شورا،مسلمانوغیرمسلمانندارد فرمان قانون برابری است

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - گزارش سیاوش نمیرانیان

میان ‌ههای‌ فروردی ‌نماه‌ ‌1396 خورشــیدی‌ دفتر‌سید‌محمد‌کاظم‌ مدرسی،‌ اما‌مجمع‌هی‌ محمدآباد‌یزد‌بیانی ‌های‌ داد‌ کــه‌ در‌ آن‌ بــا‌ دس ‌تآویزی(:استناد)‌به‌ بخشــی‌از‌صحیف ‌هی‌نور‌امام‌خمینی(ره)‌گفته‌ شده‌بود‌غیرمسلمانان‌نم ‌یتوانند‌هموند(:عضو)‌ شــورای‌شهر‌و‌روستا‌شــوند.‌در‌این‌بخش‌از‌ صحیف ‌هی‌نور‌که‌دربردارند‌هی‌ســخنرانی‌امام‌ راحل‌در‌میــان‌نمایندگان‌مجلــس‌خبرگان‌ در‌تاریخ‌۲1‌مهرماه‌۸۵31‌خورشــیدی‌است،‌ حضرت‌امام‌فرمود‌هاند‌هموندان‌شــورای‌شهر‌ باید‌مسلمان‌باشند. پس‌از‌پخش‌این‌بیانیه‌از‌سوی‌دفتر‌آی ‌تاهلل‌ ســید‌محمد‌کاظم‌مدرســی،‌که‌پسرعموی‌ یکی‌از‌فقهای‌شــورای‌نگهبان‌است،‌نام ‌های‌ مــورخ‌6۲‌فروردی ‌نماه‌6931‌خورشــیدی‌با‌ دســتین ‌هی(:امضای)‌احمد‌جنتی،‌دبیر‌شورای‌ نگهبان،‌ بــرای‌ چاپ‌ در‌روزنام ‌هی‌رســمی‌ جمهــوری‌اســامی‌ پخــش‌ شــد‌ کــه‌ برپای ‌هی‌آن،‌تبصر‌هی‌ 1‌مــاد‌هی‌6۲‌قانون‌ تشکیات،‌ وظایف‌ و‌ انتخابات‌شــوراهای‌اسامی‌کشور‌و‌انتخاب‌ شــهرداران‌که‌در‌ســال‌۵۷31‌بــه‌تصویب‌ مجلس‌و‌شــورای‌نگهبان‌رســیده‌اســت‌را‌ ناسازگار(:مغایر)‌با‌فرمای ‌شهای‌حضرت‌امام‌و‌ بودن‌غیرمسلمانان‌در‌شورای‌شهر‌را‌ناسازگار‌ با‌موازین‌شرع‌دانست ‌هاند.‌گفتنی‌است‌این‌نامه‌ نظری ‌هی‌فقهای‌شــورای‌نگهبان‌بوده‌و‌حال‌ آ ‌نکه‌این‌شــورا‌برآمده‌از‌شش‌فقیه‌و‌شش‌ حقو ‌قدان‌است.

