جهان‌با‌گسترش‌انسانیت‌درست‌م‌یشود

گرامیداشت یاد جانسپاران راه میهن در جنگ ایران و توران

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - گزارش گروه زرتشتیان

فرنشین انجمن موبدان در پرسهی همگانی ۹۲ خوردادماه:

«شوربختانه بیشتر پیروان ادیان به این توهم بزرگ دچار هســتند که اگــر همهی جهانیان؛ زرتشــتی، مسلمان یا عیســوی شوند جهان درست میشــود، با آن که کلید درست شدن جهان در فراگرفتن انسانیت است.» موبد‌اردشیر‌خورشیدیان‌با‌گفتن‌سخنان‌باال‌و‌ ای ‌نکه‌دین‌زرتشــتی‌دین‌دوستی‌وآشتی‌است‌ افزود:‌حافظ،‌چکام ‌هسرای‌بلندآواز‌هی‌ایران‌نیز‌ بیش‌از‌۰۰۷‌سال‌پیش‌به‌این‌چیستی‌پی‌برده‌ بود‌که‌سرود‌«جنگ‌هفتاد‌و‌دو‌ملت‌همه‌را‌عذر‌ بنه‌/‌چون‌ندیدند‌حقیقت‌ره‌افسانه‌زدند»‌جنگ‌ هم ‌هی‌مردمان‌جهان‌بر‌سر‌طریقت‌و‌شریعت‌ است،‌نه‌حقیقت‌دین.‌با‌آن‌که‌حق‌یکی‌است،‌ پس‌حقیقت‌دین‌نم ‌یتواند‌دو‌تا‌باشد.‌اگر‌همگی‌ ما‌بیاموزیم‌که‌ح ‌قخواه‌و‌ح ‌قجو‌باشیم،‌دیگر‌ ب ‌یداد‌و‌ستمی‌در‌جهان‌بر‌جای‌نخواهد‌ماند‌و‌ صلح‌و‌آشتی‌سراسر‌جهان‌را‌فرا‌خواهد‌گرفت. فرنشــین‌انجمن‌موبدان‌دربار‌هی‌شوند(:دلیل)‌ برگزاری‌این‌آیین‌گفــت:‌روز‌اورمزد‌و‌تیرماه‌ در‌گا‌هشــمار‌زرتشتی،‌پرس ‌هی‌همگانی‌ویژ‌هی‌ بزر ‌گداشت‌جا ‌نســپاران‌جنگ‌ایران‌و‌توران‌ اســت‌که‌در‌این‌جنــگ‌آرش‌کمانگیر‌جان‌ خــود‌در‌تیر‌کرد‌و‌مــرز‌ایران‌و‌تــوران‌را‌با‌ ازخودگذشتگ ‌یای‌ب ‌یمانند‌تعیین‌کرد. فرنشینا‌نجمن‌موبدان‌تهران‌که‌جستار(:موضوع)‌ ســخنرانی‌خود‌را‌«دانایی»‌برگزیده‌بود‌گفت:‌ م ‌یدانیم‌کــه‌کام ‌لترین‌و‌ریزبینان ‌هترین‌کتاب‌ آســمانی‌جهان‌«طبیعت»‌است‌و‌زبان‌خداوند‌ زبان‌دانش‌اســت.‌دین‌زرتشتی‌بسیار‌علمی‌و‌ کارشناســی‌به‌اخالق‌نــگاه‌م ‌یکند‌و‌اخالق‌ انسانی‌را‌به‌جهانیان‌‌م ‌یآموزد.‌نه‌بنیادگراست‌و‌ نه‌انسا ‌نمحور،‌بلکه‌انسانی ‌تمحور‌است.‌ازای ‌نرو‌ بسیار‌فهمیدنی‌است،‌شعاری‌نیست‌و‌شعوری‌ است. او‌افــزود:‌بنابراین‌بر‌همگی‌ما،‌ب ‌هویژه‌مادران‌ گرامی‌بایســته‌است‌که‌دســ ‌تکم‌پای ‌ههای‌ اصول‌دینمان‌کــه‌در‌۹‌بند‌چکیده(خالصه)‌ شده‌اســت‌را‌ب ‌هخوبی‌فراگیرند‌و‌به‌فرزندان‌ خود‌از‌همــان‌کودکی‌بیاموزنــد.