به بند کشیدن بیَوراَسب(ضحاک)

پنجمین فرمانروای پیشدادی (بخش پنجم)

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نوشتار گروه باستانشناسی

سرگذشت ايران )19(

بيَوراَســب، وارون جمشــيد، پس از گريز از تختگاهــش، پنهان نشــد، بلكه ســپاهي گــرد آورد و بــه نبــرد با فريــدون و كاوه پرداخت. مردمان و بــزرگان و روحانيان، به پشــتيباني از فريدون برخاستند. در اين نبرد، فريدون به بيَوراَســب نزديك شد و توانست بــا ضربهی گرزش، كالهخود او را بشــكند. سرانجام، نيروهاي بيوراسب شكست خوردند و فرمانرواي گريزان نيز به بند كشيده شد. پيرو دو گزارش، سرنوشت بيوراسب دو گونه گزارش شده اســت. در يكي، فريدون او را كشت. در ديگري، اســير را بر پشت شتري بســتند و به كوه دماوند بردنــد و در غاري زنداني كردند. اين غار در كاوشهاي رسمي دربار خالفت عباســي، يافت و نبشتهي آن خوانده شد كه سندي بر تاريخي بودن چنين رخداد و چهرههاي درگير آن به شمار ميآيد. افزون بر آن، از فريدون در يشتهاي اوستا، به عنوان چهرهاي تاريخــي و فرمانروايي راستين ياد شده اســت كه گواهی(:سندي) ديگر بر بودن او در روزگار ناشناختهي كهن )$UFKDLF( ايــران اســت. در كاوشهاي رســمي دربار عباســي، ديدن پيكرهي كاوه و چهــرهي او نيز گزارش شــده اســت. در نوشــتههاي ديني، ســرانجام بيوراسب، در پيوند با منجي جهان گره خورده و استورهاي شده است. رويهم رفته، بيوراســب، براي زمان زيادي فرمانروايي كــرد. ميدانيم كــه ٠٤ تا ١٤ سال پيش از فروپاشــي دستگاه سياسياش، پدر فريدون را كشت. رخدادهاي پيش از اين رويداد نيز چنــدان نبودهاند، از اينرو، به نظــر ميآيد كه او بايــد در همين بازهي زماني و نزديك به آن فرمانروايي كرده باشد. از كردارهــاي ديگر بيوراســب در روزگار فرمانروايــياش ميتــوان از ســاخت «گنگدژ»، از نامورترين ســازههاي كهن ايــران، برپايــي «٢١ كاخ» بــه پيروي از ٢١ بــرج آســمان و به نام آنها، ســاخت «ســازههاي بزرگ و ويژه براي نگهداري كتابها و نوشتههاي علمی» و «جاي دادن دانشمندان» درون آن سازهها ياد كرد. از بيوراســب، دو دختر برجــاي ماند كه يكي به همســري فريدون درآمد. دختر دوم به كابلســتان رفــت و نياي مادري «مهــراب»، از بزرگان كابــل و نياكان رستم پسر زال شــد. گويا او ٢ پسر نيز داشته اســت كه از كارنامهي آنها هيچ گزارشي در دست نيست. (شناسه: )35464

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.