نــگـاه مـــردم

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

امرداد چشمبهراه ديدگاهها، انتقادها و پيشنهادهاي شما خوانندگان گرامي است. نامههاي خود را ميتوانيد به صندوق پستي تهران 15855/144 بفرســتيد و يا همراه با نام خود بر روي پيامگير بگذاريد. همچنينميتوانيدبهشماره پيامكبزنيد.

با درود. کار شایســته و خوب امــرداد در این شماره این بوده است که گرافیك کارش را تغییر داده است و این باعث ميشود خواننده با عالقه بیشتري مطالب را دنبال کند. پاینده باشید. داریوش احدي

درود بر دست اندرکاران امرداد. خواهشمندم جنگهاي دوران هخامنشي تا پایان ساساني را به روش داســتان هر دو هفته بنویســید. سپاس فراوان. امین خدادادي امرداد: بر روی هم رفتــه، جنگهای روزگار هخامنشــی را میتوان در ســه دسته جای داد: -1 نبردهــای ایرانیان بــا یونانیزبانها -2 نبردهای آفریقایی پارسیان -3 نبردهای ایرانیان در آســیا. برآیند نبردهای شمارهی یکم، استوارسازی ســاتراپی اروپایی ایران به نام «اســکودر» و گوشمالی یونانیان در دو سرزمین آتن واســپارت بود. برآیند نبردهای دوم، نگهداری گنجینههای مصر و جایگاههای ارزشمند دو سرزمین لیبی و حبشه بود. و برآیند نبردهای سوم را باید امنیتبخشی و آبادسازی فالت ایران، خاور فالت و میانرودان دانست. نبردهای ساســانی نیز در ســه دسته جای میگیرند: -1 نبردهــای پیاپی با رومیان -2 نبردهای ساســانیان در مرزهای خاوری -3 نبردهای ساسانیان با اعراب. ریز این رخدادها در رویهی ششم و در بخش سرگذشت ایران خواهند آمد.

با درود به شــما پاســداران فرهنگ و ادب ایرانزمین آیا براي شما این امکان وجود دارد که کتاب یا نوشــتهاي که تمام اختراعات و ابداعات ایرانیان باستان در آن گردآوري شده را معرفي کنید. باسپاس آرمین و رادین حسنخانلو امرداد: دوست گرامی کتابهای «سهم ایران در تمدن جهان»، «شــگفتیهای باســتانی ایران» و «دانش کیهان و زمین در ایرانویج» پیشنهاد میشوند.

شب چله شبی اســت که در فرهنگ ایرانی، شب بیدار ماندن و انتظار برای دمیدن سپیده است. این یعنی این که ما ایرانیان با هر دین و باوری باید تا بامداد بیدار بمانیم و شــادی کنیم تا شب تیره به پایان برسد. ما باید این رســم و آیین کهن دیرین را به فرزندانمان هم بیاموزیم. خوب اســت که دولت محترم آقای روحانی فردای شب چله یعنی یکم دی ماه را تعطیل رســمی اعالم کند تا ایرانیان بتوانند آیین نیاکانی را به جای آورند.

با درود. در حال مطالعه شــماره 353 هستم نوشــتار خانم دکتر فرزانه گشتاسب و بانوي چکامهســراي زرتشتي هســتم، این بانوان باعث امیدواري و آبروي ما و ایران هستند و البته هموطنان زرتشتي صاحبخانهی ایران بوده و هســتند. دختران و زنان ایران ابرو و ناموس ما هستند. خدمت گزارتان ابراهیم تاجریان

درود بــر امــرداد و امردادیــان امیدوارم کــه در پناه یــزدان پاك همیشــه پویا و جاودانه باشــید. آثار باستاني در شهرستان فریدونشــهر اســتان اصفهان کشف شد آیا امرداد از این رویداد آگاه شــده است؟ آیا ميتوانید از این رویداد گزارشــی تهیه کنید که قدمت و ارزش آن را به دست بیاورد و آن را چاپ کنید. باسپاس فراوان امرداد: خواننــدهی گرامی، اینگونه گزارشها نیازمندپیگیریکانونهایدرپیوندباکاوشهای باستانشناختی است که شوربختانه در ایران سازماندهی نشدهاند. خواهش ما این است که اگر می توانید عکس یا گزارش آن را برای ما به ایمیلنشریهبفرستید.

با درود به نویســندگان فرهیخته هفتهنامه امرداد، خواهشمندم در هر شماره هفتهنامه، زندگينامه یکــي از موبد موبدان را به همراه عکس ایشان چاپ نمایید. باسپاس، حبیب

به تماشاگران تبریزي که در ورزشگاه آزادي شــعار دادند خلیج--- در بازي با استقالل بگویید ننگ بر میهنفروشــان، بگویید شیر بچههای شــیروان ایالم مانند تمام ایرانیان دشمنان ایران را به هالکت ميرسانند.

درود بر شما همتباران بزرگ. درخواست دارم که بیشــتر بزرگان ایران را به نســل کنوني بشناســانید. به ویژه ابراهیم پورداود-انوشه روان- که عمر گراميشــان را به گردآوري و تصحیح آثار گذشتگان سپري کرد.

با درود. از امرداد خواهشمندم که کورش را بیشتر به مردم بشناساند. چرا که هرگاه در گوگل کورش بزرگ را جســتوجو ميکنیم، نوشــتهها همگي برضد اوست. نوشتههایي که هیــچ منبعــي ندارند و هــر گاه هم از منبعي یاد شــده، بر ضد او اســت. سالها او مــا را از گزند دشــمنان پاس داشــت. اکنــون نوبت ماســت که آبــروي او را از سیاهنمایي دشمنانش پاس بداریم. امرداد: دوست ارجمند آنان که کورش بزرگ را خوار میشــمارند، یاوهگویانی هستند که خاك بر آفتاب میپاشند. سخنانی اینچنین از بزرگی و منش او نمیکاهد.

فروهرهاي نیك پدران و مادران نژادهمان را ميســتاییم؛ امیددارم فروزههاي نیك آنها را از نوشــتارهاي شما فهمش نماییم. بسي سپاس از شما.

(شناسه: )35533

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.