روزنـــگار

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

9 اردیبهشت 72 ســال پیش: خودکشی آدولف هیتلر، پیشوای آلمان و همسرش در برلین پس از شكست آلمانیها ازنیروهایکمونیست-آمریكایی-انگلیسی 10 اردیبهشت 222 ســال پیش: درگذشت ژان ژآک بارتلمی، تاریخنگار فرانســوی که دربارهی دموکراســی یونان باســتان کتاب نوشــته بود و انقالبیون فرانسوی او را به گناه سلطنتطلب و ضد آزادی بودن، زندانی کرده بودند! 67 سال پیش: اشغال برلین به دست نیروهای شوروی و پایان جنگ دوم جهانی و آغاز جهان دوقطبی کمونیسم- کاپیتالیسم 42 سال پیش: سقوط شهر سایگون، تختگاه ویتنام جنوبی به دست نیروهای کمونیست ویتنام شمالی که با فرار و خیانت ارتش آمریكا به متحد خود رخ داد 11 اردیبهشت 121 ســال پیش: کشته شــدن ناصرالدین شاه، سلطان ترکزبان و ناشایست قجری که در درازای 84ســال فرمانروایی سســت خود، بخشهای بزرگی از خاک کهن ایران را از دست داد. روز جهانی کارگر 12 اردیبهشت 498 سال پیش: درگذشــت لئوناردو داوینچی، نابغهی ایتالیاییتبار روزگار نوزایی اروپا در فرانسه 85 ســال پیش: درخواست زرتشتیان از پهلوی یكم برای ایرانی دانســتن پارسیان هند که از ترس کشتار به دســت صفویان و ترکزبانان قجر به هند پناه برده بودند. 13 اردیبهشت 548 ســال پیــش: زادروز نیكلــو ماکیاولی، اندیشمند سیاسی روزگار نوزایی اروپا 502 سال پیش: اشــغال جزایر جنوب ایران به دســت پرتغالیها که آورده شدن سیاهپوستان امروزین این سرزمینها به دست آنها روی داد. 14 اردیبهشت 90 سال پیش: راهاندازی بانك ملی ایران 16 اردیبهشت 1337 ســال پیــش: مرگ معاویه یكم پســر ابوسفیان 19 اردیبهشت: 64 سال پیش: وادار کردن پهلوی دوم از سوی دکتر مصدق برای واگــذاری امور امالک رضا شاه به دولت در اردیبهشتماه 2531 ســال پیش: پیــشروی نیروهای ارتش ایران هخامنشی در اروپا و استوارسازی ساتراپی اسكودرا در این قاره در روزگار داریوش بزرگ 2381 سال پیش: استوارسازی دوبارهی ساتراپی اروپایی امپراتوری هخامنشی در روزگار اردشیر دوم 1712 سال پیش: بازنشسته شدن دیوکلتیانوس، امپراتورپیروزمندرومیبهخواستخودازفرمانروایی 1425 سال پیش: کشــته شدن بهرام چوبین، سردار نابغه اما خیانتپیشهی روزگار ساسانی 1387 ســال پیش: کشته شــدن اردشیر سوم ساسانی به دست شهربراز، سردار خیانتکار 1306 ســال پیش: تجاوز ســپاهیان «بِربِر» آفریقایی به سرکردگی طارق بن زیاد به اسپانیا و اشغال آن سرزمین اروپایی 983 سال پیش: درگذشت سلطان محمود غزنوی، که نخستین فرمانروای ترک فالت ایران پس از ورود ترکان زردپوست به این سرزمین بود. 141 سال پیش: کشتار 144 آپاچب (از بومیان آمریكایی) به دست آمریكا برگرفته از تارنمای دکتر کیهانیزاده

(شناسه: )36٢8١

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.