‌زیرا‌کیش‌ زرتشتی‌به‌دنبال‌ساختن‌انسا ‌نهای‌کن ‌شگر‌ و‌کن ‌شســاز‌است‌و‌از‌انسا ‌نهای‌کن ‌شپذیر‌و‌ دگ ‌ماندیش‌ب ‌یزار‌است. موبد‌خورشیدیان‌سپس‌با‌یادکرد‌از‌چم(:معنای)‌ واژ‌هی‌دین،‌حقیقت‌دین‌را‌ای ‌نگونه‌بازگو‌کرد:‌ واژ‌هی‌تــازی‌دین‌یا‌واژ‌هی‌اوســتایی‌«دائنا»‌ مفهومی‌جز‌وجدان‌ندارد‌و‌برپای ‌هی‌این‌حقیقت،‌ کار‌دین‌انسا ‌نسازی‌است.‌از‌این‌دیدگاه،‌دانش‌ دین‌برجست ‌هترین‌دانشی‌است‌که‌انسان‌بایستی‌ بیاموزد‌تا‌با‌وجدان‌هشیار‌و‌بیدار،‌بتواند‌در‌کنار‌ خرد‌دانا‌و‌پویا،‌نی ‌کتری ‌نها‌را‌برگزیند. وی‌در‌دنبالــ ‌هی‌ســخنانش‌با‌گفتــن‌ای ‌نکه‌ خوشــبختی‌مفهومی‌فــردی‌نیســت‌و‌باید‌ گروهــی‌و‌هازمانی(اجتماعی)‌باشــد‌گفت:‌از‌ نخســتین‌آموز ‌شهای‌بایسته‌برای‌هم‌هی‌ما‌ انسا ‌نها‌این‌است‌که‌بیاموزیم‌چگونه‌برپای ‌هی‌ دان ‌شهای‌عقلی،‌راســت‌(حقایق‌و‌واقعیات)‌را‌ از‌دروغ‌(توهــم‌و‌خرافات)‌جدا‌کنیم‌و‌توهم‌و‌ خرافات‌که‌بزر ‌گترین‌دشمن‌انسان‌است‌را‌به‌ دور‌ریزیم.‌سپس‌با‌یاری‌وجدانی‌و‌دانش‌دین‌ که‌آرمانش‌آموزش‌راستی‌و‌گستردن‌انسانیت‌و‌ منش‌نیکو‌است،‌بتوانیم‌نیک‌را‌از‌بد‌جدا‌کنیم‌و‌ نی ‌کتری ‌نها‌را‌برگزینیم‌و‌همازور‌با‌یکدیگر‌این‌ آرمان‌بزرگ‌اشوزرتشت‌را‌به‌کردار‌درآوریم‌و‌«از‌ زمر‌هی‌کسانی‌شویم‌که‌مردم‌را‌به‌سوی‌راستی‌ و‌نیکی‌و‌جهان‌را‌به‌ســوی‌پیشرفت‌و‌آبادانی‌ رهنمون‌هستند.»‌(سرود‌ههای‌اشوزرتشت،‌یسنا،‌ هات‌۰۳،‌بند‌۹) فرنشــین‌انجمن‌موبــدان‌دربــار‌هی‌اهمیت‌ نگا‌هداشــت‌آیی ‌نهای‌کهن‌نیــاکان‌نیز‌گفت:‌ هر‌ملتی‌به‌ســنت‌و‌آداب‌خود‌زنده‌اســت‌و‌ نفس‌م ‌یکشــد‌و‌هم ‌هی‌ما،‌از‌پیــر‌و‌جوان‌و‌ خــرد‌و‌کالن،‌در‌راه‌پا ‌سداشــت‌این‌آیی ‌نها‌ باید‌احساس‌مسوولیت‌کنیم.‌هیچ‌زرتشت ‌یای‌ نباید‌به‌خود‌پروانه(:اجــازه)‌دهد‌که‌در‌این‌راه‌ ب ‌یتفاوت‌باشد.