یاریرسانی زرتشتیان به زلزلهزدگان

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده: مهبد فرامرزی

زرتشتیان‌ سراسر‌ کشــور‌ همچون‌ دیگر‌ ه ‌ممیهنان‌خود‌به‌یاری‌زلزل ‌هزدگان‌باختر‌ (:غرب)‌کشور‌شتافتند. انجمن‌زرتشــتیان‌یزد‌با‌همازوری‌دیگر‌ ســازما ‌نها‌و‌انجم ‌نهای‌زرتشــتی‌یزد‌ یار ‌یهای‌پولی‌و‌غیرپولی‌دهشــمندان‌ را‌گــردآوری‌کردند‌و‌با‌فرســتادن‌آن‌به‌ کرمانشاه‌یاریگر‌زلزل ‌هزدگان‌شدند. این‌انجمن‌در‌فراخوانــی‌که‌۳۲‌آبا ‌نماه‌ 69۳۱‌خورشــیدی‌پخش‌کرد‌یار ‌یهای‌ غیرنقدی‌مردم‌همچون‌پتو،‌پوشاک‌گرم،‌ آب،‌کنسروهای‌گوناگون،‌گاز‌پی ‌کنیک،‌ چادر‌و‌لوازم‌بهداشتی‌به‌همراه‌یار ‌یهای‌ پولــی‌دهشــمندان‌را‌گــردآوری‌کرد.‌ همچنین‌این‌انجمن‌درآمد‌بلی ‌تفروشــی‌ خود‌از‌آتشکد‌هی‌یزد‌از‌۳۲‌تا‌6۲‌آبا ‌نماه‌ را‌به‌زلزل ‌هزدگان‌ویژه‌کرد. انجمن‌زرتشــتیان‌یزد‌همچنین‌هزین ‌هی‌ برگزاری‌ســالگرد‌درگذشت‌ارباب‌فریدون‌ زرتشــتی‌را‌که‌از‌سوی‌این‌انجمن‌برگزار‌ م ‌یشد‌به‌زلزل ‌هزدگان‌بخشید‌و‌این‌آیین‌را‌ ساده‌برگزار‌کرد.‌ارباب‌فریدون‌زرتشتی‌از‌ دهشمندان‌بزرگ‌هازمان‌(:جامعه)‌زرتشتی‌ است‌که‌ساختمان‌انجمن‌زرتشتیان‌یزد‌را‌ به‌این‌انجمن‌دهش‌کرده‌اســت‌و‌انجمن‌ یزد‌نیز‌هر‌ســال‌برای‌وی‌آیین‌سالگرد‌در‌ روز‌درگذشت‌او‌(۷۲‌آبا ‌نماه)‌برگزار‌م ‌یکند. یار ‌یهای‌مردمی‌به‌انجمن‌زرتشتیان‌یزد‌ ۷۲‌آبا ‌نماه‌در‌دو‌کامیون‌به‌سوی‌کرمانشاه‌ روانه‌شد.‌ســپنتا‌نیکنام،‌فرنشین(:رییس)‌ انجمن‌زرتشتیان‌یزد،‌که‌پیش‌از‌رسیدن‌ بارها‌به‌بخ ‌شهــای‌زلزلــ‌هزده‌رفته‌بود‌ بــه‌اَ ُمــرداد‌گفــت:‌«یــک‌روز‌زودتر‌به‌ کرمانشــاه‌آمدم‌که‌شرایط‌را‌بررسی‌کنم‌ تا‌یار ‌یرســانی‌بهتر‌و‌بــرای‌بخ ‌شهای‌ نیازمندتــر‌انجام‌شــود.»‌وی‌پس‌از‌این‌ بازدید‌با‌گفتن‌این‌که‌کمابیش‌در‌هم ‌هی‌ شهرها‌و‌روستاهای‌زلزل ‌هزده‌ابزارهای‌مورد‌ نیاز‌هســت‌گفت:‌«در‌اینجا‌اقالم‌و‌مواد‌ مورد‌نیاز‌برای‌مردم‌زلزل ‌هزده‌فراهم‌است،‌ولی‌ مدیریت‌درستی‌نیست.‌اکنون‌بایستی‌اقدامات‌ دایمی‌برای‌مردم‌انجام‌شود؛‌کارهایی‌همچون‌ بازسازی‌محل‌زندگی‌و‌کار‌مردم.» در‌همین‌راســتا‌وی‌از‌کســانی‌که‌همچنان‌ خواستار‌یار ‌یرسانی‌به‌زلزل ‌هزدگان‌از‌راه‌انجمن‌ زرتشتیان‌یزد‌هستند‌خواست‌تا‌تنها‌یاری‌پولی‌ کنند.‌گفتنی‌است‌انجمن‌زرتشتیان‌یزد‌شمار‌هی‌ کارت‌ ۳۱۲9۳9998۱99۷۳۰6‌ و‌ شــمار‌هی‌ شبای‌ 8۰۰۱۳4۰998۱۲۰۰۰۰۰۰۰۷۱۰۱۳5,‌ نزد‌بانک‌ملی‌به‌نام‌این‌انجمن‌را‌برای‌یاری‌ به‌زلزل ‌هزدگان‌باختر‌کشور‌ویژه‌کرده‌است.

