سرخط‌تازه‌ها

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

بیســت و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دســتی از یکم تا هفتم شهریورماه در سالنهای شــمارهی ‪9 8،‬ و ســری 25 &( % )$ محــل همیشــگی نمایشگاههای جهانی تهران در 425 غرفه (با متراژهای گوناگون ‪48 42، 21،‬ و ... ) برگزار میشود. نمایشگاه ملی صنایع دســتی بزرگترین رخداد در این زمینه اســت که هر سال 20 خوردادماه همزمان با روز جهانی صنایع دستی برگزار میشود. برپایی بیست و هشتمین دورهی این نمایشگاه به شوند(:دلیل) همزمانی با ماه رمضان به شهریورماه افتاد. پروندهی زبان لکی استان لرستان در کارگروه ثبت ملی میراث ناملموس بررسی و ثبت ملی شد.

مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت زبان لکی یکی از زبانهای بســیارکهن است و شمار واژگان در این زبان تا 30 هزار واژه نیز میرسد. در زبان لکی کنونی هنوز بسیاری از واژهها، زبانزدها(:اصطالحات) و واژگان اوستایی به همان ریخت نخستین بیهیچدگرگونیای رایج هستند. لکی زبانی اســت کمابیــش چامهوار(:شــعرگونه)، ضربالمثلها، تمثیلها، افسانهها و بسیاری از واژگان و جملههای آن دارای وزنها عروضی است، با این ناهمسانی که چامهی لکی همهجا 10 هجایی است، ولی گاهی 8 و 12 هجایی نیز می شود.

38 ســال از ثبت نخستین اثر تاریخی ایران در فهرست میراث یونسکو میگذرد ولی بسیاری از این آثار که اکنون به پایگاههای میراث جهانی تبدیل شدهاند، با وجــود آمــدن تکنولوژیهای گوناگون و دسترســی همگان به اینترنت، هنوز نتوانستهاند برای خود یک تارنما و درگاه داشــته باشــند تا اگر گردشگران بیگانه به دیدن آنها میآیند پیش از آمدنشــان به ایران آگاهیهایی پیرامون آنها به دست آورند. فرهاد عزیزی، سرپرست امور پایگاههای میراث جهانی، باآنکه خودش یکی از این مســووالن ســاماندهی این اوضاع است، ولی ناخشــنود از این وضع میگوید: از سال 92 و از زمانی که بنده به این سازمان آمدم نامهنگاریهای بسیاری کردم که هنوز این نامهها را دارم. در مهرماه همان سال نوشتم که در این زمینه خوب کار نکردهایم و میبایست درگاه پیوند با مردم برای پایگاهها درست شود ولی هنوز این کار پشت گوش مانده است. کهنتریــن اثــر باســتانی شناختهشده در اردبیل منطقه پیرازمیان (ویراســتار: مفهوم جمله درست نیست) است که نهتنها از طرح پاسداری خوبی برخوردار نیســت بلکه کمبود اعتبار بهانهی فرســایش این یادمان کهن و هفت هزار ســاله شده است. بیش از نیم دهه اســت که رســانهها از وضعیت نادرست منطقهای باســتانی در اســتان اردبیــل میگویند. منطقهای کــه به گزارش پژوهشگران در جهان بیمانند است و پیش از آنکه ارادهای برای یافت رازهای آن باشــد، نابخردی موجب شده است که رفتهرفته به فرسایش و نابودی گرفتار شود. بیتوجهی به اهمیت اســتلها، در سالهای گذشته، و کجسلیقگی فرنشــینان(:مدیران) وقت شوند آن شــد که سنگافراشتهها از دل خاک بیرون کشیده شوند. تبلیغات پشــت بلندگو از دیرینگی و پیشینهی باستانی این منطقه و بدون فراهم کردن بایستههای(:ضروریات) امنیتی چندی استلها را از گزند سواستفاده، ویرانی و حتا دزدی در پناه نگذاشت.

بــاز هــم مالــکان بافــت تاریخی ابرکوه برای ویرانی خانههــای باارزش این بافت ثبتملیشده دســت به کار شــدهاند با این ناهمســانی کــه این بــار آمــار میزان ویرانیهای انجامشده همیستار(:متناقض) است. به گــزارش خبرنگار مهر در چند روز پیــش دوباره بافت تاریخی ابرکوه دچار خواستههای خودسرانهی دارندگان سازههای کهن در بافت ثبت ملی شــد. آنها به بهانــهی اینکه در چند روز پیشتر بخشهایی از سازههای مسکونی ویران شده است و احتمال افتادن دیوار در میان بوده اســت، برای رفــع خطر نهتنها این بخشها را ویران کردهاند بلکه بخشهای دیگری از ســه خانهی مسکونی را نیز از میان بردهاند چراکه این ویرانی به از میان رفتن ســازههای دیگر انجامیده اســت. اکنــون ادارهی کل میراثفرهنگی یزد به دنبال شــکایت است. این اقدام توسط شــهرداری ابرکوه نیز زیر پرسش برده شد. این محله درب قلعه بافت تاریخی شــهر ابرکوه اســت که مورد دستاندازی قرار گرفته و روبه ویرانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.