سخنگوی شورای نگهبان نامه را تفسیر کرد

عبا ‌سعلــی‌کدخدایی،‌ ســخنگوی‌شــورای‌ نگهبــان،‌در‌توجیــه‌ نام ‌هی‌احمد‌جنتی‌در‌ گف ‌توگو‌با‌ایسنا‌گفت:‌ «این‌ نظری‌هی‌ فقهی‌ فقهای‌شورای‌نگهبان‌ نسبت‌به‌تبصر‌هی‌قانون‌مربوط‌به‌شوراهای‌ اســامی‌اســت.‌در‌مکا ‌نهایی‌که‌اکثریت‌ جمعیت‌را‌مسلمانان‌تشکیل‌م ‌یدهند،‌حضور‌ افراد‌غیرمســلمان‌در‌شــوراهای‌شهر‌خاف‌ شرع‌تشخیص‌داده‌شده‌است.» وی‌افزود:‌«این‌موضوع‌در‌جایی‌صادق‌است‌ که‌اکثریت‌مســلمان‌هستند،‌مفهوم‌مخالف‌ این‌است‌که‌اگر‌در‌جایی‌اکثریت‌غیرمسلمان‌ باشد‌ایرادی‌ندارد.» کدخدایی‌ســپس‌ســخنانی‌را‌مطرح‌کرد‌که‌ بخشی‌از‌آن‌با‌واقعیت‌همخوانی‌نداشت:‌«در‌ یزد‌شهروند‌زرتشتی‌رییس‌شورای‌شهر‌بود،‌ ولی‌با‌نظری ‌هی‌اخیر‌فقهای‌شــورای‌نگهبان‌ از‌این‌به‌بعد‌در‌آن‌شــهری‌که‌بیشــتر‌آ ‌نها‌ مسلمان‌هستند‌غیرمســلمان‌نم ‌یتواند‌عضو‌ شورای‌شهر‌شــود.»‌اشــار‌هی‌کدخدایی‌به‌ هموند‌زرتشــتی‌کنونی‌شــورای‌شــهر‌یزد‌ (دور‌هی‌چهارم)‌اســت‌که‌توانست‌با‌بیش‌از‌ ۰۲‌هزار‌رای‌مردم‌یزد،‌در‌جایگاه‌پنجمین‌تن‌ به‌شورا‌راه‌یابد.‌نکته‌اینجاست‌که‌وی‌اکنون‌

رییس‌کمیسیون‌خدمات‌شهری‌شورای‌شهر‌ یزد‌است،‌نه‌رییس‌شورا. یــک‌روز‌پس‌از‌پخش‌ایــن‌نظری ‌هی‌فقهای‌ شــورای‌نگهبــان‌و‌بازتاب‌گســترد‌هی‌آن‌در‌ رسان‌ههای‌کشور،‌واکن ‌شهای‌بسیاری‌دیده‌شد.

مر قانون باید انجام شود

قاســم‌میرزایی‌نیکو،‌همونــد‌هیات‌مرکزی‌ نظارت‌بر‌انتخابات‌شوراهای‌شهر‌و‌روستا‌در‌ همین‌راستا‌به‌ایلنا‌گفت:‌«پس‌از‌آ ‌نکه‌در‌این‌ رابطه‌با‌آقای‌الریجانی‌صحبت‌کرده‌و‌موضوع‌ را‌اطاع‌دادیم،‌رییس‌مجلس‌ب ‌هصورت‌کتبی‌ دستور‌دادند‌که‌ ُم ّر‌قانون‌در‌برگزاری‌انتخابات‌ شــوراها‌انجام‌شــود.»‌وی‌افــزود‌:‌«آقای‌ الریجانی‌ قصد‌ داشت‌ در‌ این‌ رابطه‌ صحبت‌ کند‌کــه‌احیانا‌بدعتی‌ صــورت‌نگیــرد؛‌این‌ درست‌ نیست‌ قانونی‌ که‌به‌شورای‌نگهبان‌ رفتــه،‌اصاح‌شــده‌ و‌بــه‌تایید‌رســیده،‌ دوباره‌مورد‌ایراد‌واقع‌شــود‌و‌این‌شورا‌بگوید‌ ب ‌هگون ‌های‌دیگر‌عمل‌کنیم.» میرزایی‌در‌پایان‌خاطرنشان‌کرد:‌«اباغی ‌هی‌ دبیر‌شورای‌نگهبان‌خواست ‌های‌غیرقانونی‌بود؛‌ چراکه‌نظارت‌بر‌انتخابات‌شــوراها‌برعهد‌هی‌ مجلس‌اســت‌و‌این‌مساله‌ارتباطی‌به‌شورای‌ نگهبان‌ندارد.»

