رباتها را برای خدمت به ایران میخواهم

گفتوگو با قهرمان ربوکاپ جهان

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - گف‌توگو ایسدواسترجمشیدی

زرتشتیان‌بسیاری،‌چه‌درون‌مرزهای‌جغرافیایی‌ ایــران‌و‌چه‌بیــرون‌از‌آن،‌داری‌جا ‌یگا‌ههایی‌ گوناگون‌شد‌هاند،‌از‌هنر‌گرفته‌تا‌دانش.‌ آرشــام‌بلیوانی‌هم‌یکی‌از‌همین‌زرتشــتیان‌ است،‌‌دان ‌شآموخت‌هی‌کارشناس ‌یارشد‌رشت‌هی‌ برق‌-‌الکترونیک‌دانشگاه‌آزاد‌یزد.‌هم‌خودش‌ پویا‌اســت‌و‌هم‌خانواد‌هاش‌.‌پدرش،‌روا ‌نشاد‌ گشتاســب‌بلیوانی،‌چندین‌ســال‌بــه‌عنوان‌ فرنشــین(:مدیر)‌انجمن‌زرتشتیان‌شری ‌فآباد‌و‌ سرپرست(:متولی)‌‌زیار ‌تگا‌ههای‌منطقه‌انجام‌ وظیفه‌م ‌یکرد‌پس‌از‌آن‌مادرش،‌شیرین‌قدس،‌ و‌برادرش،‌رستم‌بلیوانی،‌رهرو‌راه‌پدرش‌بودند. آرشــام‌بلیوانی‌و‌ه ‌متیم ‌یهایش‌در‌مسابقات‌ ‌جهانی‌ایران‌اوپن‌در‌لیگ‌اصلی‌روبات‌امدادگر‌ در‌ســا ‌2017‌و‌201۶‌،2015‌،2014‌یاهل‌ ‌جا ‌یگا‌ههــای‌قهرمانــی‌و‌نای ‌بقهرمانی‌و‌در‌ مسابقات‌جهانی‌روبوکاپ‌4102‌کشور‌برزیل،‌ جا ‌یگاه‌یکم‌ب ‌هترین‌روبات‌با‌قابلیت‌جاب ‌هجایی‌ اجسام‌و‌جا ‌یگاه‌یکم‌ب ‌هترین‌روبات‌پرنده،‌در‌ مســابقات‌جهانی‌روبوکاپ‌5102‌کشور‌چین‌ جا ‌یگاه‌ســوم‌لیگ‌اصلی‌روبــات‌امدادگر‌و‌ امسال‌هم‌در‌مسابقات‌جهانی‌روبوکاپ‌کشور‌ ژاپن‌جا ‌یگاه‌یکم‌لیگ‌اصلی‌روبات‌امدادگر‌را‌ دریافت‌کردند. او‌زاد‌هی‌ســال‌0731‌اســت‌و‌از‌نخستین‌سال‌ ‌دور‌هی‌کارشناس ‌یاش،‌در‌پایان‌سال‌۹831‌درون‌ انجمن‌روباتیک‌دان ‌شگاهشان‌شد.‌پس‌از‌پیروزی‌ تاز‌هاش‌با‌او‌گف ‌توگویی‌کوتاه‌انجام‌دادیم. روبوکاپ چیست؟ از تیم و هدفتان بگویید. روبــوکاپ‌ از‌ دو‌ واژه‌ی ‪‌5RERW VRFFHU‬ &XS‌و ZRUOG ‌گرفتــه‌شــده‌اســت‌ولی‌ هم‌اکنــون‌فراتــر‌از‌لیگ‌فوتبــال‌برگزار‌ می‌شــود‌و‌دارای‌لیگ‌هایی‌گوناگون‌است،‌ تیــم‌مــا‌ده‌تنه‌بود‌بــه‌سرپرســتی‌دکتر‌ ‌محمدرضا‌ جناب‌زاده. با‌نگرش‌به‌این‌که‌جهان‌به‌سوی‌هوش‌مند‌ شــدن‌پیش‌مــی‌رود‌و‌این‌کــه‌رفته‌رفته‌ روبات‌ها‌جای‌مردمان‌را‌در‌بیش‌تر‌زمینه‌ها‌ خواهنــد‌گرفت‌پیامم‌به‌جوانان‌ایران،‌از‌هر‌ کیش،‌رنگ‌و‌زبان‌این‌اســت‌که‌این‌دانش‌ را‌نادیــده‌نگیرند‌و‌در‌پیش‌رفتش‌ســهیم‌ باشــند‌تا‌به‌امید‌اهورامزدا‌بتوانیم‌همچون‌ گذشــته‌در‌جهان‌حرف‌نخســت‌را‌بزنیم.