تاریخ ایران بار دیگر از سوی یونانیها بازگو میشود

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده آریا جوانمردی

ساخت مستند باستانی از سوی کارگردان یونانی

روزلینا لدا، کارگردان یوناني، پس از هفت سال تالش ساخت مستند باستانی، فرهنگی و دینی دربارهی ایران را به پایان رساند. روزلینا لدا در راستای بازنمود این مستند گفت: «در چند ســال گذشته برای دلبستگی فراواني که به تاریخ و تمدن ایران داشــتم، این فیلم مســتند را از بازماندههای تاریخي، فرهنگي و دینی کشــور بزرگ ایران فراهم کردم و با کار بسیاری که کمابیش هفت سال به درازا انجامید، این مستند هماینک آمادهی نمایش است.» لــدا همچنیــن افزود کــه درونمایــهی این مســتند بازماندههــای باســتاني، تاریخــي و هازمانشناسی(:جامعهشناســی) ایران همچون تختجمشــید، شوش، مشــهد، تهران و دیگر شــهرها و ســازههای ارزشمند ایران اســت. ازسویی، در این مستند نگاهی ویژه به سرودههای فردوسي و دیگر سرایندگان ایراني شده است. روزلینــا لدا با یــاد از اینکــه دانشآموختهی رشتهی هنر اســت گفت: «همانندیهای فرهنگي ایران و یونان شــوند(:باعث) آن شد تا بخواهم این فیلم را بسازم و کوشیدم تا با این کار به آشــنایي بیشتر مردمان ایران و یونان خدمتي بکنم.» به گــزارش خبرگــزاري آریــا جرج پاپاداکیس، فرنشــین مرکز دیداری و شــنیداری چندفرهنگی یونان به هــمراه روزلینــا لدا، کارگــردان و فراهمکنندهی مستند، با عليمحمد حلمي، رایزن فرهنگي کشورمان، دربــارهی ایــن مســتند دیدار و گفتوگو کردند. تنها 10 کشــور از 192 کشــور جهــان، دارای پیشــینهی تاریخی بیش از هزار سال هستند و از این 10 کشــور، تنها ایران، یونان ، مصر و رم، تاریخی چند هزار ســاله دارند و باز در میان این چهار تمدن، دو کشــور ایــران و یونان از دوران باســتان، تاکنــون دارای پیوندهــای فرهنگی گستردهاي بودهاند. عليمحمد حلمي، رایزن فرهنگي ایران نیز، در این دیدار بر گســترش همکاریهای فرهنگي هرچهبیشتر مردمان شهریگر ایران و یونان با فرهنگهاي یکدیگر پافشاری کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.