ایران؛ تنها خواهان ثبت جهاني شب چله

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - خبرنگار امرداد پارسا دانشمند

برپایــهي آگاهيهــاي آمــده در تارنمــاي یونسکو، ایران تا امروز تنها كشوری است كه درخواســت ثبت جهانی آیین باستانی «شب چلــه» را دارد و تا امروز بهجــز ایران، هیچ كشوری درخواست داشتن پروندهای مشترك یا تک را برای «شب چله» نداشته است. از دو ســال پیــش ایــران در صفحــهي «اشــتراكگذاری اطالعــات بــرای ترویج پروندههــای چند ملیتی» به یونســکو اعالم كرد كه ميخواهد آیین باســتانی «شب یلدا» یا «چله» را در فهرســت میــراث ناملموس یونســکو به ثبت برســاند، اما در درازاي این زمان هنوز هیچكشــوری برای پیوســتن به این پرونده آگاهي نداده و خواســتهي خود را رسما به یونسکو اعالم نکرده است، این یعنی حتا كشــور جمهوری آذربایجــان هم وارون ســخنپراكنيهایي كه چند سال است خبر از پیشدستی آنها برای به نام زدن «شب چله» به نام خود دارد، در این باره بیمیل است. به گفتهي فرهــاد نظری، مدیركل دفتر ثبت آثــار تاریخی یونســکو در تارنمــاي میراث ناملمــوس خود صفحــهای را مانند فراخوان طراحی كرده تا براین پایه هر كشــوری كه دوســت دارد یکی از عناصــر ناملموس خود را ثبت كنــد، نخســت در آن صفحه اعالم كند. ایران نیز بیش از یک ســال گذشته این فراخــوان را برای ثبت جهانی «شــبچله»

كامل كرده است، اما از زمان ثبت درخواست ایران در تارنماي یونسکو، هنوز هیچ كشوری درخواست پیوستن به پروندهی «شب چله» را در این سایت نداشته است. نظري در پاسخ به این پرسش كه ایران تا چه مدت باید این فراخوان را در تارنما داشته باشد و از چه زمانی میتواند در این زمینه كار كند، گفت: در چند روز آینده با برگزاری شــورای سیاســتگذاری ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری در این زمینه به نتیجه میرسیم، هر چند ایران سال آینده (۷۱۰2) دو پروندهی «چــوگان» در قالب تک پرونده و «كمانچه» در قالب پروندهای مشترك با كشور آذریایجان را برای ثبت در فهرســت میراث ناملموس به یونسکو معرفی كرده است. (شناسه: )35523

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.