لوور به تهران میآید

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

نمایشــگاهی از آثار موزهی لوور با عنــوان لوور با هماهنگی موزهی ملی ایران و موزهی لوور فرانسه برای نخستین بار در تهران برگزار میشــود. مدیرکل موزهها در این باره گفت: در این نمایشگاه آثار با ارزش موزهی لوور در پیوند با تمدنهای مصر، یونان، رم باستان و آثار هنر فرانسه در موزهی ملی ایران بهمدت چهار ماه به نمایش گذاشته میشود. کارگر یادآوری کرد: نمایش این آثار افزون بر باال بردن آگاهی مردم کشورمان، نشان از شایستگی فرهنگی کشورمان و جهشی در مسیر موزهداری ایران است. کشورهای ارمنستان، کرهجنوبی و مکزیک هم پیشنهاد کردهاند تا در ایران نمایشگاه برگزار کنند. به گفته کارگــر، جان لوک مارتینــس ‪MHDQ OXFPDUWLQHV‬ رئیس موزه لوور پس از گذشــت 10 سال به منظور تبادل نظر و بررسی همکاریهای مشترک در راستای تفاهم نامه منعقده پیشــین و فرنشینان کاخ موزه گلســتان و مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران دیدار خواهد داشت. (شناسه: )36221

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.