خيابان تاريخی سیتير ، پاتوقی برای شبگردی

Amordad Weekly Newspaper - - News - خبرنگار امرداد فرزانه خسروی

«ســی تير» خيابانی كه بخشی از شناسنامهی تاريخی ايران را در بر دارد و به خيابان دينها هم نامور است پس از سنگفرش شدن به پاتوقی برای سرگرمی شــبانهی شببيداران دگرگون شــده است. چند سالی اســت كه پسماندهاي خوراكفروشــیهای روبــهروي آتشكدهي زرتشتيان، كه در سیتير جای دارد، نمای نازيبايی را به اين خيابان داده و شکايتها هم به جايی نرســيده است. اين روزها كه سنگفرش شدن خيابان رنگ تاريخی به خيابان داده خوراكیهای سيار هم به آن افزون شده است. انگارنهانگار كه اين خيابان باری تاريخی بر دوش میكشــد و بخش بسياری از شناسهي(:هويت) تهران را در خود جای داده است. اگر شبها گذری به اين خيابان كنيد میبينيد كه پيرامون كليســای ارمنيهــا و آتشكدهي زرتشتيان پسماندهاي خوراكفروشيهاي كنار آنها چه چشــمانداز زشــتی را به اين خيابان تاريخی دادهاند. خيابانی كه تاريخ تهران در آن میتپد اين روزها شــبهايي پررونقتر دارد تا روزهای پر گردشگر. اين خيابان پيشتر با نام «قوامالسلطنه» شناخته میشــد. در پی كنارهگيري دكتــر مصدق در راهپيمايي ۰۳ تير 1۳۳1 ارتش به روی هواداران او در اين خيابان و پيرامون مجلس آتش گشود. شــاه ايران با باال گرفتن اعتراضها احمد قوام (قوامالسلطنه) را از نخستوزيری بركنار كرد و دوباره دكتر مصدق را نخستوزير كرد. خيابان ســی تير از هنگامي كه ســنگفرش شد و شــبها به روی خودروها بسته میشود، زايشــی دوباره را تجربه میكنــد. اين خيابان در گذشــته در ســاعتهای گوناگــون روز در ميان پررفتوآمدترين بخشهــای تهران بود و در ســاعتهای پايانی شــب خلوت میشد. اكنون «خوراك و هنــر» فضايي ديگرگون به شبنشينیهای اين خيابان بخشيدهاند. خيابان ســیتير اكنــون دو چهرهی سراســر ناهمسان پيدا كرده است. چهرهي روز و چهرهي شب كه با بوی خوراك، دود كباب و آواي خنده و خنيا جايی برای گردهمآييهاي شــبانه را در اين خيابان پديد ميآورند. مجتبا خشــايارفر، مدير امــور گردشگري و ابنيهي تاريخــی شــهرداری منطقهي 21، میگويد: «از سال گذشــته گردشگري اين منطقه با هــدف احيای زندگی شــبانه كليد خورد.» اكنون چند ماهی است كه اين خيابان با انجام طرح «استريت فود» هر شب ميزبان هزاران تن میشود. وجود ۰۶ درصد آثار ثبتشــدهي پايتخت در منطقــهی 12 و بــودن 15 گنجخانه(:موزه) و ديدنیهای بســيار ديگر در خيابان ســي تير شــوند(:باعث) آن شــده تا اين منطقه قطب گردشگري و «شناسهســاز» تهران باشد ولي انگار مردم به خوراك تــن بيشتر از خوراك روان اهميت میدهند. اگــر تاريخ و فرهنگ نتوانســت جوانان را به اين خيابان تاريخی بکشــاند، موسيقی زنده و فالفل و كباب آنها را به گردهمايیهای شبانه فرامیخواند. جبرييل نوكنده، سرپرســت گنجخانهي ملی در اين باره میگويد: «به شــهرداری منطقهي 12 تاكنون سه نامه زدهايم و مشکالت اين جريان را در چنــد محــور توضيح داديــم. محور اول وضعيت بهداشــت و امنيت محيط بود و محور دوم بحث ترافيکی بود كه منجر به اختالل تردد

گردشگران به موزهی ملی میشود.» جالل ملکی، ســخنگوی آتشنشاني دربارهي وضعيت ايمنی دكههــا و خودروهای میگويد: «خودروهای فرسوده محل پختوپز شده است و روی بــاك خودروها اجاق قرار دادهاند كه اين اتفاق خطرناكی است.» ولي نگر(:نظر) فرنشــين شورای شهر تهران چيز ديگری است. وی میگويد: «آنگونه كه به نظر ميرســد اين طرح به تقليد از شــهر پاريس اجرايی شــده است اما بايد بدانيم كه شهرداری پاريس در خيابانهايي عريض اين اقدام را انجام ميدهد و نه در خيابان 2 متری كه عبور از آن به آســانی صورت نمی گيرد و در بافتی بازاری واقع شده است.» چمران افزود: «اين چرخدستيها كه به عنوان دكههای غذافروشی مورد استفاده قرار گرفتهاند با وجود اينكه چهرهاي نو دارند فضای محل را به هم ريختهاند. حال با فرسوده شدن آنها اين بههمريختگي بيشتر هم میشود.» فرنشين شورای شهر تهران گفت: «خيابان سي تير محل استقرار ابزارفروشان است و به صورت طبيعی شــبمرده اســت و نمیتوان با چنين طرحهايی آن را شبزنده كرد.» از زمانی كه كافههای سيار تهران به خيابان سی تير آمدهاند و با نوشيدنیهای گرم، چای و قهوه و مانند آن از رهگــذران پذيرايی میكنند نگر جوانان برای سرگرمي كمهزينه نيز به خيابان سی تير جلب شده است. كيفيت زندگي را ميشود در پيادهراهها پيدا كرد، پيادهراههايي كه تپش زندگي شبانه را در دست ميگيرند و درنگي ميشــوند بر روزمرگيهاي آدمها. اما ایكاش در كنار اين شبزندهداری به پاكيزگی خيابانی كه بخشی از گذشتهی پرنازش هر ايرانی است هم توجه شود. (شناسه: )36923

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.