انجمن زرتشتیان کرج

انجمن‌زرتشــتیان‌کرج‌با‌یاری‌بهدینان‌این‌ شهر‌نخستین‌ســازمان‌زرتشت ‌یای‌بود‌که‌در‌ فراخوانــی‌به‌یاری‌زلزل ‌هزدگان‌شــتافت.‌این‌ انجمن‌و‌زرتشــتیان‌کرج‌توانســتند‌مواردی‌ چون‌پتو،‌گاز‌پی ‌کنیــک‌و‌مواد‌خوراکی‌را‌به‌ ه ‌ممیهنان‌خود‌در‌باختر‌کشور‌برسانند.

پیام همدردی انجمن موبدان

انجمن‌موبدان‌تهران‌هم‌با‌انتشار‌پیامی‌همدردی‌ خود‌را‌آسی ‌بدیدگانا‌ینب‌الی‌خانما ‌نسوزب‌ازگفتند.‌ در‌این‌پیام‌آمده‌است:‌«با‌اندوه‌ب ‌یکران،‌درگذشت‌ جا ‌نگداز‌ه ‌ممیهنانا‌رجمند‌ساکن‌مناطق‌زلزل ‌هزده‌ را‌به‌همــ ‌هی‌ه ‌ممیهنان‌گرامی‌آرام ‌شباد‌گفته،‌ شادی‌روان‌درگذشتگان‌و‌شکیبایی‌و‌تندرستی‌ بازماندگان‌را‌از‌درگاه‌خداوند‌بزرگ‌آرمان‌داریم.‌ بر‌همگی‌جامع ‌هی‌زرتشتیان‌سراسر‌کشور‌بایسته‌ است‌که‌در‌یاری‌رساندن‌به‌زلزل ‌هزدگان‌همگام‌با‌ دیگر‌ایرانیان‌پیرو‌ادیان‌توحیدی‌و‌اقوام‌گوناگون‌ با‌مسووالن‌مربوطه،‌به‌ویژه‌سازمان‌انتقال‌خون،‌ همکاری‌و‌همیاری‌کنند.»

یاراندبستانیجمشیدجمیاریگرزلزلهزدگان

دانش‌آموزان‌دبستان‌پسران ‌هی‌جمشیدجم‌نیز‌ با‌گــردآوری‌برخی‌ابزارهــای‌موردنیاز‌مردم‌ زلزله‌زده‌و‌فرستادن‌آن‌به‌کرمانشاه‌به‌یاری‌ آسیب‌دیدگان‌شتافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.