ويراستاريه

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

در‌شمار ‌هی‌پیش‌در‌نوشت ‌هی‌زبان‌سنگسری،‌نمون ‌هی‌خط‌چاپ‌نشده‌بود‌که‌در‌زیر‌چند‌ م ‌یآید. نوشتار‌واژگانی‌همچون‌“سنگسر”‌و‌“گل”‌و‌“مهر”‌و‌“کرد”‌بصورت‌زیر‌خواهد‌شد:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.