لغو قانون، بر خالف قانون

پیــش‌از‌ایــن‌نیــز‌ اســفندیار‌اختیــاری،‌ نمایند ‌هی‌ زرتشــتیان‌ در‌مجلس،‌در‌واکنش‌ بــه‌ نام ‌هی‌ شــورای‌ نگهبان،‌ خطــاب‌ به‌ رییس‌مجلس‌شورای‌ اســامی،‌نام ‌های‌نوشــت‌و‌گفت‌که‌نام ‌هی‌ شورای‌نگهبان‌ناسازگار‌با‌تبصر‌هی‌1‌ماد‌هی‌ 6۲‌قانــون‌تشــکیات،‌وظایــف‌و‌انتخابات‌ شوراهای‌اسامی‌کشور‌و‌انتخاب‌شهرداران،‌ و‌همچنین‌ناساز‌با‌اصل‌سوم‌قانون‌اساسی‌و‌ عدالت‌و‌برابری‌است. وی‌در‌بخشــی‌از‌نام ‌هی‌خود‌آورده‌است:‌«بر‌ اســاس‌اصل‌۴9‌و‌۵9‌قانون‌اساسی،‌شورای‌ محترم‌نگهبان‌در‌مدت‌زمان‌مشخصی‌امکان‌ اظهار‌نظر‌در‌مورد‌هر‌قانون‌را‌دارد‌که‌پس‌از‌ اتمــام‌آن‌و‌طی‌مراحل‌قانونی،‌قانون‌مصوب‌ و‌الز ‌ماالجرا‌اســت.‌حال‌چگونه‌امکان‌دارد،‌ قانونی‌که‌بیش‌از‌بیســت‌سال‌از‌تصویب‌آن‌ م ‌یگذرد،‌بــدون‌ارای ‌هی‌طرح‌یا‌الیحه‌و‌طی‌ کردن‌مراحل‌مشــخص‌در‌قانون‌اساســی‌و‌ آیی ‌ننام ‌هی‌داخلی‌مجلس‌بخشــی‌از‌آن‌لغو‌ شــود.‌اگر‌این‌اتفاق‌رخ‌دهد،‌پس‌چگونه‌بر‌ اســاس‌اصل‌۸۵‌مجلس‌مسوول‌قو‌هی‌مقننه‌ و‌در‌راس‌امور‌است؟»

تذکر نمایندهی مجلس به شورای نگهبان

قاسم‌میرزایی‌نمایند‌هی‌فیروزکوه‌و‌دماوند،‌در‌ تذکری‌دربار‌هی‌اباغی‌هی‌آی ‌تاهلل‌احمد‌جنتی‌ واکنش‌نشان‌داد. وی‌گفت:‌«ســا ‌لهای‌۵۷،‌6۸،‌۲9‌این‌قوانین‌

به‌شــورای‌نگهبان‌رفته‌اســت‌و‌هم ‌هی‌این‌ اصاحی ‌هها‌خاف‌شرع‌بودنش‌مشخص‌شده‌ اســت.‌پس‌اگر‌چندبار‌انجام‌شده‌است،‌مجدد‌ این‌موارد‌چیست‌که‌شــورای‌نگهبان‌مطرح‌ م ‌یکند؟»‌این‌نمایند‌هی‌مجلس‌انجام‌اباغی ‌هی‌ شــورای‌نگهبان‌را‌بدعتی‌دانست‌که‌در‌آینده‌ شوند(:موجب)‌آن‌م ‌یشود‌که‌هر‌روز‌قانو ‌نهای‌ مصوب‌نماینــدگان‌را‌ملغی‌کنند‌و‌از‌همی ‌نرو‌ خواهان‌رسیدگی‌به‌این‌رویداد‌شد. علــی‌ مطهــری،‌ نای ‌برییس‌مجلس‌نیز‌ در‌دنبال ‌هی‌این‌سخنان‌ وی‌گفت:‌«وقتی‌یک‌ مصوبــه‌ از‌ مجلــس‌ گذشــت‌ و‌ شــورای‌ نگهبان‌ هم‌ اظهارنظر‌ کرد،‌دیگر‌بعــد‌از‌آن‌نم ‌یتواند‌اظهار‌نظر‌کند.‌ استناد‌به‌اصل‌۴‌قانون‌اساسی‌هم‌در‌اینجا‌بعد‌ از‌ای ‌نکه‌شورای‌نگهبان‌نظرش‌را‌اعام‌کرد‌،‌ نافذ‌نیست.»

