ¨ÉÉÇxÉÉ +Éþè®ú ¨ÉÒÊb÷ªÉÉ ºÉÆMÉ`öxÉ Eäò ±ÉÉ<ºÉåºÉ EòÉä MªÉÉ®ú½ ¨É½ÒxÉä iÉEò ÊxɱÉÆʤÉiÉ Eò®úxÉä +Éþè®ú EòÖUô ¨ÉɨɱÉä ¨Éå ®únÂùnù Eò®úxÉä EòÉ ¦ÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ½þè* =vÉ®ú ¦ÉÉVÉ{ÉÉ xÉä <ºÉ ÊxÉVÉÒ Ê´ÉvÉäªÉEð {É® ®úÉ½Ö±É MÉÉÆvÉÒ ºÉä ʺlÉÊiÉ º{ɹ] Eð®xÉä EðÉä Eð½É ½þè*

Newspapers in Hindi

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.