ابرمردی که پيامش همهی مرزهای زمانی و مکانی را در مینوردد

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نوشتار جمشیدانوشیروانی

اشوزرتشــت،‌پیامبر‌بزرگ‌آریایی‌کشور‌ایران،‌ تاریخ‌بســیار‌درخشانی‌دارد‌که‌چیستی(:هویت)‌ ملــی‌نیرومنــدی‌بــه‌آن‌داده‌اســت.‌یکی‌از‌ ســتارگان‌درخشــانی‌کــه‌همــواره‌راه‌این‌ کشور‌را‌روشن‌ساخته‌است،‌اشوزرتشت،‌پیامبر‌ بزرگ‌ایران‌زمین‌است. شماری‌از‌ایرا ‌نشناســان‌بزرگ،‌«زرتشت»‌را‌ به‌معنای‌«ســتاره‌زرین»‌دانســت ‌هاند،‌و‌«موبد‌ آذرگشســب»،‌«زرتشــت»‌را‌به‌مفهوم‌کسی‌ که‌چهر‌هاش‌از‌نور‌خداوندی‌م ‌یدرخشــد،‌آورده‌ است.‌اینها‌نوید‌دهند‌هی‌پیدایش‌ابرمردی‌است‌ که‌پیام‌شــیوا‌و‌یکتاپرست ‌یاش‌هم ‌هی‌مرزهای‌ زمانــی‌و‌مکانی‌را‌درنوردیــده‌و‌آوای‌پرطنین‌ ح ‌قپرست ‌یاش،‌سد‌هها‌را‌پش ‌تسر‌گذاشته‌است. پیام‌اشوزرتشت‌راستی،‌درستی،‌مهر،‌کار،‌تالش،‌ آزادی‌و‌اختیار‌است.‌اشوزرتشت‌سرنوشت‌انسان‌ را‌از‌کف‌اختیار‌کاهنان‌و‌سردمداران‌این‌جهان‌ ب ‌هدرآورد‌و‌در‌دســ ‌تهای‌پرتوان‌و‌ســازند‌هی‌ انسا ‌نهای‌راس ‌تپندار‌و‌درس ‌تکردار‌که‌مگر‌در‌ برابر‌خداوند‌سر‌فرود‌نیاوردند،‌قرار‌داد. یکی‌از‌ویژگ ‌یهای‌ب ‌یهمتای‌اشوزرتشت،‌جهانی‌ اندیشیدن‌اوست.‌خدای‌او‌که‌اهورامزدا‌نام‌دارد،‌ خدایی‌است‌یگانه‌و‌ازآن‌هم ‌هی‌قو ‌مها‌و‌نژادها،‌ آفرینند‌هی‌هم ‌هی‌جهان‌و‌جهانیان‌است‌و‌همه‌ خدایان‌پنداری‌را‌رد‌م ‌یکند. اما‌پرسش‌اینجاســت‌که‌اشوزرتشت‌کیست؟‌ اشوزرتشــت‌م ‌یفرماید:‌«ای‌مزدا‌همان‌که‌تو‌ را‌با‌دید‌هی‌دل‌نگریستم،‌با‌نیروی‌اندیشه‌خود‌ دریافتم‌که‌تویی‌سرآغاز‌و‌تویی‌سرانجام‌«‌و‌ آن‌گاه‌تو‌را‌به‌خوبی‌شــناختم‌ای‌اهورامزدا‌که:‌ وهومن(اندیشــه‌نیک)‌به‌سوی‌من‌آمد‌و‌از‌من‌ پرسید،‌تو‌کیستی؟‌من‌به‌او‌گفتم‌که‌منم‌زرتشت‌ و‌تا‌آ ‌نجا‌که‌در‌توان‌دارم‌دشمن‌دروغ‌و‌نگهبان‌ نیروی‌راستی‌خواهم‌بود.» خداوند‌از‌دیدگاه‌اشوزرتشــت،‌آفرینند‌هی‌همه‌ چیز‌است،‌هم‌مادی‌و‌هم‌مینوی‌و‌او‌آفرینند‌هی‌ انسان‌با‌اراده‌و‌آزاد‌نیز‌است. بنابراین‌اشوزرتشــت‌هر‌مرد‌و‌زنــی‌را‌آزاد‌ و‌دارای‌توانایــی‌گزینش‌م ‌یدانــد‌که‌میان‌ نیک(خیر)‌و‌بد(شــر)‌یکی‌را‌برگزیند.‌هرآینه‌ ســفارش‌م ‌یکند‌که‌دانا،‌ســپنتامینو(نیروی‌ نیک)‌را‌برم ‌یگزیند‌تا‌به‌پاداش‌اهورامزدا‌که‌ بهشت‌یا‌سرای‌نیک‌است،‌برسد.

اشوزرتشت و ايران

روش ‌ن‌اســت‌که‌هم ‌هی‌ایرانیان‌و‌پژوهندگان‌ بر‌تاثیر‌اشوزرتشــت‌بر‌کشور‌ما‌آگاهند.‌ب ‌هویژه‌ در‌زمان‌هخامنشــیان‌این‌تاثیر‌بسیار‌آشکار‌و‌ روشن‌است‌که‌چگونه‌فرما ‌نروایانی‌با‌اندیشه،‌ گفتار‌و‌کردارنیک‌چون‌کورش‌و‌داریوش‌بزرگ‌ پدید‌آمدند.‌ســرداران‌آزادی‌و‌دی ‌ندارانی‌بزرگ،‌ که‌اینک‌جهانیان‌به‌آ ‌نهــا‌م ‌یبالد.‌کورش‌به‌ بابل‌و‌یهودیان‌آزادی‌م ‌یدهد‌و‌حقوق‌بشــر‌را‌ به‌جهان‌پیشکش‌م ‌یکند‌و‌داریوش‌م ‌یفرماید:‌ «خدای‌بزرگ‌است‌اهورا‌مزدا‌که‌زمین‌را‌آفرید،‌ که‌آســمان‌را‌آفرید،‌که‌شادی‌را‌برای‌مردمان‌ آفرید»‌و‌م ‌یافزاید:‌«هم‌هی‌کردار‌و‌پیروز ‌یهای‌ من‌مرهون‌یاری‌اهورا‌مزدا‌اســت»‌و‌م ‌یافزاید:‌ «اهورا‌مزدا‌این‌سرزمین‌را‌از‌دشمن،‌خشکسالی‌ و‌دروغ‌دور‌نگهدارد.» یار ‌ینامه:‌ ۱-‌زرتشت،‌مزدیسنا‌و‌حکومت‌از‌جالل‌الدین‌آشتیانی‌ ۲-‌زرتشت‌و‌آموز ‌شهای‌او‌از‌موبد‌رستم‌شهزادی (شناسه: )35553

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.