ابالغیهی جنتی خارج از مسوولیت وی است

حج ‌تاالسام‌یونسی،‌ دســتیار‌ ویــژ‌هی‌ ریی‌سجمهــوری‌ در‌ امور‌اقلی ‌تهای‌قومی‌ و‌دینی‌نام ‌هی‌شورای‌ نگهبــان‌ پیرامــون‌ با شــند گی ( : حضو ر ‌) غیرمســلمانان‌در‌شــورای‌شــهر‌را‌خارج‌از‌ مسوولیت‌وی‌دانست. وی‌در‌گف ‌توگو‌با‌ایلنا‌گفت:‌«اباغی ‌هی‌آقای‌ جنتی‌درباره‌حضور‌اقلی ‌تها‌در‌شوراها‌خارج‌از‌ مسوولیت‌وی‌بوده‌است.‌قانون‌شوراها‌ازسوی‌ مجلس‌تصویب‌شده‌و‌به‌تایید‌شورای‌نگهبان‌ هم‌رسیده،‌پس‌الز ‌ماالجرا‌است.» یونسی‌افزود:‌«وظیف ‌هی‌شورای‌نگهبان‌تفسیر‌ قانون‌اساسی‌است،‌نه‌قوانین‌عادی‌که‌دولت‌ هم‌براساس‌مصوب ‌هی‌مجلس‌شورای‌اسامی‌ به‌آن‌عمل‌م ‌یکند.»

پیشینهی غیرمسلمانان در شورای شهر

ه ‌ماکنون‌چهارمین‌دور‌هی‌شــوراهای‌شــهر‌ و‌روســتا‌پس‌از‌پیروزی‌انقاب‌در‌کشــور‌بر‌ سر‌کار‌هستند.‌برای‌نخستی ‌نبار‌در‌تاریخ‌این‌ شورا‌یک‌زرتشتی‌نامزد‌انتخابات‌شورای‌شهر‌ یزد‌شــد.‌این‌جوان‌زرتشتی‌توانست‌در‌میان‌ بیــش‌از‌۰61‌نامزد‌انتخابات‌در‌شــهر‌یزد‌با‌ بیش‌از‌۰۲‌هزار‌رای‌در‌جایگاه‌پنجمین‌تن،‌به‌ شورای‌شهر‌یزد‌راه‌یابد.‌وی‌ه ‌ماکنون‌رییس‌ کمیسیون‌خدمات‌شهری‌شورای‌یزد‌است.

حرف آخر را قانون زد؛ شــهر و شورایش برای همه است

دومین‌روز‌از‌اردیبهش ‌تماه‌6931‌خورشیدی،‌ پس‌از‌گفت ‌ههای‌مخالف‌و‌موافق‌باشــندگان‌ غیرمســلمانان‌در‌شــورای‌شهر،‌ســرانجام‌ هیا ‌تهــای‌نظــارت‌بــر‌انتخابــات‌هم ‌هی‌ نامزدهای‌غیرمســلمان‌انتخابات‌شــهرهای‌ تهران،‌یزد‌و‌کرمان‌را‌که‌شامل‌هفت‌زرتشتی‌ و‌سه‌ارمنی‌بودند‌را‌دارای‌صاحیت‌برای‌ورود‌ به‌شوراهای‌شهر‌دانستند.

(شناسه: )36272

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.