هنرهای سنتی ایران در نمایشگاه فلورانس 2017

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

هشتادویکمین دورهی نمایشــگاه بینالمللی صنایعدستی فلورانس بــا باشــندگی(:حضور) 15 هنرمند ایرانی و كانــون جهانگردی و اتومبیلراني به نمایندگي از ســازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در ایتالیا گشایش یافت. در این نمایشگاه كه از دوم اردیبهشت در دژ باستانی «فورتزا دا باسو» در شهر فلورانس آغاز به كار كرد، بیش از 50 كشور از قارههای گوناگون جهان، به نمایش هنرهای ســنتی و صنایعدســتی خود، میپردازند. نمایشــگاه صنایعدســتی فلورانس كه تا 11 اردیبهشتماه 1396 برپا خواهد بود، كهنترین نمایشــگاه صنایع دستی جهان شناخته شده و هر ساله دوستداران نمایشگاه به پیشواز آن رفتهاند. (شناسه: )36231

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.