پرپسندترین نوشتارهای امرداد كدامند؟

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

هفتهنامــهی «امرداد» تاکنون کوشــیده است با نوشتههای گوناگون در رویههای رویــداد، مــردم، ادبوهنر، شــاهنامه، اندیشه، تاریخ و باستانشناسی، زرتشتیان و هشتی، گســترهی بزرگی از سلیقهها را در بر بگیرد. در هر کدام از هشت رویهی امرداد به گونهای به یكی از شــاخههای فرهنگی، تاریخی، اســتورهای و یا آیینی ایرانزمین پرداخته شــده است و در هر شــماره، نویســندگان و خبرنگاران این بخشها کوشیدهاند تا گیراترین نوشتارها را برای هر رویه برگزینند. آنچه در این میان بــرای ما ارزش دارد توجه به پرپســندترین نوشــتارها از دید خوانندگان امرداد اســت. آرمــان امرداد پرداختن به نوشــتارهایی است که از دید خوانندگان ارزش بیشــتری دارد و مورد پسند شمار بیشتری از آنهاست. نوشــتارهای دســتهی هنر و ادبیات که سرودههای شــاهنامه، پرفروشترینهای کتــاب و رمــان و اندیشــههای چكامهســرایان ایرانی را در بر میگیرند، تاریخ و باستانشناســی که از ریشههای هویت فرهنگی و ملی، سرگذشت ایران، نمادشناســی و مردمشناســی میگوید و نوشــتارهای دینی و فلسفی که پیرامون دیــن زرتشــتی و فلســفههای دینی و زرتشــتی هســتند و ... تا چه اندازه مورد پسند خوانندگان امرداد خواهند بود؟

از ایــنرو از شــما خواننــدگان امــرداد میپرســیم، از دید شما بیشــتر به کدام دسته از نوشــتارها در «امرداد» پرداخته شود؟ تاریخ و باستانشناسی جامعهشناسی و مردمشناسی دین زرتشتی و فلسفه هنر و ادبیات دیگر

١ ٢ 3 4 5

برای آگاه ســاختن ما از دیدگاه خود، تنها شمارهی گزینهی دلخواه را به سامانهی پیام کوتــاه امرداد بفرستید.

برآیند(:نتیجه) دیدگاهسنجي شماره :360

چه چيزی عيدی بدهيم؟ 0٢١883٢533١

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.