نوشتار کنشگر زرتشتی در لسآنجلس تایمز

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده: آریا جوانمردی

خســرو‌مهرفر‌کنشگر‌زرتشــتی‌که‌در‌ آمریکا‌زندگــی‌م ‌یکند‌نوشــتاری‌را‌در‌ روزنام‌هی‌ل ‌سآنجلس‌تایمز‌دربار‌هی‌خلیج‌ فارس‌نوشته‌اســت‌که‌برگردان‌آن‌را‌در‌ دنباله‌م ‌یخوانید. سیاســ ‌تمداران‌و‌سرپرســتان‌اجرایــی‌ م ‌یآیند‌و‌م ‌یروند‌ولی‌تنها‌تاریخ‌است‌که‌ برجای‌م ‌یماند.‌سیاســ ‌تها‌به‌دست‌گذر‌ زمان‌ناپدید‌خواهند‌شد‌مگر‌ای ‌نکه‌ریشه‌ در‌اشــتراکات‌ما،‌که‌همان‌انسانیت‌است‌ داشته‌باشند. رقاب ‌تهــای‌منطقــ‌های‌و‌جهانی‌میان‌ کشــو‌رها‌ تاثیــری‌ در‌ نشــان‌ دادن‌ شناسه(:هویت)‌راســتین‌شاخاب‌(:خلیج)‌ پارس‌ نخواهد‌ داشــت.‌ شــاخاب‌ پارس‌ همیشه‌شاخاب‌پارس‌م ‌یماند. تاریــخ‌این‌بخش‌از‌جهــان،‌هما ‌نگونه‌ که‌اســناد‌گوناگون‌نشــان‌م ‌یدهد‌تنها‌ نمایا ‌نگر‌دو‌واژه‌است:‌«شاخاب‌پارس». برپایــ ‌هی‌نوشــتاری‌کــه‌در‌روزنام ‌هی‌ «گاردین»‌چاپ‌شده‌است‌«بطلمیوس»‌ و‌«اســترابو»،‌جغراف ‌یدانــان‌یونانی‌در‌ نوشــت ‌ههای‌خود‌شاخاب‌پارس‌را‌بخشی‌ از‌پهن ‌های‌آبی‌م ‌یدانستند.‌در‌روزگار‌جدید‌ از‌ســال‌۷۱9۱‌میالدی،‌برابــر‌با‌69۲۱‌ خورشــیدی،‌ایاالت‌متحــد‌هی‌آمریکا،‌ سازمان‌ملل‌و‌دیگر‌سازما ‌نهای‌جهانی‌با‌اتکا‌ به‌شواهد‌تاریخی‌این‌پهن ‌هی‌آبی‌را‌به‌گون ‌هی‌ رسمی‌شاخاب‌پارس‌نامید‌هاند. آشکار‌اســت‌که‌این‌نام‌کهن‌پس‌از‌گذشت‌ سد‌هها‌همچنان‌زنده‌مانده‌و‌به‌بخش‌مهمی‌ از‌شناس ‌هی‌ملتی‌با‌تاریخ‌و‌فرهنگ‌چند‌هزار‌ ساله‌دگرگون‌شده‌است.‌ملتی‌کهن‌که‌زادگاه‌ زایش‌نخستین‌اعالمی ‌هی‌حقوق‌بشر‌و‌آزادی‌ از‌سوی‌پسرش‌کورش‌بزرگ‌است. این‌نوشتار‌را‌در‌روز‌بزرگ‌داشت‌کورش‌بزرگ‌ م ‌ینویســم،‌روزی‌که‌ســازمان‌ملل‌آن‌را‌به‌ گون ‌هی‌رسمی‌پذیرفته‌است.‌این‌روز‌به‌گون ‌هی‌ غیررسمی‌از‌ســوی‌بسیاری‌از‌مردم‌آشت ‌یجو‌ (:صل ‌حطلــب)‌در‌هفتم‌آبا ‌نماه‌جشــن‌گرفته‌ م ‌یشــود.‌در‌این‌روز‌کورش‌بزرگ‌یهودیان‌را‌ از‌بند‌بابل‌رها‌کرد‌و‌این‌آزادی‌را‌به‌آ ‌نها‌داد‌ به‌سرزمی ‌نهای‌خود‌بازگردند‌و‌به‌آ ‌نها‌پروانه‌ (:اجازه)‌داد‌تا‌نیایشگا‌ههای‌خود‌را‌از‌نو‌بسازند. این‌مرد‌بزرگ‌پســر‌ملتی‌با‌تاریخ‌و‌فرهنگ‌ پرافتخار‌است‌به‌گون ‌های‌که‌شناس ‌هی‌دیرین‌ آ ‌نها‌با‌شــاخاب‌پارس‌پیوند‌خورده‌است.‌نام‌ امروزین‌و‌باستانی‌شاخاب‌پارس‌آزمونی‌برای‌ این‌دوران‌اســت.‌این‌نام‌جــدا‌از‌مل ‌یگرایی،‌ جهان ‌یشدن‌و‌هرگونه‌اندیش ‌های‌دیگر‌است. ایــن‌نام،‌پرسمان(:مســال ‌هی)‌شناســه‌برای‌ گروهی‌از‌مردم‌آشــت ‌یجو‌و‌احتــرام‌به‌تاریخ‌ بشریت‌هم ‌هی‌مردمان‌است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.