نــگـاه مـــردم

Amordad Weekly Newspaper - - News -

بابت كمك انجمن زرتشــیان یزد به مردم كرمانشاه سپاسگزاریم.

كرمانشاه تسلیت كرمانشــاه قلب من بود آن شب/ قلب من فرو ریخت آن شب/دلهاي شكسته شده/ خانههاي ویران شــده/ جگر سوز است این حادثه/ و چه غم انگیز است زلزله/تسلیت بر تو اي كر مانشاه/ تسلیت بر مردم ایرانزمین. زهرا چنگیزي مقدم

بادرود، در كتاب بســیار ارزشمند، پاسخ به پرسشهاي دیني زرتشتیان نوشتهي موبد دكتر اردشیر خورشیدیان كه ایشان در این كتاب، خردمندانه و بــا دلیلهاي منطقي به تهمتهاي ناروایي كه از ســوي برخي افراد به شوند ناآگاهي و نداشتن شناخت درست و كافي از كتاب سپند گاتها و آیین زرتشت به دین زرتشتي و زرتشتیان نسبت ميدهند، پاسخهایي قاطع و منطقي دادهاند. بهراستي موبد خورشیدیان، گوهري گرانبها و غنیمت بزرگــي براي هازمان زرتشــتي اســت، و شایسته و بایسته است كه هفتهنامهی امرداد از گفتارها و نوشــتارهاي دانشمند دوست داشتني و بسیار مهربان و میهندوست، موبد اردشیر خورشیدیان بیشتر چاپ نماید. باسپاس، حبیب

بادرود ایا این امــكان وجود داردكه همانند برخي از باشــگاهها یا شــركتها سامانه پیامكي درســت بشــود و روزانه مبلغي از حسابها براي بازســازي یا نگهداري آثار باستاني كشور كم بشود. كمال حسن خانلو امرداد: به گمان ما بســیار پیشنهاد خوبی است. میكوشیم با بررسی پیشنهاد شمادر شمارههای آینده بیشتر به آن بپردازیم. با مهرآمیزترین درودها، اگر ممكن است از این موضوع كه مردم تركیه ایرانی بودهاند و زبانشــان در طی 800 سال اخیر به تركی تغییر كرده یك گزارش مفصل چاپ كنید. با سپاس ضرغامی امرداد: بیگمان از دیرباز تا به امروز، ایرانیان ترک زبان (آذری) و كردنژاد تركیه، نمادی از تداوم و پایداری فرهنگ و اندیشهی ایرانی در آن قلمــرو بودهاند و دگرگونیهای زبانی نیز در این گسترهی سیاسی خود به گونهای دیگر بیانگر این حضور اســت. با سپاس از نگرش و پیگیری شما، به زودی نوشتارهایی را در اینباره خواهیم داشت.

درود امــرداد گرامــي، لطفــا كتابي معرفي نماییدكه نام شهرهاي باستاني ایران در آن باشد و شماره تلفن انتشارات آن را هم بدهید. احمداحمدي امرداد: دوســت گرامی دربارهی چگونگی نامها و وجه تســمیهی شــهرهای ایرانی كه یكــی از بحثبرانگیزتریــن مطالعات ایرانشناسی است، آثار ارزشمندی منتشر شده كه شــوربختانه بخشی از آنها امروز كمیاب و نایاب هستند. در این میان شاید تنها پژوهش در دسترسی كه بتوان آن را به آسانی دریافت كرد، كاری اســت از محمدرضا قدكســاز با نام «وجه تسمیه شهرهای ایران» كه با جستوجو در اینترنــت میتوانید آن را دریافت كنید. این اثر از نظر اعتبار تاییدشندنی است.

درود بر شما ســتون ســخنان بــزرگان در هفتهنامه مفید بود. درنگي اســت دیگــر جایگاهي ندارد.اگر ممكن اســت دوباره از ســخن بزرگان بنویسید. با سپاس صابر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.