‌ شوربختانه‌ پدرم‌ در‌ ســال‌ 1387 ‌درگذشت‌ ولی‌همیشــه‌در‌دوران‌کودکی‌پافشــاری‌ می‌کرد‌کــه‌اولویت‌اصلی‌ات‌دانش‌آموختن‌ ‌باشد‌من‌هم‌به‌ســفارش‌پدرم‌و‌پشتی‌بانی‌ مادرم‌ایــن‌راه‌را‌در‌پیش‌‌گرفتــم.‌آرمانم‌ صنعتی‌کردن‌روبات‌ها‌در‌کشــورم‌است‌که‌ همچون‌دیگر‌کشــورهای‌پیش‌رفته‌دیگر‌با‌ کوچک‌ترین‌ رخدادهای‌‌پیش‌بینی‌نشــده‌ای‌ جان‌انسانی‌گرفته‌نشود‌و‌حتا‌به‌خطر‌نیفتد‌ و‌روبات‌ها‌کار‌دست‌اندرکاران‌امداد‌و‌نجات‌ و‌...‌را‌انجام‌بدهند. برای این هدف چه زمانی را پیشبینی میکنید؟ اگر‌مســووالن‌و‌دســت‌اندرکاران‌هم‌کاری‌ و‌ پشــتی‌بانی‌ کنند،‌ گمــان‌ نمی‌کنم‌ زمان‌ بســیاری‌به‌درازا‌بکشــد،‌همین‌گونه‌که‌در‌ ‌زمینه‌های آزمایش‌گاهی،‌ جــای‌گاه‌‌باالیی‌ در‌جهــان‌داریم،‌بــه‌امید‌خــدا‌بتوانیم‌در‌ صنعت‌هم‌بــه‌جاهای‌خوبی‌برســیم،‌من‌ جستارهایی‌هم‌نوشتم،‌برای‌نمونه‌«بررسی‌ و‌پیاده‌ســازی‌الگوریتــم‌هوش‌منــد‌جهت‌ مســیریابی‌روبات‌امدادگر‌خودکار‌با‌استفاده‌ از‌روش‌ابداعــی‌ماتریس»‌و‌یــا‌«‌ارایه‌ی‌ روشی‌برای‌بررسی‌تاثیر‌نصب‌نیروگاه‌بادی‌ بر‌شاخصه‌های‌قابلیت‌اطمینان‌و‌‌پیش‌بینی‌ این‌شــاخصه‌ها‌بر‌اســاس‌الگوی‌تکرار»‌و‌ «بررســی‌روش‌ابداعی‌تشــخیص‌مصدوم‌ با‌اســتفاده‌از‌دوربین‌حرارتی‌و‌تشــخیص‌ هوش‌مند‌ خطاهای‌ احتمالی‌ و‌ تصحیح‌ آن»‌ و‌دیگری«تنظیم‌ســرعت‌موتورهای‌روبات‌ امدادگر‌خودکار‌با‌اســتفاده‌از‌منطق‌فازی‌ جهت‌روان‌تر‌شــدن‌و‌جلوگیری‌از‌حرکت‌ ‌پله‌ای‌و‌ثابت‌روبات.»‌ در‌زندگی‌این‌جمله‌اشــو‌زرتشت‌همیشه‌در‌ ‌اندیش ‌هام‌بود‌«خوشبختی‌ازآن‌کسی‌است‌که‌ خواهان‌خوشبختی‌دیگران‌باشد». دوســت‌دارم‌دیگران‌را‌یــاری‌کنم‌و‌چون‌ کال‌همیشــه‌هنگامی‌که‌بخواهیم‌دیگران‌را‌ یاری‌کنیم‌و‌بیاموزیم،‌نکت ‌ههای‌ریزی‌که‌در‌ گذشته‌شاید‌به‌آ ‌نها‌بر‌نخورده‌باشیم‌و‌ناپیدا‌ باشد‌قابل‌پیدا‌شدن‌و‌حل‌شدن‌است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.