چهرههای ایرانزمین

نخستين آهنگساز حرفهای در تاریخ

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

شــاید بتوان گفت باربد، نامورتریــن نوازنده و آهنگشناس جهان در روزگار ساسانیان است. زادگاه او را «مر»، جهرم و یا ری گزارش کردهاند. این هنرمند پارسی نخستین چهره در تاریخ است که توانسته بود همانند خنیاگران(:موسیقیدان) امروزین به آهنگسازیهای ساماندهی شده و از پیش برنامهریزیشــده بپــردازد. همچنین او نخســتین چهره در تاریخ اســت که با زبان خنیاگــری و آواز همــراه آن، بــه گفتن یك خردهگیری اجتماعی و سیاســی یا گزارش یك رخداد تلخ نزد شــهریار روی آورده بود. چنین کرداری هرگز در هیچ یك از سرگذشــتهای دیگر مردمان و کشورها دیده نشده است. باربد برای هر یك از روزهای هفته و نیز هر روز از روزهای ماه یك آهنگ ساخته بود. افزون بر آن، 360 لحن نیز برای روزهای ســال نواخت که همهی اینها پرکاری او را نشــان میدهد. ساخت دستگاه خنیاگری خســروانی، یكی از نوآوریهای باربد در تاریخ برشــمرده میشود. «ســرکش»، هماورد او در دربار بود که ما را به یاد روزگار زریــن هماوردی خنیاگرهای بزرگ امروزین میاندازد. شــوربختانه از سرگذشــت و چگونگی مرگ وی هیچ آگاهی روشــنی در دست نیست. (شناسه: )36٢83

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.