‌ب ‌هویژه‌در‌این‌روزگار‌که‌جوانان‌ ما‌پ ‌یدرپی‌دربرابر‌تهاجــم‌فرهنگی‌از‌خاور‌و‌ باختر‌و‌شمال‌و‌جنوب‌هستند. وی‌سپس‌جوانان‌را‌به‌خواندن‌تاریخ‌فراخواند‌ و‌افزود:‌هم ‌هی‌جوانان‌ما‌باید‌تاریخ‌را‌ب ‌هخوبی‌ فراگیرنــد،‌ب ‌هویژه‌تاریخ‌ایــران‌را‌و‌بدانند‌که‌ شاهان‌پیشــدادی‌از‌که ‌نترین‌فرما ‌نروایانی‌ بودند‌که‌قانون‌نوشــتند‌و‌«داد»‌را‌در‌هازمان‌ نهادینه‌کردند‌و‌به‌دیگران‌آموزش‌دادند.‌جوانان‌ باید‌بدانند‌که‌ما‌ایرانیان‌که ‌نترین‌ملتی‌هستیم‌ که‌«حقوق‌بشر»‌را‌نوشتیم‌و‌کورش‌بزرگ‌آن‌ را‌در‌سرتاسر‌ایران‌آن‌روزگار‌پیاده‌کرد. موبد‌اردشــیر‌خورشــیدیان‌خودباوری‌را‌کلید‌ پی ‌شرفــت‌ایــران‌امــروز‌دانســت‌و‌گفت:‌ امــروزه‌ما‌نیــز‌م ‌یتوانیم‌از‌ســپنت ‌هم ‌نترین‌ ســپنت‌هم ‌نهای‌جهــان‌(از‌نی ‌کاندی ‌شترین‌ نی ‌کاندیشــان‌جهان)‌باشــیم.‌تنها‌بایســت‌ به‌ایــن‌حقیقت‌توجــه‌کنیم‌که‌«خواســتن‌ توانستن‌است».‌تاریخ‌ایران‌و‌جهان‌نیز‌نشان‌ داده‌است‌که‌بی ‌شترین‌بزرگان‌جهان‌از‌بخش‌ ناتوان‌هازمان‌بود ‌هاند‌و‌تنها‌چون‌خواســت ‌هاند‌ به‌جا ‌یگا‌ههای‌برتر‌رسید‌هاند.‌بنابراین،‌بر‌این‌ باور‌علمی‌پای‌فشاریم‌که‌همگی‌ما‌م ‌یتوانیم‌ از‌سپنت ‌ه َم ‌نترین‌سپنت ‌ه َم ‌نهای‌جهان‌باشیم‌و‌ در‌رسیدن‌به‌این‌راه‌پرفروغ‌از‌هر‌فرصتی‌در‌ زندگانی‌بهره‌گیریم. وی‌سخنان‌خود‌را‌با‌این‌آرزو‌به‌پایان‌رساند:‌ از‌اهورامزدای‌بزرگ‌م ‌یخواهیم‌یاری‌رســان‌ باشــد‌ تا‌ هم ‌هی‌ بازماندگان‌ تندرست‌ زیوند،‌ نیک‌زیوند،‌درســت‌زیوند،‌تا‌زیوند‌به‌کامه‌ زیوند.‌گیتی‌شان‌باد‌به‌کام ‌هی‌تن،‌مینویشان‌ باد‌به‌کامه‌ی‌روان‌. ‌‌‌‌ ‌(شناسه:

خوشبختی مفهومی فردی نیست و باید گروهی و اجتماعی باشد همازور با یکدیگر این آرمان بزرگ اشوزرتشت را به کردار درآوریم و «از زمرهی کسانی شویم که مردم را به سوی راستی و نیکی و جهان را به سوی پیشرفت و آبادانی رهنمون هستند.» کیش زرتشــتی به دنبال ســاختن انســانهای کنشگر و کنشساز است و از انسانهای کنشپذیر و دگماندیش بیزار است. دین زرتشتی دین صلح و آشتی است.

)36672

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.